سه شنبه 7 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

دو دو تا؟ واکاوی بحران کُردان گيت، داريوش سجادی

داريوش سجادی
کُردان اکنون مبدل به مهره سوخته ای در کابينه احمدی نژاد شده که چه در جريان استيضاح اش در مجلس رای اعتماد مجلس را کسب کند و چه محروم از اين رای اعتماد شود اساساً ديگر فاقد اقتدار لازم جهت عهده داری کرسی وزارت کشور خواهد بود

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


dariushsajjadi@yahoo.com

مجادله چند ماهه اخير بر سر مدرک جعلی دکترای علی کُردان، وزير کشور منتخب رياست جمهوری اسلامی ايران نهايتاً با اعلام وصول طرح استيضاح وی در مجلس شورای اسلامی می تواند مهر ختامی شايسته بر اين پرونده ناميمون در دوسيه کابينه محمود احمدی نژاد باشد.
عاقبت به خيری اين پرونده مشروط بر آن است که فرجام استيضاح کُردان منجر به رای عدم اعتماد نمايندگان به مشاراليه شده و رئيس جمهور طوعاً يا کرهاً تن به خروج وی از کابينه خود بدهد.

نکته محوری در مناقشه بر سر دکترای جعلی علی کُردان، حمايت بی شائبه احمدی نژاد از وی است تا جائی که پس از اعلام وصول طرح استيضاح وزير کشور، ايشان در نشست مشترک هيئت دولت با استانداران صراحتاً اذعان داشت:
« من در روز استيضاح از وزير کشور در مجلس دفاع می کنم ... تاکنون در کشور سابقه نداشته که با کسی اين گونه برخورد شود. اصل برای من داشتن روحيه خدمت است و اين گونه مدارک برای من مهم نيست»
پيش از اين نيز علی مطهری نماينده مردم تهران و طراح اصلی استيضاح کُردان خبر از آن داد که طی نشست با رئيس جمهور در خصوص استيضاح وزير کشور، احمدی نژاد با ابرام بر حمايت از کُردان اظهار داشته:
« اولاً کُردان فردی صادق است، ثانياً مسئله کُردان امری سياسی از ناحيه مخالفان دولت است و ثالثاً چنانچه فرضاً مدرک آقای کُردان جعلی نيز باشد، مسئله مهمی نيست زيرا ده ها نمونه از اين امر در کشور وجود دارد»
مجموعه ادله مطمح نظر احمدی نژاد در دفاع از وزير کشور منتخب اش نشان دهنده آن است که رئيس جمهور ايران اساساً متوجه اصل مطلب در خصوص بی صلاحيتی کُردان جهت تصدی مسئوليت وزارت کشور نيست.
جناب آقای احمدی نژاد کمتر به اين نکته توجه دارند که بر فرض صداقت تامه کُردان و سياسی بودن مخالفت ها با وی و بی ارزش بودن اصل مدرک گرائی در عرصه خدمتگذاری اما در يک نکته نبايد و نمی توانند ترديد داشته باشند و آن اينکه وزير کشور در عرف سياسی پذيرفته شده در تمامی نظام های سياسی جهان، مقتدرترين عضور کابينه محسوب می شود تا با تکيه بر آن اقتدار بتواند با قدرتمندترين شکل ممکن نمايندگی اقتدار يک نظام در عرصه سياسی و بين المللی را عهده داری کند.
اقتدار وزير کشور، اقتدار يک فرد نيست اقتدار و اعتبار يک کشور پشتوانه ايشان است.
علی رغم بديهی بودن اين اصل، ظاهراً جناب آقای احمدی نژاد عنايتی به اين موضوع ندارند که بعد از مناقشاتی که بر سر مدرک دکترای جعلی مشاراليه پيش آمده و با توجه به ابعاد بين المللی که اين غائله پيدا کرد اکنون ديگر علی کُردان ولو آنکه در صداقت کامل فريب يک جاعل مدرک را نيز خورده باشد، ليکن به صفت فردی ديگر صلاحيت ماندن در کسوت وزارت کشور را ندارد.
کُردان اکنون مبدل به مهره سوخته ای در کابينه احمدی نژاد شده که چه در جريان استيضاح اش در مجلس رای اعتماد مجلس را کسب کند و چه محروم از اين رای اعتماد شود اساساً ديگر فاقد اقتدار لازم جهت عهده داری کرسی وزارت کشور خواهد بود.
آقای احمدی نژاد ظاهراً متوجه نيستند با زخمی که بر وجهه ولو صادق کُردان وارد شده، ايشان اسباب تخفيف وزارت کشور و سوژه سخيف ترين لطيفه ها و فکاهی ها در افکار عمومی شده که بر همين اساس ديگر نه تنها توان و صلاحيت نشست و برخاست با همتايان خارجی خود به منظور صيانت از اقتدار و اعتبار نظام حکومتی ايران را ندارند بلکه در داخل کابينه نيز در مقابل همتايان و حتی در وزارتخانه تابعه نيز از حداقل مشروعيت و اقتدار و وزانت و اعتبار برخوردار است.
هر اندازه آقای احمدی نژاد برای صداقت وزير منتخب کشورش اعتبار و احترام قائل باشد اما بيش از آن و پيش از آن شرعاً و عرفاً و قانوناً بايد حافظ اعتبار و احترام ملت و حکومتی باشند که وکالتاً مسئوليت جمهور ايشان را عهده داری می کند.
طبعاً حفاظت از اعتبار و احترام يک ملت را نمی توان بر عهده کسی قرار داد که به حق يا ناحق اکنون برخوردار از پيشينه پرمناقشه ای از حيث اعتبارعلمی و اقتدار سياسی شده که در مواجهه های سياسی و بين المللی اش می تواند دست مايه بی اعتنائی و بلکه دست انداختن هم ترازانش در نشست و برخاست های بين المللی و اجتناب ناپذير اين مسئوليت گردد.
در غير اين صورت علی رغم بديهی بودن اين فرض که مناقشات بر سر مدرک دکترای جعلی کُردان ذاتاً وی را فاقد اقتدار جهت عهده داری کرسی وزارت کشور کرده، اصرار رئيس جمهور ايران بر ماندگاری کُردان در کابينه را بايد و می توان به حساب آن گذاشت که اساساً شخص رئيس جمهور از وزرای بدون اقتداردر کابينه اش استقبال می کند و ترجيحاً بدنبال چينش کابينه ای بدون ژنرال است تا بدينوسيله بتواند
در جمع کمال شمع اصحاب شود! ولو آنکه ره زين شب تاريک نبرد به روز و گويد فسانه ای و در خواب شود! *
اين بدان معناست که احمدی نژاد می کوشد در چيدمان کابينه خود با حذف بلند قامتان و جذب خاکساران و مديونان، تک ستاره خود را در آسمان کم فروغ کابينه پُردرخشش نگاه دارد.
طبعاً در چنين صورتی شخص کُردان يا هر وزير ديگری هر اندازه پيکری زخمی و نحيف تر در کابينه داشته باشد ذاتاً از محبوبيت بيشتری نيز برای رئيس جمهور برخوردار خواهد بود.
در چنين حالتی، کابينه مزبور يادآور حکايت آن موسسه ای است که برای استخدام شرط گزينش گذاشت و جميع متقاضان پس از شرکت در گزينش مردود می شدند و رندی قبل از رجوع به گرينش از مردودين پرسيد در آنجا چه می پرسند و پاسخ شنيد تنها می پرسند:
دو دو تا؟ و وقتی می گوئيم «چهارتا» حکم مردودی بر پرونده استخدامی مان می زنند!
و با چنين آگاهی رند مزبور وقتی خود به گزينش رجوع کرد آنگاه که مواجه با پرسش:
دو دو تا؟ شد
پاسخ داد:
هر چی شما بگيد! و استخدام شد!!!


داريوش سجادی
۶آبان۸۷

* اقتباس از رباعی معروف عمر خیّام:
آنان که محيط فضل و آداب شدند
در جمع کمال, شمع اصحاب شدند
ره زين شب تاريک نبردند به روز
گفتند فسانه ای و در خواب شدند

Copyright: gooya.com 2016