The Iranian Society for Prevention of Cruelty to AnimalsIran India

Click for Amazing Phone Card

مجموعه مقالات مجيد محمدي پيرامون جنگ آمريکا و عراق
 

تابوي اسرائيل
از مجموعه يادداشت هاي نيويورکي مجيد محمدي
هر نوع دولت ديني اعم از دولت يهود، دولت اسلامي يا دولت مسيحي بالذات ناقض دمکراسي و حقوق بشر و آزادي هاي مشروع انسانهاست

آزادي در اينجا و آزادي در آنجا
از مجموعه يادداشت هاي نيويورکي مجيد محمدي

آيا مي شود تصور كرد كه يهوديان و بهاييان ايران، زرتشتيان يا برخي گروههاي مسيحي مراسم مذهبي خودشان را در جلوي كاخ رياست جمهوري در ايران برگزار كنند؟

دولت و نهادهاي ديني در ايالات متحده
از مجموعه يادداشت هاي نيويورکي مجيد محمدي

كشيش نمازخانه سناي آمريكا گفته است كه پس از
11 سپتامبر بيش از همه سالهاي كارش با افراد مختلف سياسي در باب مرگ، ترس از مرگ، يا حيات جاودان سخن گفته است

حكومت ِ گران: هر طلبه سالي چند ميليون تومان
از مجموعه يادداشت هاي نيويورکي مجيد محمدي

حاكمان روحاني كمترين رسيدگي را از ضعيف ترين اقشار
جامعه و بيشترين رسيدگي را از قدرتمند ترين اقشار (روحانيت) به عمل مي آورند

در طرف خداوند: شکستن تابوي هم جنس گرايي
از مجموعه يادداشت هاي نيويورکي مجيد محمدي

برخي علماي شيعه مثل آب خوردن فرمان ترور شکنجه و فتل عام مي دهند اما هنگاميکه به روابط انساني بر اساس رضايت طرفين ميرسد پاي مجازات اعدام را به ميان ميکشند

چند خبر و سه تحليل
نوشتاري از مجيد محمدي
قتل
جوانان غير همرنگ با ملزومات فقه ايدئولوژيك توسط نيرو هاي اسلحه به دست حكومت در شهر هاي مختلف ايران يك پديدهء جاري است ...

توهم واقعيتي به نام اسلام
از مجموعه يادداشت هاي نيويورکي مجيد محمدي
حاصل اسلام مجسم يا اسلام پياده شده در جهان خارج يك حكومت مافيايي، يك اقتصاد رانتي وبيمار، يك جامعه بسته و پنهان كار و يك فرهنگ چند پاره و مملو ازخشونت است

نظام عضو گيري مافياي سياسي ايران
از مجموعه يادداشت هاي نيويورکي مجيد محمدي

نظام عضو گيري هيئتي مافيا در عين تسهيل ورود، آموزش نظام يافته و جذب افراد تحصيل كرده و داراي قدرت برنامه ريزي را دشوار مي كند
...

رهبر كينه توز و ملتي كه لال نمي شود
از مجموعه يادداشت هاي نيويورکي مجيد محمدي

كروبي و برخي ديگر از اصلاح طلبان حكومتي براي مغفول گذاردن نقش خود در جنايات دوران خميني واگويهء تاريخ را از زمان خامنه اي آغاز مي كنند

حزب قاعدين: طلاب حوزه هاي علميه و كنش سياسي
از مجموعه يادداشت هاي نيويورکي مجيد محمدي
طلبه گي و مابعد آن براي طلاب نوعي ابزار ارتقاي طبقه يا منزلت اجتماعي يا قرار گرفتن در چارچوب برخورداري از ميراث حكومتي در يك فرايند تضمين شده است

پادو هاي مافيا
از مجموعه يادداشت هاي نيويورکي مجيد محمدي

متاسفانه فقر و فلاكتي كه مديريت سياسي و اقتصادي روحانيت براي نسل جوان به ارمغان آورده
، باعث شده است كه مافيا با كمبود پادو مواجه نشود ...

قاتل زهرا کاظمي، خامنه اي است
از مجموعه يادداشت هاي نيويورکي مجيد محمدي
همه اعضاي شوراي نگهبان با رد قانون منع شكنجه مجلس شريك خامنه اي در اين قتل هستند و روزي بايد در دادگاه بين المللي جنايت عليه بشريت محاكمه شوند

نظام ترجيحات مافياي سياسي
از مجموعه يادداشت هاي نيويورکي مجيد محمدي
براي مافيا خدا مرده است و اخلاق يعني حفظ قدرت...قدرت توجيهي مافيا مانند قدرت جذب آن نزديک به صفر است

مراجع دولت ساخته حكم اعدام مي دهند
از مجموعه يادداشت هاي نيويورکي مجيد محمدي

به پشت قبالهء همه مراجع حكومت ساخته كارخانه يا كشت و صنعت يا مجوز صادرات و واردات از شكر تا لاستيك و سيگار و مانند آنها انداخته شده است

روش های سلطانی کردن: ميراث سلطنت برای روحانيت
ازمجموعه يادداشت های نيويورکی مجيد محمدی
خمينی و خامنه ای همواره در سخنرانی ها ده ها متر بالاتر و با فاصله تر از رعايا
می نشينند و ساعت ها سخن می گويند و وظيفه رعايا تاييد و تمجيد آنهاست و لاغير

خالی کردن طشت با نوزاد: بازگشت ديدگاه های نجات گرايانه
از مجموعه يادداشت های نيويورکی مجيد محمدی
حاكميت سياسي اقتدار گرايانه روحانيت بر ايران، قرائت اسلام فقاهتي را تغيير نداده بلكه آن را محقق كرده و محصولات آن را به نمايش گذارده است

از عجايب روزگار
از مجموعه يادداشت های نيويورکی مجيد محمدی
خاتمي دور دوم كاملا موجودی بيكاره و بی خاصيت است و صرفا به عنوان مظهر دموكراسی جزئی، ناقص و يك طرفه عمل می كند

ازبرای خدا مخوان!
از مجموعه يادداشت های نيويورکی مجيد محمدی
خاتمی اگر مافيا را در ادارهء امور كشور نمي بيند و ذكري از آن به ميان نمي آورد حداقل مي تواند بيش از اين سكوت كند و خود را مثل عوامل مافيا جلوه ندهد

درست مثل ...
از مجموعه يادداشت هاي نيويورکي مجيد محمدي

 اكنون ما از پارادايم كفر و ظلم به پارادايم تحقير به عنوان عامل بر اندازي و فرو پاشي حكومتها گذر كرده ايم ...

زنجير، كابل و روغن سوخته، از مجموعه يادداشت های نيويورکی مجيد محمدي 
شورشهاي كور و بدون رهبري و استراتژي و تاكتيك مشخص و متشكل از نيروهاي بدون شناسنامهء فكري و سياسي كه نيروهاي انصار را با همهء توان به ميدان مي آورد بازگشت دوباره به شرايط جامعهء توده وار است
...

برآمدن محفل بوش
از مجموعه يادداشت های نيويورکی مجيد محمدی
اين محفل بر خلاف محفل مافيايي حول و حوش خامنه اي با بگير و ببند كارش را پيش نمي برد بلكه با مذاكره، قانع كردن رقبا، باج دادن و باج گرفتن، حضور رسانه اي مداوم...

پايان مهدويت سياسی
از مجموعه يادداشت های نيويورکی مجيد محمدی
بحث مهدويت سياسي در جمهوري اسلامي بحثي پايان يافته است. سالهاست كه روحانيت حاكم ديگر نيازي به طرح نظريه هاي هزارانه يا موعود گرايانه يا مسيح گرايانه ندارد

آينده سياسی ايران چه خواهد بود؟
ازمجموعه يادداشت های نيويورکی مجيد محمدی
چالش اصلي در ساختار سياسي ايران ميان شمول سياسي (inclusion) و انحصار        (exclusion) خواهد بود

دمکراسی جزئی، ناقص و يک طرفه برای اقليت چهار درصدی
از مجموعه يادداشت های نيويورکی مجيد محمدی
در ايران امروز دموكراسي وجود دارد اما كاريكاتور و شبهي از آن. دموكراسي در ايران تحت فشار غولها و ديوان وهيولاها درحال خفه شدن زير فشار مافياي سياسي است

قتل های استخاره ای 1381
از مجموعه يادداشت های نيويورکی مجيد محمدی
تئوري هاي مصباح يزدي، نظريه پرداز خشونت مقدس، در حال به بار و بر نشستن در بيابانهاي سراسر كشور از جمله  كرمان به دست رده هاي پاييني مافياي سياسي است...

پديده مرتضوی
از مجموعه يادداشت های نيويورکی مجيد محمدی
مرتضوي به عنوان جلاد مطبوعات ايران در دودهه 1370 و دهه 1380يك چهره به ياد ماندني در تاريخ مطبوعات ايران است

جمهوري اسلامي، نظام سياسي بي آينده
از مجموعه يادداشت هاي نيويورکي مجيد محمدي

مكلف بودن به انجام وظيفهء بر آمده از ايدئولوژي اقتدار گرا و تماميت خواه و بي توجهي مطلق به پيامد هاي آن براي شهروندان، بحران را در جامعه نهادينه مي كند

ر

مافيا سالاری ايرانی: قسمت دوم
از يادداشت های نيويورکی مجيد محمدی
مافيا سالاري بهترين تعبير تحليلي براي توضيح نظام و ساختار نظام سياسي و  رهبري سياسي اين نظام در ايران كنوني است

نقد تئوری توطئه به علاوه قانون و اخلاق
از مجموعه يادداشت های نيويورکی مجيدی محمدی
برخي اصلاح طلبان براي آنكه به همزباني با مافياي سياسي و ادبياتش متهم نشوند اصولا ازنقد رفتار و منش اسرائيلي درمنطقه خاورميانه يا نقد سياست خارجي آمريكا پرهيزدارند

محتواي رفراندوم: نهادهاي غير انتخابي بدون راي بي واسطه و حق نامزدي همگاني؛ آري يا نه؟                             از مجموعه يادداشت هاي نيويورکي مجيد محمدي
سه پديده ناقض دموكراسي و حاكميت مردم بوده اند: نهادهاي انتصابي
، قدرت غير مسئول و غير انتخابي و حقوق ويژه سياسي براي اقشار خاص ...

نشانه هايی که جدی گرفته نمی شود
از مجموعه نوشته های مجيد محمدی، نيويورک
چرا اين دوستان از اسرائيل در منطقه که آن مناطق را از شر ديکتاتورهاشان خلاص کرده و دمکراسی اسرائيلی وتوسعه اقتصادی آمريکايی را به ارمغان می آورد دفاع نمی کنند؟

جنگ و مابقی قضايا: تناقض نماهای آموزه جنگ پيشگيرانه
از مجموعه نوشته هاي مجيد محمدي، نيويورک
آن دموكراسي كه توسط جنگ طلبان وعده اش داده مي شود چون با قدرت نظامي قرار است اعمال شود در واقع حكومت نظامي است نه دموكراسي

جنگ و مابقی قضايا: ما و دولت بوش
از مجموعه نوشته هاي مجيد محمدي، نيويورک
بر
اي رسيدن به يك غايت مطلوب يعني خلاصي از اين رژيم ها نمي توان به هر روشي دست يازيد، از جمله تمسك به رژيم هايي كه به حقوق بين الملل و بشر بي اعتنا هستند

اقتدارگرايان ايرانی تنها نيستند: تحولات نظام اطلاعاتی - امنيتی و جامعه آمريکا
از يادداشت های نيويورکی مجيد محمدی

آمريکائيها همواره هنگام ضرورت بدگويی ازرژيمهای سياسی درجوامع خاورميانه ای آنها را استبدادی وغيردمکرات می خوانند يعنی همان دولتهايی که خود ازآنها حمايت می کنند

جنگ و مابقی قضايا: نظرسنجي‌هايي كه آمريكاييها انجام مي دهند
از مجموعه يادداشت های
مجيد محمدی
در نظام هاي دموكراتيك هم به شهروندان دروغ مي گويند اما كم و كيف آن با دروغ گويي اقتدارگرايان بسيار فاصله دارد
...

جنگ و مابقی قضايا: نظريه و كنش در عالم رسانه ها
از مجموعه يادداشت های
مجيد محمدی
بسياري از آمريكايي ها در روزهاي اخير به سوي رسانه هاي مستقل خبري بالاخص سايتهاي اينترنتي براي كسب خبر روي مي كنند

جنگ و مابقي قضايا: جنگ تمام عيار
از مجموعه يادداشت هاي مجيد محمدي - نيويورک

جنگ طلبان آمريكايي هم مي خواهند ديگر ملل را كاملا خلع سلاح كرده و سلطه كامل بر آنها داشته باشند و هم آنها را وادار سازند كه قلبا فاتحان خود را دوست داشته باشند...

جنگ و مابقي قضايا: تنها صدايي كه شنيده نمي شود
از مجموعه يادداشت هاي مجيد محمدي - نيويورک

صدام و رژيم بعثي اش با سركوب شديد نهادهاي مدني و مستقل عراقي در داخل اين كشور، راه را بر روي هر گونه اظهار نظر مردم عراق در مجادلات جاري بسته است

جنگ و مابقي قضايا: بحث قانوني بودن جنگ يا غير قانوني بودن آن
از مجموعه يادداشت هاي مجيد محمدي - نيويورک

در اين روز ها بحث ديگري كه در كنار خبرهاي مربوط به جنگ در رسانه هاي آمريكايي مطرح است،  بحث اين است كه آيا اين جنگ قانوني است يا غير قانوني است

جنگ و مابقی قضايا: آغاز جنگ پايان بحث و نقادی نيست
از مجموعه يادداشت های مجيد محمدی - نيويورک

با شروع جنگ بهتر است استدلال های له و عليه جنگ آمريکا و عراق را مرور کنيم، اين فهرست ممکن است کامل نباشد اما کمک می کند تا فهرستی کاملتر برای خود تهييه کنيد

جنگ و مابقی قضايا: پيش در آمد جنگ
يادداشتی از مجيد محمدی - نيويورک
درست قبل از اينکه حملات هوايي نيروهای آمريکايي به عراق آغاز شود، در طی يکی دو روز گذشته آمريکايي ها در حال آماده ساختن شرايط براي اين حمله بودند ...

وادادگي دولت برآمده از جنبش اصلاحات در برابر مافياي سياسي
از يادداشتهاي نيويورکي مجيد محمدي
عدم مشارکت مردم تهران نوعي راي به انقلاب بود اما انقلابي که فرد انقلابي ندارد و اين تناقض نماي شرايط کنوني جامعه ايران است

اصل انتخاب در برگرفتن چارچوب روابط جنسي
از مجموعه
يادداشت‌هاي نيويورکي
 مجيد محمدي
شهروندان براي ارضاي تمايلات جنسي خود در كنار بخش رسمي خانواده يا ازدواج دائم به بخش غيررسمي نياز دارند كه هيچ قاعده
اي بيرون از توافق دو طرف بر آن حاكم نباشد

انتخابات لازم است اما كافي نيست: توهم زدايي در مشاركت سياسي
از مجموعه يادداشت‌هاي نيويورکي
 مجيد محمدي
خاتمي و حزب مشاركت آخرين سنگرهاي آوردگاه دموكراسي مذهبي بودند كه ولايت مطلقه و استراتژي هاي بسته
، آنها را در عرصه عمومي سوزاند ...

قدرت فراتر از حق
از مجموعه يادداشت هاي نيويورکي مجيد محمدي

به نظر مي آيد كه اگر رفتار آمريكاييها در حوزه حقوق بشر به همين شكل باشد بازندهء اصلي جنگ عليه تروريسم خود آنها باشند ...

توهم زايی و توهم زدايی
از مجموعه يادداشت‌های نيويورکی مجيد محمدی

رسانههاي تحت نظارت حكومت به گونهاي جهت يافتهاند كه هرگونه انديشه عقلاني و توهم زدا را قفل كرده و توهم به ذهن و جان مخاطبان تزريق مي كنند ...

فاشيسم ايرانی لباس عدالت طلبی پوشيده است
از مجموعه يادداشتهای نيويورکی مجيد محمدی
در قرائت فاشيستی از دين، امامت و ولايت به معنی حاکميت رهبر جنبش فاشيستی، و دولت دينی به معنای ابزار سرکوب و توزيع ثروت به مجموعه های اقماری است

آش نخورده و دهان سوخته: خاطرات يک مامور سياه در لباس نويسنده و دانشجو
از مجموعه يادداشتهای نيويورکی مجيد مجيدی

پس ازدوم خرداد که تعدادنشريات بيشترشد دوستان ما مثل شمس الواعظين وجلايی پور همه چمدانهای دلاررا برای خود برمی داشتند وبرای هريادداشت 8 هزارتومان می دادند

رفتار اجتماعی روحانيت شيعه: بداهه نوازی و برچسب زنی
از مجموعه يادداشت‌های نيويورکی  مجيد محمدی

نزديک ترين قشر سياستگذار و مدون استراتژی به روحانيت، اصلاح طلبانی بودند كه اكنون يا در زندان هستند يا محاكمه می شوند يا برای آنها پرونده سازی می شود

سه رهيافت به رياست جمهوري در ايران: مدل خامنه اي، مدل هاشمي، مدل خاتمي
از مجموعه يادداشت های نيويورکی مجيد محمدی

خاتمي هر چه از زمان رياست جمهوري اش  گذشته به مدل هاشمي نزديك تر شده است ...  وزراي خاتمي اصولا در برابر خبرنگاران حاضر نمي شوند ...

يک خبر و دو نکته: تلاش نهاد انتصابي براي برقراری رابطه با ايالات متحده
نوشته مجيد محمدی
گروه ولايتی، ملکی، شرکتي به نام "آتيه بهار" تاسيس کرده‌اند که کارش ظاهرا مشاوره است ولي در کنار آن بولتن منتشر کرده و رسما به فروش اطلاعات مشغولند

پيش خوانی تاريخ به انسانی ترين وجه
محاكمه خامنه‌ای به عنوان متهم رديف اول در دادگاه بين المللی جنايت عليه بشر
اگر نبود دور انديشی حقير وبرخی از مشاورانم مثل آقايان دعائی، حبيبی و كروبی در ايران حمام خون به پا می شد ... نوشته ای از مجيد محمدی

دموكراسی دينی يا اسلامی: قيد توضيح دهنده يا قيد نقض كننده
از مجموعه يادداشت‌های نيويورکی  مجيد محمدی
اگر قيد دينی نخواهد قيد دموكراسی را به دموكراسی هدايت شده از پيش تبديل كند زائد است و اگر بخواهد تبديل كند نافی محتوای دموكراسی خواهد بود

رفتار تزاحمي مافياي سياسي ايراني در رسانه ها و فرهنگ
از مجموعه يادداشت هاي نيويورکي مجيد محمدي

افزايش تعداد كانالهاي تلويزيوني و راديويي حكومتي به عنوان بوق ولايت براي بسياري از شهروندان تنها افزايش همهمه و صداهاي تكراري زائد است ...

تغيير قوانين و مذاكره با دولتهاي خارجي از سوي نمايندگان ملت ممنوع
از مجموعه يادداشت هاي نيويورکي مجيد محمدي

کوتاه آمدن در حكم سنگسار بدون طي مراحل قانوني و تصويب مجلس كه در يك طرفه العين قابل انجام بود يك سرشكستگي تاريخي ديگر براي حكومت مافياي سياسي ايران

ترس در رژيمهاي مافيايي
از مجموعه يادداشت‌هاي نيويورکي  مجيد محمدي
اجماع در مورد حذف رقبا در ميان هسته هايي كه به يكديگر پيوسته و مافيا را تشكيل  مي‌دهند هر فرد انساني بي پناه را در انتخاب ترسناك ميان قهرمان و خائن رها مي‌كند
 

پشتيباني مالي از رسانه گويا

عضويت در گروه گويا در ياهو

   

گزارش هاي ناآرامي دانشجويي

خاطرات سياسی يک ديپلمات

جمشيد اسدي: ايران در گذار
يادداشت‌هاي نيويورکي مجيد محمدي
فرهنگ و حکومت: پيام فضلي نژاد
   

سايت هاي تازه:

 

سايت رسمي دکتر سروش

خبرگزاري مهر

آي تي ايران، نسخه 2

هنگامه شهيدي

سازمان ملل متحد - تهران

ايرانيان بلژيک

عمادالدين باقي (طراحي جديد)

نيک آهنگ کوثر

جشنواره الکترونيکي طوبي

اولين فستيوال بين المللي زنان

مسابقه اينترنتي داستان کوتاه

تحکيم دموکراسی

روزنامه شرق

ماهنامه زنان

گيشه (خريد بليط در اينترنت)

پشت پرده

خبرگزاري طاها

پيام فضلي نژاد

کتابخانه ملي

وبلاگ عباس معروفي

سازمان بورس اوراق بهادار

وبلاگستان، شهر شيشه اي

هادي حيدري، کاريکاتوريست

دو هفته نامه فرهنگي فروغ

شبکه اطلاع رساني کتاب ايران

مرکز اطلاع رساني شهيد آويني

ناگفته ها

اتحاد جمهوري خواهان ايران

هفته نامه صداي اروميه

کانون هنر

نقض حقوق بشر در ايران

سبحان روزنامه صبح جنوب ايران

صبحانه

پل اطلاعاتي ايران و آمريکا فارسي

آوانما مرکز بين المللي موسيقي

کودکان ايران

خبرگزاري ورزش ايران

سرخط  مجموعه خبري خودکار

خبرگزاري ميراث فرهنگي

آسمون سايت نسل جوان

سقف

صلح در جهان امروز

استکهلم و استکهلميان

ايران - روسيه

لوموند ديپلوماتيک فارسی

   

وبلاگ‌هاي برگزيده:

 
زبان فارسی در دنيای ارتباطات
حرف های يک الپر
الهيات انتقادی
دفتر سپيد
نتکده
   

وبلاگ هاي انگليسي:

 
Braindroppings
Iransara
Geek Style
Freethoughts
Pejmanesque

 

 

در خبرنامه:

 

بايگاني مقالات

از رسانه‌هاي ديگر
از نگاه شما
گفتمان مدني
صدا و تصوير
هنر و ادبيات
سينما، تئاتر و تلويزيون
عکس
موسيقي
طنز
کتاب
کاريکاتور
رايانه و اينترنت
ورزش
رويدادها
نظرسنجي‌هاي پيشين
   

مجموعه مطالب:

 

دنياي کامپيوتر و ارتباطات

بهمن احمدي امويي

عباس احمدي
مسعود اميد
کامليا انتخابي فرد
خسرو باقرپور
مسعود بهنود
ژيلا بني يعقوب
ف تابان
هادي حيدري
هادي خرسندي
بابک داد

حسين درخشان [رونوشت در گويا]

نيما راشدان
داريوش سجادي
شهرام شريف
هنگامه شهيدي
بيژن صف سري
حميد ضيائي پرور
عباس عبدي
نيک آهنگ کوثر

امير محبيان

اميد معماريان

اکبر منتجبي

گزارش‌هاي احمد رافت از بغداد

عکس‌هاي يلدا معيري از عراق

مطالب پيرامون جنگ عراق

تجربه جامعه مدني: راديو فرانسه

اقتصاد ايران با فريدون خاوند
ياس و داس، فرج سرکوهي
مانيفست اکبر گنجي

جشنواره فيلم فجر (دوره21)

برگزيده وبلاگ‌ها
   

خدمات:

 
جستجو در خبرنامه توسط گوگل

online

gooya 1998-2003