Iran India

 

Click for Amazing Phone Cardنيمه هاي شب نيروهاي انصار با چماق، زنجير و قمه ... به خوابگاه دانشجويان ... (خوابگاه ...) حمله کردند ... و درون خوابگاه با دانشجويان درگير شدند ...
تصوير زير يکي از دانشجويان مجروح اين درگيري است که 24 بخيه خورده است.تصاوير زير مربوط به دانشجوي ديگري است از دانشجويان مجروح اين درگيري که با نوک قمه به پشت وي زده بودند و قمه بين دنده و استخوان کتف متوقف شده بود، خود مجروح معتقد بود که با سرنيزه و توسط نيروي انتظامي مورد حمله قرار گرفته است.

Back

 
online

gooya 1998-2003