8 اسفند >> حيات حق همه انسان هاست! ۲۱۰۰ فعال مدنی و مدافع حقوق بشر خواهان لغو اعدام شيرين علم هولو شدند

۲۱۰۰ نفر از فعالان حقوق بشر در بيانيه ای خواستار لغو حکم اعدام شيرين علم هولو، زندانی سياسی کرد محکوم به اعدام شده اند.

شيرين علم هولو به اتهام محاربه از طريق همکاری با يک سازمان سياسی به اعدام محکوم شده است. دادگاه وی در تاريخ ۲۸ آذر ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی برگزار و حکم در ۱۳ دی ماه به وکيل وی، ابلاغ شده است. خليل بهراميان، وکيل شيرين علم هولو، درخواست تجديد نظر در حکم صادره را به دادگاه ارائه داده است. به گفته وی، روند بررسی پرونده در دادگاه بدوی خارج از اصول قانونی بوده است. به همين منظور درخواست تجديد نظر در حکم صادره را به دادگاه ارائه نموده است.

در همين راستا ۲۱۰۰ فعال مدنی و مدافع حقوق بشر، به حکم اعدام صادر شده از سوی دادگاه بدوی شيرين علم هولو اعتراض کرده و خواهان لغو اين حکم شده اند. متن کامل بيانيه به همراه اسامی امضاء کنندگان آن به شرح زير است:

حيات حق همه انسان هاست

شيرين علم هولی دختر ۲۸ ساله کرد به حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد. شيرين متولد روستای ديم قشلاق در حوالی ماکوست. او در ارديبهشت ۱۳۸۷ توسط سپاه پاسداران در تهران دستگير شد و ۲۵ روز اول بازداشت خود را در مکانی نامعلوم و تحت شکنجه شديد جسمی و روانی گذراند. پس از آن، به بند ۲۰۹ زندان اوين تحويل داده شد و پس از تحمل ۲ ماه حبس به بند نسوان اين زندان منتقل گرديد. شيرين در ۲۸ آذر ماه ۱۳۸۸ به اتهام خروج غيرقانونی از مرز به تحمل دو سال حبس تغزيری و به اتهام محاربه از طريق ارتباط با پژاک، به اعدام محکوم شد.

شيرين اهل روستای محرومی در نزديکی رود ارس است و در تمام سالهای کودکی خود شاهد فقر و تبعيض های اقتصادی و جنسيتی در محيط زندگی اش بوده است. ديدن تجربه های تلخ دختران هم نسلش و خودکشی ها و خودسوزی های آنان يا تن دادن به زندگی هايی بدون عشق و آکنده از خشونت سرانجام باعث شد که او در آستانه يک ازدواج اجباری، محل زندگی خود را ترک کند.

حکم دادگاه شيرين، براساس اظهاراتش در بازجويی های تحت شکنجه صادر شده است. اين در حالی است که اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع را ممنوع دانسته و تصريح می کند که شهادت، اقرار و سوگندی که تحت اجبار از شخص گرفته شود، فاقد ارزش و اعتبار بوده و متخلف از اين اصل بايد مجازات گردد.

همچنين شيرين در تهران و به زبان فارسی تحت بازجويی قرار گرفته است در حاليکه او در طول دوران بازجويی به زبان فارسی تسلط نداشته و به دليل کم سوادی، نگارش به زبان فارسی نيز برای او دشوار بوده است.شيرين اکنون و پس از گذراندن بيش از يک سال حبس در بند نسوان زندان اوين تا حدود کمی قادر به صحبت به زبان فارسی است. شکنجه، بازجويی علی رغم توجه به وضعيت متهم و در نهايت صدور حکم اعدام برای او حاکی از دادرسی ناعادلانه اين پرونده است.

ما جمعی از فعالان حقوق بشر ضمن اعلام مخالفت خود با اعدام و شکنجه، خواستار بررسی مجدد و عادلانه پرونده اين دختر جوان کرد و همچنين خواستار حمايت همه جانبه نهادها و سازمان های مدافع حقوق بشر در جهت لغو حکم اعدام شيرين علم هولی هستيم.

اسامی امضاء کنندگان:

آبان هور منش/ آذيتا رحيم پور/ آذين دهموباد/ آرا محمودی/ آراز محمد يونس/ آراس آهموی/ آراس حسينی/ آراس ستار رشيد/ آراس صلاح علی/ آراس عثمان/ آراس مجيد فرج/ آراس محمد امينی/ آراس محمد جزا امين/ آراس محمد ممند/ آراس محمود محمد/ آرام آسو/ آرام احمد عَولا/ آرام بختياری/ آرام چراغی/ آرام حسينی/ آرام رسول بژار/ آرام رسول محمد/ آرام سعيد/ آرام سليمانی/ آرام صديق عبدول/ آرام صلاح/ آرام عبدالله/ آرام عزيز احمد محمد/ آرام عزيز سعيد/ آرام علی/ آرام مجيد فرج/ آرام محمديان/ آرام نوری/ آرام هۆرامح/ آرتين اسکندری/ آرزو فلاح/ آرزو محمود کريم/ آرش بهمنی/ آرش حافظی/ آرش شرقی/ آرش نجم آبادی/ آرمان مهناز/ آره‌ عبدلله‌/ آری ابوبکر حمه شريف/ آری احمد حمد/ آری انور حميد/ آری عبدالله/ آری قادر/ آری محمود فرج/ آريا احمدی/ آريا عبدلله‌/ آريان رشيد/ آريان علی/ آريان علی احمد/ آريان محمد خدر/ آريز اندرياری/ آريز سلام عبدالقادر/ آرين اسيری زاده/ آزاد احمد/ آزاد احمد عبدالله/ آزاد اسماعيل حمد/ آزاد برزنجی/ آزاد جلال/آزاد چۆلی/ آزاد خانقينی/ آزاد سه‌رچناری/ آزاد صلواتی/ آزاد عبئالله ابوبکر/ آزاد قره نی حسين/ آزاد مولود/ آزاد وطن پرست/ آزاده ثبوت/ آزاده فرامرزيها/ آزاده تائی پور/ آزيز رسول حسن/آژين حميد/ / آسو آسپيتمان/ آسو برايم حاجی/ آسو رحيم/ آسو صالح عبدالکريم/ آسو عبدالله حسن/ آسو عثمان حمه لاو/ آسو علی/ آسو فايق/ آسو قادر/ آسو محمد نبی آسو مصطفی قدر/ آسوس علی احمد/ آسيه امينی/ آسيا احمد اسماعيل/ آسيا امين/ آسيا عبدالله رسول/ آسيا وزير امين/ آشتی ابراهيم/ آشتی احمد حسن/ آشنا محمود حسين/ آفان ابوبکر حمه شريف/ آفان اسماعيل/ آکو آکويی/ آکو حسن محمود/ آکو محمد عبدالله/ آلا جمال حمه/ آلان زورانی/ آلان عبدالله عثمان/ آلان فتاح/ آلان کوشان/ آلتون رسول اسماعيل/ آلتون محمد وسو/ آمانج جلال قادر/ آمانج شاکل کاکل/ آمانج کاکل/ آمانج کورده سرکوت/ آمراز محمود قادر/ آمنه رسول خدر/ آمنه عبدالله حاجی/ آمنه عَولا رسول/ آمنه ممد حسن/ آميز پيروت رسول/ آمينه سراجی/ آنا تجلی/ آنيتا پور/ آنينا برزان/ آوات آلای آزادی/ آوات اوسمال/ آوات جمال صالح/ آوات خدر ممند/ آوات رسول اسماعيل/ آوات رسول نبی/ آوات کريم مصطفی/ آوات ناصح فرج/ آواره حسين احمد/ آواره عبدالله عبدالقادر/ آواره مصطفی نظر/ آواز احمد صابر/ آواز خالد احمد/ آواز فايق سعيد/ آودير ابوبکر محمد/ آودير شيخ عمر/ آودير مجيد/ آورنگ ابوبکر رحيم/ آودير رسول اسماعيل/ آودير ملا نبی/ آويسر هورامانی/ آهنگ رسول قادر/ آهنگ محمود/ آيدا سعادت/ آيدا قجر/ آيدين فنی/ آيش اسماعيل حسن/

ابراهيم احمد/ ابراهيم تيشک/ ابراهيم حسنی/ ابراهيم رسول شيخه/ ابراهيم عزيزی/ ابراهيم مصطفی احمد/ ابراهيم نزدری/ ابراهيم وسو موسی/ ابولفضل اردوخوانی/ ابولفضل راد/ ابولفضل سجادی/ ابوبکر احمد وسو/ ابوبکر بايز علی/ ابوبکر حمد امين حسن/ ابوبکر حمد وسو/ ابوبکر خضری/ ابوبکر عزيز علی/ ابوبکر عَولا رسول/ ابوبکر فاتيح/ احسن نقشبندی/ احمد اسعد/ احمد اسکندری/ احمد اسماعيل/ احمد اسماعيل حمد/ احمد اندرياری/ احمد باپير/ احمد بوکانی/ احمد بيگی/ احمد حسن احمد/ احمد حسينی/ احمد خدر عباس/ احمد خليل/ احمد رسو وسو/ احمد رضايی/ احمد شربگی/ احمد صيفوری/ احمد عبدالقادر سعيد/ احمد کريم عثمان/ احمد محمد/ احمد محمد عبدالله/ احمد محمدی/ احمد محمود/ احمد محمودی/ احمد مرادی/ احمدی پاسه‌بان/ ادريس بابکر احمد/ ادريس حاجی سعيد/ ادريس شريف حسن/ ادريس شيداهو/ ادريس علی/ ادريس فتاحی/ ادريس قادر/ ادريس محمدی/ اديب محمد علی/ اردلان حمه صالح فتح الله/ ارژنگ برهان آزد/ ارژنگ فايق محمد/ ارسلان کامرانی/ ارسلان محمدی/ ارکان محمد علی/ اريش احمد/ ازمر توفيق/ اژی نجم الدين/ اژين حسن صالح/ اژين عبدالله/ اژين يوسف عَولا/ اسرين رحيمزاده/ اسعد حسين عَولا/ اسعد علی احمد نادری/ اسعد عليزاده/ اسعد لوريزاده/ اسما فرهادی/ اسماعيل ثروت/ اسماعيل حمه خان/ اسماعيل خدر سيوه الدين/ اسماعيل رحمان عبدالله/ اسماعيل طه/ اسماعيل عبدی/ اسماعيل عثمان/ اسماعيل عزيزی/ اسلام کاردين/ اسماعيل محمد اسماعيل/ اسماعيل وفقی فرج/ اسمر حسن حمه/ اشکان حسينی/ اشکان شکوری/ ا‌فسانه‌ احمدی/ افسانه زاهدی/ افوريا کورولاتا/ افيان صمدی/ افين کريم حسين/ اکبر صفوی/ اکبر نصيری/ الناز انصاری/ الهام هومين فر/ الهه امين مقدم/ امجد امجدی/ امنهی رضازاده/ اميد ابراهيم حسن/ اميد احمد فارس محمد/ اميد پشدری/ اميد حسن عزيز/ اميد رفيق صديق/ اميد عارف محمود اميد عبدی/ اميد عليپوری صديقی/ / اميد عمر اسماعيل/ اميد غريب رئوف/ اميد گيلرای/ اميد محمد شيخ/ اميد نبی احمد/ امير ابراهيمی/ امير ايرانی/ امير بابکری/ امير پايان/ امير جعفری/ امير رضا فهادی/ امير زاهدی/ امير صادقی/ امير علی ملا/ امير فتاحی/ امير محمد صالح عبدالرحمان/ امير مرادی/ امير مصطفی/ امين حسن/ امين حسن اورحمان/ امين حمه نبی/ امين عبدی/ امين محمدی/ امينه سليمانی/ امينه کاکا باوه/ انجات ثابتی/ انس يوسف امحد/ انور آری احمد/ انور جولا/ انور عبدالله محمد صالح/ انور قيطولی/ انور ميرستاری/ اوين کريم عبدالله/ اوين کريمی/ اوين محمد خدر/ ايش برايم خدر/ ايشرا وسمان حمد امين/ ايلشن علی محمد/ايلو سغش/ ايمان آدمی/ ايمان وشيار حسين/ ايوب سليمان فرج/ ايوب فتاحی/ انور قيطولی/

بابک ارشدی/ بابک بهشتی/ بابک پارسی/ بابکر دره ی/ بابک دعايی/ بابک رحيمی/ باخان اسماعيل/ باخان توفيق/ باخان رئوف عزيز/ باخان شفيق/ باخان عبدالله رحيم سليمان/ باخان کاميل شريف/ باخان مجيد احمد/ باخان محمد حمد امين/ باخان محمد سلين/ باخان محمد عبدالله/ باخان محمد عزيز/ باريزه حسن فارس/ بالا خدر حويز/ باوکی پژوند/ باوکی (پدر) سروشت/ باوه باران/ بايز افروزی/ بايز داود حسين/ بايز قادر خدر/ بختيار پيروزی/ بختيار سيف الدين رسول/ بختيار مجيد/ بدرالدين سبير محمود/ برزن محمد/ برزن هورامی/ بَرزينجان مولود مينه/ بروا احمد رسول/ بروا برزنجی/ بروا شَده حسين/ بروا عثمان/ بروا عثمان ابراهيم/ بروا محمد علی/ بروا وريا بايز/ برهان آسا/ برهان الدين مصطفی/ برهم حسن الکريم/ برهم حسن حمه/ برهم حسن صالح/ برهم حسن فتاح/ برهم صالح/ برهم صالح حسين/ برهم فاتح محمد/ بريار توفيق صالح/ بريار سلام/ بريار محمد عبدالله/ بريار نوزاد/ بريار نوزاد صالح/ بريار نامق/ بَريز کمال خدر/ بريز والی عبدالقادر/ بزرگ محمد علی/ بَشدار خدر حاکم/ بَشدار سيف الدين رسول/ بشير حسن محمود/ بفرين محمد خضر/ بفرين وهبی/ بکر حمه آلی/ بلال حسن محمود/بلال عباس محمد/ بلال مرادويسی/ بليسه عمر کوردو/ بلين آزاد زاهيد/ بلين عبدالله/ بنار فايق عزيز/ بنار عمر محمد خدر عبدالله/ بنار عمر محه قادر/ بنار فتاح/ بناز حسن احمد/ بناز عزيز حسين/ بناز عمر/ بناز محمد/ بناز محمد بابکر/ بنان روستم حسن/ بنان محمد عبدالقادر/ بندين هيوا/ بوار نورالدين/ بوشری قادر/ بوکان حسين احمد/ بهار فتاحی/ بهاره فتاحی/ بهرام ايزدی/ بکر عزيز عبدالرحيم/ بهروز هاشمی/ بهجت عبدالکريم/ بهره ابراهيم/ بهره قادر قادر/ بهزاد شمس/ بهزاد قارد حمد/ بهشت حمه صالح/ بهمن مرف سعيد/ بهمن هاشمی/ بهنام کمالی/ بهنام نيکوبخت/ بهنام ويسی/ بهيز برزان کريم/ بهيز کمال/ بهيز والی صالح/ بَياد کمال کامل/ بَيان توفيق سليم/ بَيان جلال حسن/ بَيان حسن مينه/ بَيان عبدالرحمان/ بيباک قادر چاوره‌ش/ بيخال احمد نبی/ بيريفان مصطفی قادر/ بيريفان وشيار حسن/ بيزا حسن فارس/ بيرون صالح/ بيژن ارشدی/ بيژن پيرزاده/ بيژن حيدری/ بيژن عبدالله/ بيستون حسن صالح/ بيستون عارف عزيز/ بيستون نملی/ بيگرد احمد نبی/ بيمال خوديوار/ بينا ابراهيم/ بينر جمال/

پارسا راستی/ پاشا مليک وزير/ پاوان عزيز محمد/ پخشان صلاح فتاح/ پرتو نوری اعلا/ پرژين خليل ابراهيم محمد/ پرژين شهاب برهان/ پرژين عبدالله ابراهيم/ پرشنگ قادر حمد/ پروا کريم/ پروانه پرهيزکاری/ پرويز ساروخانی/ پرويز فرهی/ پروين اردلان/ پروين اشرفی/ پروين عزيز/ پروين لطيف/ پری شاکلی/ پری کريمی نيا/ پَريز انور عمر / پَريز عزيز محمد/ پريسا روشن فکر/ پژمان پازوکی/ پشاوا کردستانی/ پشتيوان توفيق/ پشتيوان عبدالکريم/ پشتيوان منصور محمود/ پشتيوان هاوار سليم/ پَشيو آرام/ پيشرو محمد صالح/ پيام رجب احمد/ پيروت رسول احمد/ پيروت وسو جعفر/ پيروز سليمان وسو/ پيشرو احمد حسن/ پيشرو حمد محمد امين/ پيشرو رسول احمد/ پيشوا عمر حسن/ پيشوا قادر محمد/ پيشوا محمد عطا محمد امين/ پيشواز محمد حسين/ پيمان اوسانی/ پيمان جلال محمد/ پيمان حمد علی/ پيمان خدر/ پيمان سامان/ پيمان عبدالله علی/ پيمان محمد مجيد/ پیَوند عثمان عزيز/

تارا جبروتی/ تارا عثمان ابراهيم/ تارا محمود محمد/ تافان خالد احمد/ تانيا خالد/ تانيا غازی صالح/ ترانه توران/ تَرزه رسول حمزۀ/ تری شورش طه/ تريفه حسين/ تلا زخرانی/ توانا انور/ توانا برايم سيوه دين/ توانا حسين احمد/ تيبين ياسين غريب/ تينامو سفير/

ثانيه‌ بهرامی/ ثريا عبدالباقی يوسيف/ ثمر محمود حسن/

جاسمين اميری/ جاسم عبدالرحمان/ جان عزت خيلو/ جبار حسن پور/ جبار محمد رحمانی/ جبار محمود/ جلال حسن پور/ جلال دباغ/ جلال حکيم سبير/ جلال شينه حسين/ جلال کماليزاده‌/ جلال هورامی/ جلوه جواهری/ جليل آزاديخواز/ جمال احمد محمود/ جمال حسن پور/ جمال نجاری/ جمشيد آيين دار/ جمشيد جم/ جمعه محمد بايز/ جميل محمد/ جميل محمد صادق/ جوان احمد/ جوان حسن علی/ جوان عثمان حسين/ جوان علی شيداهو/ جوانه حمه سور کريم/ جوانه عبدالرحمان/ جوانه عثمان/ جوانه هانا/ جوتيار رشيد حمه/ جوتيار رشيد محمد/ جوهر کاکای/ جهاد بهجت محمد/ جهانبخش رستمی/ جه‌وهه‌ر ميراوده‌لی/ جوهر امينی/ جوهر حسين احمد/ جوهر سعيد صالح/ جهاد ابراهيم/ جيگر جمال احمد/ جيگر محمد حسن/ جيهان عثمان علی/

چالاک منگور/ چراخان آرام عباس/ چراخان علی محمود/ چرو احمد قادر/ چنار محمد عَولا/ چنور جميل عبدالله/ چنور علی/ چولی اسعد/ چه لکی/ چيمن محمد عبدالله/چيا خليل/ چيا فاروق/ چيا محمد زمان/ چيا مولود محمود/ چينَر ابراهيم شفيق/ چينر ياسين أحمد/ چينر محمود محمد/

حاجی ئه‌نوه‌ر ئه‌حمه‌د/ حاجی کريم/ حاجی هنر محمود/ حبيب فتاحی/ حجی عفرينی/ حسام الدين علی غالب/ حسام ميثاقی/ حسن احمد/ حسن باقر اسماعيل/ حسن بکير/ حسن رحمانی/ ‫ حسن رسول خدر/حسن عربزاده حجازی/ حسن فتاح مارف/ حسن قهرمان/ حسن کاکه ملا/ حسن کريم کاکی/ حسن نايب هاشم/ حسين ئيشق زاده‌/ حسين ابراهيم/ حسين براينم عَولا/ حسين جهانگيری/ حسين حسن زاده/ حسين حيدری/ حسين رسول/ حسين رسول محمود/ حسين سليمان/ حسين صالحی/ حسين کريم زوراب/ حسين محمود حسن احمد/ حسين يزدان پناهی/ حسينی عبدالله/ حشمت خسروی/ حليمه امين محمد/ حمد امين حسين عبدالله/ حمرين سليمان ابراهيم/ حمه شوان حسن برايم/ حمه کريم عارف/حمه کريم قادر محمد/ حمه (محمد) مزگر/ حميد اکبری/ حميد چرخکار/ حميد حسين احمد علا/ حميد حميدی/ حميد رضا پرهيزی/ حميد کليشادی/ حميده سهرابی/ حميرا تاری/ حويز عبدالرحمان/ حه‌ميد عه‌زيز- نوسه‌ر/ حيدر جوامير احمد/ حيدر کبير/

خاتو عبدالله حمد/ خالد خياطی/ خالد ظاهری/ خالد عَولا رسول/ خالد محمد احمد/ خاليدحسن محمود/ خبات ابراهيم پور/ خبات دقوری/ خداد ويسی/ خدر حسن نجد/ خدر عَولا خدر/ خدر محمد اسماعيل/ خديجه احمد محمد امين/ خديجه رسول خدر/ خديجه سليم رمضان/ خديجه مقدم/ خرمان علی/ خسرو مرادی/ خلات فاضل عزيز/ خلف داهوود/ خلف فيصل/ خُناو فتاح محمد/ خُنچه حمد حسين/ خنده جمال احمد/ خنده فاروق جبار/ خنده وشيار عبدالله/ خليل ابراهيم/ خليل حمد خدر/ خليل خدر/ خوشی عزالدين اسماعيل/ خونچه اسماعيل حسن/ خيابان عبدول محمد/

د. آراس کريم زينک/ د. انور جاف/ د. بهمن حامد مجيد آغا/ د. عبدالله شريف عبدالله/ د. فرحان محمد امين/
د. کارزان کريم/ د. محمد مايه عبدالفتاح/ د.محمد جزا حمه مراد عبدالله / د.هادی حسن سعيد/ دابان پيروت احمد/ دابان طيب/ دادار دادگر/ دارا عبدالقادر مارف/ دارا قادر کريم/ دارا محمود يادگار/ دارا محمود يادگار/ داران امد/ دارن امد/ داريا دست مرد/ داريژ دريا/ داليا حسين/ داستان محمد احمد/ داليا کمال محمد/ دامون مجتبی/ دانا احمد/ دانا أحمد أبراهيم/ دانا جلال محمد/ دانا حسن علی/ دانا سليمان محمد/ دانا طيب عزيز/ دانا غنی/ دانا فايق/ دانا فتاح نبی/دانا ميرزا قارد/ دانا نادر محمد/ دانر عبدالرحمان محمد/ دانر وشيار حسن/ دانيار علی/ دانيار وسو بايز/ دانيال محمد محمد/ داون روستم علی/ داوود سليمان عمر/ دباغ سرکوت/ درباز محمد عبدالله/ درباز مصطفی رسول/ درسيم ئوره‌مار/ درو لطيف امين/ درون حسين/ درون عبدالله محمد/ درون واحد رسول/ دريا پيروت حسن/ دريا رزگار مصطفی/ دريا نوری عمر/ دريا واحد رسول/ دشنی عمر خدر/ دلارام علی/ دلبر نصرالدين محمد/ دلپاک رئوف حارص/ دلپاک رحمان/ دلسوز احمد اسماعيل/ دلسوز سليمان محمد/ دلشاد امحمد حسين/ دلشاد عمر عبدالعزيز/ دلشاد کريم/ دلشاد قارد حمه/ دلشاد محمود عبدالله احمد/ دلنيا حسن هَباس/ دلنيا خدر حسن/ دلنيا عبدالله حمد/ دلير جبار کوثر/ دلير علی عبدالله/ دلير فتاحی/ دمهان عزيز/ دوار خدر حمد/ ديا انور حمه رشيد/ ديار اکرم جزا/ ديار انور حمه رشيد/ ديار حامد/ ديار جف/ ديار طاها/ ديار قادر/ ديار کمالی/ ديار محمد کريم محمود امين/ دياری دارا/ دياری علی/ دياری علی محمود/ دياکو حسين زاده/ديدار سلام/ ديدار محمود علی/ ديدار مولود احمد/ ديدار واحد رسول/ ديدن کريم/ ديری جمال/ ديری جمال احمد/ ديرين محمد/ ديلان اسماعيل خدير/ ديلان حسين قادر/ ديلان ميرحاج حسين/

رابر آزاد قره نی/ رابر سعيد محمد/ رابَر محمود محمد صالح/ رابون زاله/ رادا صالحی/ راز رئوف رحيم/ رازاو بهرام علی/ رازاو ريبوار حسن/ رازی جه‌زا/ راژان صابر محمد/ راژان محمد/ راستگو محمد خضر/ راستی دلشاد ايوب/ راشنير محمد احمد/ رافع عبدالله/ رامان فياد آيو/ رامتين محسنی/ راميار آزاد قره نی/ راميار منوجهری/ رامين احدی/ رامين رحيمی/ راوز آغجله ری/ راواز عبدالهی/ راويژ ميجيد سعيد/ رئوف بيگرد/ رئوف صمد/ رئوف فتاحی/ رحمان حسينی/ رحمان محمد/ رحمه حسن شينه/ رحيم صابر محمد/ رحيم عبداللهی/ رُخسار رمضان احمد/ رزان علی/ رزگار عبدالله برا قادر/ رزگار محمد علی/ رزگار محمد نجيب/ رزگار محمدی/ رزگار ولی/ رستم کامل سعيد/ رستم محمودی/ رسو وسو بکر/ رسول اسماعيل حسن/ رضا اردکان/ رضا اصلانی/ رضا بابک/ رضا جبار/ رضا راسی/ رضا راسخی/ رضا رستمی/ رضا علی الله/ رضا فانی يزدی/ رضا کريمی/ رضا لرستانی/ رضا منوچهری/ رضا ولی زاده/ رعنا طايفی/ رفتار آزاد قره نی/ رفيق حاجی کريم/ رُقيه آزاد فتاح/ رُمان آزاد قره نی/ رمضان علی حمه/ رنجدر ابوبکر توفيق/ رنجدر محمد احمد خدر/ روبار عمر رشيد/ روبار مجيد احمد/ روجا حمد/ روحی شفيعی/ روخوش جمال/ روخوش سعيد حمه/ روخوش ياسين محمد/ روداو آزاد قره نی/ روداو حمه امين محمود/ رَوَز اسماعيل رسول حمزة/روزبه اميری/ روژان انور/ روژگار بورهان احمد/ روژگار خوشنوا/ روژگار عبدالله علی/ روژيار معروف سعيد/ روژين شريفی/ روژين طاهر حمد امين/ روژين محمدی/ رَوشت محمد/ روشنا ابراهيم حسن/ رۆشنا عبدلله‌/ روشنا محمد/ روناس مريوان زندی/ روناک ابراهيم وسو/ روناک شوانی/ روناک کريم/ روناک مالا يوسفی/ روند احمد خليل/ روند حسين رشيد/ روند شوانه موسی/ رويا ايرانی/ رويا سليمی/ رويا طلوعی/ رها آزاد/ رها عسگری زاده/ رهيل انور محمد/ ريباز اشرف/ ريباز حسن مينه/ ريباز خدر ابراهيم/ ريباز نوزاد/ ريبر نجم/ ريبوار احمد/ ريبوار آسا/ ريبوار شکور محمود/ ريبوار صالح عارف/ ريبوار صلاح/ ريبوار عبدالرحمان عارف/ ريبوار اسماعيل حمد امين/ريبوار عمر فتحی رسول/ ريبوار ريبوار کريمی/ کمال عبدالله/ ريبوار محمد امين/ ريبوار والی محمد/ ريبين حسن علی/ ريبين حسين عبدالله/ ريبين خليل/ ريبين عثمان احمد/ ريبين علی محمد/ ريبين عمر حسن/ ريبين کريم حسن/ ريبين محمد/ ريبين محمد رسول/ ريبين مصطفی/ ريزان خليل امين/ ريزان قادر کيخوا علی/ ريژاو هاشمی/ ريژن عثمان مصطفی/ ريژين فرج/ ريکاف علی/ ريکوت حمه رشيد/ ريگا کاظمی/ ريگر کمال رئوف/ ريناز حسن عبدالکريم/ ريناس خدر عَولا/ ريناس مراد مصطفی/


زاگرس زردستی/ زاگرۆس عزيز/ زانا جزا محمد/ زانا سامان/ زانا صالح عزيز/ زانا عبدالله محمد علی/ زانا عثمان قادر/ زانا عثمان محمد/ زانا فريق/ زانا کاکه رش سيد مينه/ زانا محمود مصطفی/ زانا مصطفی کاکه احمد/ زانست رزگار قره نی/ زانکو اسماعيل روژ/ زانيار روژهلات/ زانيار محمد نوری/ زانيار نادر حامد/ زردشت م. عمر/ زريان حسن علی/ زريان علی محمد/ زريان مصطفی محمد سعيد/ زسو کوردی/ زکريا محسن سليم/ زکريا محمد احمد/ زلال کمالی/ زمناکو اکو/ زَنويره خدر حسن/ زهرا پوربابا/ زهرا حلمی پور/ زهرا روزی بيگدلی/ زهرا حيدری/ زهرا خليل عبدالرحيم/ زهرا قنبری/ زهره رجبی/ زوزک حسن کريم/ زوله‌يخا سه‌عدی/ زويا اسکندريان/ زويا نوريزاد/ زيبا لارونی/ زيور ناصح علی

ژوان نجم الدين کريم/ ژيان آزاد از مهاباد/ ژيان کريم حمد/ ژيلا حسن پور/ ژيلا حقيقتی/ ژيلا گلعنبر/ ژيلوان شيخه خدر/ ژيلوان عمر عثمان/ ژيلوان قادر عزيز/ ژينو جوهر عبدالله/ ژينو خليل صالح/ ژينو سعيد حمه صالح/ ژينو سعيد صابر/ ژينو عبدالکريم/ ژيوار فاضل/ ژيوار قادر حمه سور/

سارا احمد رسول/ سارا احمد وسو/ سارا ارين/ سارا خدر محمد احمد/ سارا داوری/ سارا صالح احمد/ سارا صدری/ سارا عباسی/ سارا عثمان ابراهيم/ سارا محمد حمد/ ساره جمال عزيز/ ساريژ صباح کريم/ سازان پيروت رسول/ سازگار رسول/ ساسان امجدی/ ساسان سترگ دره شوری/ ساشا مير/ ساغر ضيمران/ سافان طه ای/ ساکار رحمان خدر/ ساکار صديق عمر/ ساکار کامران/ ساکو عبدالله احمد/ سالار پيروزی/ سالار جاف/ سالار حسن محمود/ سالار حسينی/ سالار ساخانی/ سالار قدر/ سالار هوشيار احمد/ سالم حمه خان/ سام آرا/ سام فرامرزی/ سامان احمد/ سامان پيروزی/ سامان جبار کريم/ سامان جليل/ سامان داود/ سامان داود درويش/ سامان رحمان حضر/ سامان شهابی/ سامان صلاح/ سامان عثمان سعيد/ سامان علی/ سامان علی رشيد/ سامان علی محمد/ سامان محمد/ سامان محمد احمد/ سامان محمد صالح/ سامان محمد علی/ سامان محمود علی/ سامان مرادی/ سامره رفيع زاده/ ساميان کريم/ سامی خالد/ سامی سليمان عبدالرحمان/ ساوين پيروت رسول/ ساوين عبدلله علی/ ستار رحمانی/ ستار رستمی/ ستيفان شمزينانی/ سپيده گلستان/ سپيده مصلح/ ستايش احمدی/ ستايش عثمان/ سحر حيدری/ سحر سبحانی/ سرباز خدر ابراهيم/ سرباز عبدالله اسماعيل/ سرباز علی محمد/سربست سرحد/ سربست عبدالله/ سربست نبی/ سرتيپ عثمان احمد/ سرتيپ قادر/ سرتيپ وسو بايز/ سرخيل بارام حسين/ سرخيل محمد علی/ سرخيل مهدی عزيز/ سردار ابراهيم وسو/ سردار احمد ابراهيم/ سردار صالح/ سرکوت علی محمد/ سردار عمر احمد/ سرکار حمه ابراهيم/ سرگول احمد محمد/ سروار آسا/ سرور حداد مصطفی/ سرور رسول/ سرور عبدالله طه صالح/ سرور عثمان وسو/ سرور مراد مصطفی/ سرور ميرزا/ سروه انور محمد/ سروه شريف امين/ سروه عبدالله امين/ سروه عزيزی/ سروه نبی/ سروين رسول قادر/ سرهد وسو بايز وسو/ سرهنگ سامان عبدالله/ سرهنگ محمود احمد/ سعد محمد کريم/ سعدون ابراهيم/ سعدون کاکه باوه/ سعيد آغا صلاح/ سعيد تارام/ سعيد ريزوندی/ سعيد کريم/ سعيد ميرانی/ سفين عبدالله/ سفين محمد قادر/ سکينه‌ جوانمرد/ سلام احمد/ سلام عبدالله/ سلام محمد قادر/ سلام محمدی/ سلزان خدير/ سلماز يگانه مهر/ سمانه عابدينی/ سمکو بهروز/ سمکو صابر شريف/ سميرا احمدی مقدم/ سميرا زاهدی/ سميره حسين غفور/ سميره علی حسن/ سمين بازرگان/ سميه راد/ سنا حمه عثمان احمد/ سنا عثمان طه/ سنا محمد سعيد/ سندير کريمی/ سنگاو مصطفی احمد/ سنگر جميل/ سنگر سالار عبدالله/ سنور حسن علی/ سنور عبدالله حمه امين/ سهدا آقازاده/ سهراب رستمی/ سهند کرکوهی/ سهيلا ايرانی/ سهيلا مرادی/ سهيلا مصلی/ سواره حميد محمد/ سواره محمد صالح/ سودابه اردوان/ سوران سليم مجيد/ سوران خدر حمد/ سوران عفوی/ سوران علی محمد امين/ سوران محمد خضر/ سوران نجم الدين/ سوزان آزاد يوسف/ سوزان مراد خدر/ سوزی نيازی محمد/ سوسن امجدی/ سوسن مفيد/ سوفی سکاکی/ سوفيا صديق پور/ سوکار کاکه ويس احمد/ سوگند ضيمران/ سولاف وعدالله محمد/ سولتان خدر/ سولتان موهمد خدر/ سولَمی حمه عَولا احمد/ سوما اسعد/ سوما نبوی/ سوما سالار احمد/ سوهام برزنجی/ سياوش هاشمی/ سيامند شورش حسين/ سيامند معينی/ سيبور مولود خضر/ سيد علی برزنجی/ سيران عثمان/ سيران محمدی/ سيروان آسا/ سيروان بابه‌عه‌لی/ سيروان باتاسی/ سيروان ژاژله ای/ سيروان سليمان حسين/ سيروس توحيدی/ سيروس رويا/ سيرۆان زه نگنه/ سيف الدين ديليار/ سيف الدين نجم الدين/ سيما زرنگار/ سيما علی ثروت احمد/ سيما زند/ سيمين صميمی/ سينا کيانپور/ سَيوان آزاد محمد/ سيوان بورهان/ سيوان سعيديان/ سيور عبدالله احمد/ سيوه احمد/ سيوه حسن احمد/ سيوه رسول قادر/ سەلاحەدين بایەزيدی/

شاتو علی ملا/ شاجوان عبدالله/ شاجوان عبدلله حمد/ شاجوان کارزان اکرم/ شاخوان سعيد محمد/ شاخوان عبدالله يوسف/ شاخوان عَولا رسول/ شاخوان کوردی/ شاد احمد کاکه/ شادمان علی فتاح/ شادی علی/ شادی امين/ شادی صدر/ شادی وسو بايز/ شار حسن پور/ شاکار عبدالرحمان رسو/ شاگول جمال احمد/ شاگُل محمد/ شاهان فاضل امين/ شاهو حسينی/ شاهو سامال/ شاهو کمال/ شاهو محمد/ شاهين دياری/ شاهو اسکندری/ شاهين کلی/ شايسته جبار محمد/ شاين رسول/ شبنم ابراهيم محمد صباح/ شبو شکری/ شپول جمال/ شروان ابراهيم/ شريف امين/ شرين اسفندرماز/ شعله رشيد عزيز/ شفان اميد/ شفان مجيد حسين/ شفان محد الدين/ شفان محمدی/ شکار مصطفی رسول/ شکريه پيروت ابراهيم/ شکريه پيروت حسن/ شلير ابراهيم وسو/ شلێر باپيری/ شلير عبدالله کريم/ شلير عثمان اسماعيل/ شلير محمد عزيز/ شَلين کريم/ شَمال خالد احمد/ شَمال مارف حسن/ شَمال مارف محمد/ شَمال مصطفی رشيد/ شمسی نصرتی/ شميران سليمان فرج/ شنکار عبدلله علی/ شنگين محی الدين/ شنو عبدالله خدر/ شنو محمد رسول/ شوان باب/ شوان باپير عبدالرحمان/ شوان پيروت ابراهيم/ شوان رسول/ شوان صالح/ شوان عادل آکره ی/ شوان علی محمد/ شوان غفور/ شوان محمد سيوه حسن/ شَوبو حمد امين محمد/ شوخان آرام عباس/ شوخان بابکر حاجی/ شوخان کريم محمد فرج/ شوخان محمد خضر/ شورش پيروت عبدالله/ شورش عزيز/ شورش علی احمد/ شورش محمد حسين/ شورش محمود/ شوکت گل محمدی/ شَونم محمد امين اسماعيل/ شهاب الدين شيخی/ شهاب ايرانی/ شهرام تهرانی/ شهرام قاسمی/ شهرام صابر سليمان/ شهرام لطفی/ شهرزاد ارشدی/ شهرزاد پناهی/ شهرزاد رحيمی/ شهريار کمری/ شهلا ده باغی/ شهلا شفيق/ شهلا شينه محمد/ شهلا فتاحی/ شهلا کرمی/ شهلا ممبينی/ شهلا مهرگانی/ شهناز کنبی عبدالله/ شه‌ونم عبدالکريم/ شيبا رزگار مصطفی/ شيدا صالح/ شيدا کريم احمد/ شيدا محمد امين/ شيراز حاجی عبدالله/ شيرکو احمد محمد/ شيرکو احمد محمد قادر/ شيرکو جهانی/ شيرکو عباس صابر/ شيرزاد احمد مراد/ شيرزاد بارم علی/ شيرزاد بايز قادر/ شيروان عباس صابر/ شيرزاد قادر محمد/ شيروان لطيف/ شيرين احمدی/ شيرين ايرانی/ شيرين شمس/ شيرين صادقی/ شيرين قادر احمد/ شيرين محمد علی/ شيلان قاسم/ شيما فريدون/ شيما ولی عبدالکريم/ شينه داخور/ شيوا بديهی نژاد/ شيوا جوهر حمد/ شيواز حمه رشيد/ شيواز محمد حسن/ شيواو کاوسين/

صابر ويسی/ صالح جوانرودی/ صالح حاجی خدر/ صالح محمدپور/ صباح احمد کريم/ صباح عزيز عبدالله/ صبری احمد حسن/ صبری بهمنی/ صبری رسول/ صبری رسول - کاتب سوری/ صبری نجفی/ صلاح حسن پور/ صلاح حمه کريم فرج/ صلاح محمد کريم فرج/ صمد بابکر شينه/ صنوبر عبدالرحمان/

طارق محمود قادر/ طاهر برهون/ طاهر توکلی/ طاهر فتاح احمد/ طاهر قاسمی/ طاهره مرادی/ طائر حسن/ طلا خوش کلام/ طه محمد احمد/ طوبا پيروت بايز/ طوفان محمود/

عائشه احمد خدر/ عائشه محمد امين/ عابد احمدی/ عابيد کوناپوشی/ عادل احمد محمد امين/ عادل شاسواری/ عادل عبدالرحمان محمد/ عادل فتاحی/ عادل محمد سعيد/ عادل محمدی/ عادل مرادی/ عارف نادری/ عباس رسول سورة/ عباس عندلاوی/ عباس قارد سعيد/ عباس مندلاوی/ عباس ولی/ عبدالرحمان احمد نبی/ عبدالرحمان حمه رشيد/ عبدالرحمن رسول/عبدالرحمان محمد عبدالله/ عبدالسلام محمد/ عبدالقادر سعيد/ عبدالقادر عَولا رسول/ عبدالقادر محمد حسن/ عبدالقادر موسی/ عبدالکريم محمدی/ عبدالله ابراهيم خضر/ عبدالله احمد خدر/ عبدالله اسماعيل حسن/ عبدالله حسن بکر/ عبدالله حسين حمه/ عبدالله صالح کاکه امين/ عبدالله عبدالقادر علی/ عبدالله عزيز حسن/ عبدالله کامران/ عبدالله محمد/ عبدالله محمد احمد/ عبدالله محمود عبدالقادر/ عبدالله وسو/ عبدالمحمد محمد/ عبدالواحد خنده‌ره‌ش/ عبدالهادی صمد قوبادی/ عبدل علی/ عبدول حمه رشيد/ عثمان آسا/ عثمان باپير عبدالرحمان/ عثمان رفيق/ عثمان عمر محمد/ عثمان نسروت/ عثمان مرادی/ عدنان اخمد/ عدنان عبدالکريم خوشکدانی/ عدنان عزالدين محمد/ عدنان محمد رحيم امين/ عزيز رئوف/ عزيز عزيزی فرد/ عزيز منمی/ عزيز واعظی/ عزيزه عبدالله/ عسکر صفری/ عطا صديقيان/ عطا عبدالله عبدالکريم/ عطا قرداغی/ عطا ناصرسقزی/ عفت ماهباز/ علاالدين حسن/ علئ زه نگنه لۆندۆن/ علم هولی/ علی ابراهيم حمه سور/ علی احمدوند/ علی اکبر اميد مهر/ علی الحسينی/ علی امين زادا/ علی اوحدی/ علی تيلبه/ علی جوادی/ علی حسين/ علی خدر/ علی رحمان پور/ علی رضا رستگار مقدم/ علی رضازاده/ علی زارع/ علی زارعی/ علی زمانی/ علی سليمان/ علی سليمان حمه/ علی طايفی/ علی عمر عزيز/ علی فتاحی/ علی فضلی/ علی قادری/ علی کريم/ علی محمد/ علی محمد سعيد/ علی محمد مصطفی/ علی محمدی/ علی محمود محمد/ علی احمد/ علی مرادی/ علی مرف/ علی مشمولی/ علی موسوی/ عليرضا ارژنگ/ عليرضا حيدری/ عمار داوود/ عمر آسا/ عمر ابراهيم رستم/ عمر حاجی محمود/ عمر حسن حمد/ عمر حمد عبدالله/ عمر حمد وسو/ عمر حمه حسن/ عمر علی محمد/ عمر عَولا رسول/ عمر فرج/ عمر مام رستمی/ عمر محمد احمد/ عمر محمد امين/ عمر ياسا/عه‌بدول که‌ريم/ عوسمان بێورانی/ عَولا رسو وسو/ عيسی علی/ عيسی فيضی/

غزاله‌ اعظمی/

فارس عزيز محمود/ فاروق محمد رمزی/ فاضل همت/ فاطمه احمد خدر/ فاطمه پيشداديان/ فاطمه چَتو/ فاطمه خالد/ فاطمه طباطبايی/ فاطمه علی اللهی/ فاطمه غلام رضايی/ فاطمه فنائيان/ فاطمه کوه بابايی/ فتاح خليل زاخوی/ فتاحی حاجی حسين/ فرامرز فرامرزی/ فان ابراهيم وسو/ فان رفيق صديق/ فخريه عارف مولود/ فرح طه/ فرح نژاد/ فرزاد جاسمی/ فرزانه جلالی فر/ فرزانه علی نجات/ فرزين حسن/ فرشته ايرانی/ فرشته سردار حسن/ فرشته فراهانی/ فرمان حمد بابکر/ فرمان عبدولرحمان/ فرمان عمر/ فرمان محمد حسن/ فرمان محمودی/ فرمان ملا حسن/ فرميسک داود امين/ فرمێسک‌ قاضی/ فرناز کمالی/ فرهاد احمد محمد/ فرهاد حاجی ميرزايی/ فرهاد رستمی/ فرهاد رضايی/ فرهاد رضوی/ فرهاد قدرتی/ فرهاد کاويان/ فرهاد کرمی مام فرهاد/ فرهاد کريمی مام/ فرهاد کماليزاده‌/ فرهاد نادر محمودی/ فروزان عاملی/ فروغ سميع نيا/ فروغ قادری/ ‫ فروک پير بودک/ فريار نيکزاد/ فريده حمه سور حسين/ فريده يزدی/ فريدون دانشور/ فريشته سردار/ فنر ئاراس/ فوزی فتاحی/ فوزيه مير احمدی/ فواد يبارمحمدی/ فواد مجيد مصری/ فهد محمدی/ فهيم حبيب زرد آباد/ فهيمه فرسايی/ فياد آنو/ فياز کوچر/ فياض کوچر/ فيان عثمان عمر/ فيصل خلف/ فينک محمد رسول/

قادر ابراهيم وسو/ قادر به‌خشوری/ قادر حسن محمد/ قادر خاليد قادر/ قادر شينه حسن/ قادر فتاح حسين/ قادر قارد پناهی/ قارد حسن احمد/ قاسيم چيره/ قاسم قارد نژاد/ قيس الملا/

کابان حسن عزيز/ کاردوخ طه محمد/ کارزان احمد محمد/ کارزان حسن صالح/ کارزان حسين احمد/ کارزان حمه قادر/ کارزان علی مجيد/ کارزان کريم علی/ کارزان محمد/ کارزان محمد احمد/ کارزان محمد حاجی/ کارزان محمدی/ کارمند حميد/ کاروان احمد عبدالله/ کاروان حاجی/ کاروان دارا محمد/ کاروان شيرکو توفيق/ کاروان عارف/ کاروان عباس صابر/ کاروان عثمان محمد/ کاروان عرف/ کاروان کريم/ کاروان کريمی/ کاروان محمود/ کاروان محمود قادر/ کاروان محمود محمد/ کاروخ دارا محمد/ کاروخ محمد وسو/ کازيوه محمد احمد/ کازيوه هردان/ کاسترو محمد احمد/ کاظم محمد عبدالرحمان/ کافيه عَولا احمد/ کاکه کريمی/ کاله قادر/ کالی حمزة/ کالی خالد نَبَز/ کامران خالد صالح/ کامران خضری/ کامران عمر آغا/ کامران فايق/ کامران قاضی/ کامران کريم جاف/ کامران محمد سعيد/ کامو مجيد محمد/ کاميار تنها/ کاميار شميرانی/ کاميل مرسنه/ کانبی عبدالله کانبی/ کانديش محمد احمد/ کانی خدر احمد/ کانياو محمد يوسف/ کاوه آهنگری/ کاوه بويری/ کاوه سيد حميد/ کاوه شريفی/ کاوه علی احمد/ کاوه فايق/ کاوه فتاحی/ کاوه قريشی/ کاوه لطيف طاهر/ کاوه مظفری/ کتايون عظيمی/ کتايون عظيمی فرد/ کجيد معروف/ کردستان خدر احمد/ کرزان غدير/ کريم فايق علی/ کريم فايق علی حسين/کريم فرخاپور/ کريم مرسه‌نه/ کريم مهرانی/ کژال اسماعيل قادر/ کژال درخشانی/ کژال دريادار/ کَژال رسول اسماعيل/ ک‍ژال سامرند/ کژال عباسی/ کژال محمد رسول/ کژه آزاد/ کلپه نوروز ابوبکر/ کمال بهادری/ کمال معروف/ کوا احمد/ کوچار سنندجی/ کوچر سعيد صالح/ کوچر صديق مولود/ کوچر محمد/ کوردو احمد/ کوردو احمد عبدالقادر/ کوردو عباس صابر/ کوردو موسی رحيم/ کوردو موسی رحيم/ کوردونيا حسين حسن/ کوروش پارسی/ کوروش خسروی/ کوروش هخامنشی/ کوسار عمر حسين/ کومار حسين علی/ کويستان حمد عبدالله/ کويستان رسول/ کويستان عبدالله خضر/ که‌ريمی فرهادی/ کهنه پوش دلنيا/ کيژان کونه پوشی/ کيوان چادر ابراهيم/ کيوان حسن صالح/ کيوان کمال احمد/ کيوان محمد کريم/ کيوان مصطفای/ کيومرث اکبری/ کيومرث رستمی/

گرجی فتاحی/ گردون محمد/ گرميان عبدالرحمان/ گَشاو رسول علی/ گلاله بهرامی/ گُلاله حسين/ گلاله‌ رشيدی/ گُلاله عبدالرحمان/ گُلاله طه ابوبکر/ گلاويژ فتاحی/ گُلباخ احمد محمد امين/ گلشن خالد/ گلناز به گو/ گلناز تبريزی/ گُلنار محمد وسو/ گلی نازی/ گَنجو حمد علی/ گوران احمد قادر/ گوران حسن قادر/ گوران علی فرج/ گونا علی حسن/ گونا مصطفی کاکه احمد/ گوران ابراهيم صالح/ گوران جلال ابراهيم/ گوران حسن نصرالله/ گوران دوکانی/ گۆڤه ند/ گولان کامياران/ گونا نوری علی/ گيارنگ ابراهيم احمد/

لاجان حيدر رحمان محمد/ لاری صالح محمد امين/ لانه طه عثمان/ لاوه عبدالله/ لَشکر حسن محمد/ لشکر علی ملا/ لطيف آزاد/ لفين حسين/ لقمان محمد عبدالقادر/ لگزين محمود/ لولاز محمد حسن/ ليره رسول شيخه/ ليلا راد/ ليلا عزيزی/ ليلی حسن پور/ لييا عبدالله محمد/

مادو عباس صابر/ مارال خطيبی/ مارال فرخی/ ماردين ابراهيم/ ماردين فتاحی/ ماردين يزدانی/ ماری خليل/ ماريا غريب/ ماکو عباس صابر/ مالکولم سليمانی/ مانی ايرانی/ ماها بکر/ ماهر محمد/ مَبست عارف مهروف/ متين محمد/ مجيد ايور(کاروان)/ مجيد صالح عزيز/ مجيد محمود/ مجيد ميرزايی/ محئ عبدالکريم حامد/ محبوبه حسين قادر/ محبوبه کرمی/ محسن حضر حسن/ محسن کاکه رش/ محمد آدم وسمان/ محمد آزاد پيروت/ محمد ابراهيم/ محمد ابراهيم حسن/ محمد ابراهيم شيخه/ محمد ابراهيم علی/ محمد احمد رسو/ محمد احمدپور/ محمد اکبری/ محمد انوری/ محمد ايزدی/ محمد تقی هاشمی/ محمد جلال حسين/ محمد حاج رضوی/ محمد حسن صالح/ محمد حسن قادر/ محمد حسن محمد/ محمد حسين محمد/ محمد حمد امين حسين/ محمد خدر/ محمد خدر فتاح/ محمد خدر فقی/ محمد خضر حسن/ محمد خوش چهره/ محمدرئوف عبدولعزيز/ محمد رحمان پور/ محمد رسول حسن/ محمد رضا شاملو/ محمدرضا يزدانی/ محمد سردشتی/ محمد سعيد/ محمد شمس/ محمد صالح احمد/ محمد صالح توفيق/ محمد صالحی شيروانی/ محمد طه مصطفی/ محمد عباس محمود/ محمد عبدالله سعيد/ محمد عبدالله محمد صالح/ محمد عبدول علی/ محمد عزت صالح/ محمد عزيز رحيم/ محمدعلی مصطفی/ محمد علی ملا/ محمد عمر علی احمد/ محمد فاروق عبدالله محمود/ محمد فلاح نيا/ محمدکاکه عبدالکريمی/ محمد کريم حسن/ محمد محمود/ محمد مخی الدين/ محمد مزرعه کار/ محمد ناجی حسين/ محمد نصيری/ محمود چاوشين/ محمود سيپن/ محمود شيرزاد/ محمود عبدالخالک/ محمود کريم مهدی عبدالله/ محمود ناجی حسين/ محی الدين خصمان/ محی الدين محمدی/ مختار محمود/ مختار مرشدی/ مخلص قادر/ مراد مصطفی وسو/ مرتضی امين/ مرتضی خسروی/ مرتضی سعيدپور/ مرجان ابدی/ مردين مردينی/ مروان عبدالغدير/ مروان فرهنگ جافر/ مريم ابراهيم زاده/ مريم خدر عبدالله/ مريم زندی/ مريم سلوکی/ مريم شريف/ مريم فاروقی/ مريم فتاحی/ مريوان جلال رحيم/ مريوان جليل احمد/ مريوان حمکو/ مريوان صابر زةندی/ مريوان صابر شريف/ مريوان عبدول/ مريوان عزيز حسين/ مريوان يوسف بکر/ مزن حمد فارس/ مژده امجدی/ مژده عثمان شويرن/مژگان ثروتی/ مژگان ملودی/ مستان حمد امين ابراهيم/ مسعود چيا شريف/ مسعود رسا/ مسعود سرامی/ مسعود مناف/ مصطفی ارسلان خدر/ مصطفی حسن واحد/ مصطفی صولتی/ مصعب ادهم علی/ معاد محمد احمد/ ملا رزگار/ ملائيکه علم هولو آشتگاه/ ملکه کهنه پوش/ مليحه هاشمی/ منان علی/ منصور جهانی/ منصور مصطفی محمد/ منگور رزگار ابراهيم/ منگور رسول/ منگور محمد عبدالله/ منوچهر فاضل/ منوچهر پاليزبان/ منوچهر شفائی/ موسی ابراهم خدر/ مونا مرادی/ مونا وندانی/ مهابات محمد/ مهتاب رمضان پور/ مه‌حمود ڕه‌وشه‌ن/ مه‌حمود ڕه‌وشه‌ن/ مهدی احمد/ مهدی اردکان/ مهدی حمه رئوف کريم/ مهدی سهيلی/ مهدی فاتح عمر/ مهدی مدرس/ مهدی موسوی/ مهدی ميرزايی/ مهراکو عثمان/ مهران مهرجو/ مهرداد ايرانی/ مهرداد محمد وسو/مهری جعفری/ مهشيد تقی زاده/ مهين شکرالله پور/ مولود جابری/ مونا احقری/ ميديا ابراهيم حمه/ مينا جعفری/ ميترا روشن/ ميترا يوسفی/ مينا معنی قلم/

نادر برايم شيخه/ نادر کلانتری/ نادر وهابی/ ناديا همت/ نارين عباس/ نارين نجم الدين/ نازنين افشين جم/ نازدار وسو شيخه/ نازنين تفضلی/ نازنين صديقی/ ناسک سعيدی/ ناصر سينا/ ناصر علوی/ ناصر قاضی/ ناصر نيچالانی/ نالی حمد امين/ نالين عبدالله اسماعيل/ ناهيد واحديان/ ناهيد همت پور/ ناهيده علی موسی/ نَبَز احمد حسين/ نَبز کمال نوری/ نبز نريمان/ نجات ناصح فرج/ نجات نوری/ نجم الدين عثمان علی/ نخشين احمد عبدالله/ ندا ايرانی/ ندا زارعی/ نديم يوسف/ نرگس احمد نبی/ نرگس يوسف/ نرمين حمد/ نريمان محمودی/ نزار جمال جلال/ نژاد جمال محمد/ نژاد سلاحی/ نسار عمر محه سعيد/ نسترن کاظمی/ نسرين اسنر/ نسرين حميدی/ نسرين رسول علی/ نسرين فتوحی/ نسرين قادر عبدالله/ نسرين کريمی/ نسيم باقری/ نسيم خسروی مقدم/ نسيم روشنايی/ نسيم هشت رودی/ نشاط يزدی/ نشميل بايز علی/ نصرالله نجم الدين سورچی/ نظام چوبينه‌/ نعيمه احمد خدر/ نفيسه محمدی/ نفيسه آزاد/ نفين جمال مصطفی سعيد/ نگار سماک نژاد/ نگين رضايی/ نگين شيخ الاسلامی وطنی/ نواف خليل/ نورالدين عثمان علی/ نورالدين محمد نادر/ نوروز اسماعيل نوری/ نوروز سعيد/ نوروسی برايم عَولا/ نوزاد بارام/ نوزاد سالار داوود/ نوزاد صفری/ نوزاد طاهر/ نوزاد مولود محمد/ نوزارد محمد عبدالله/ نوشيروان محمد حسين/ نويد علوی/ نويد محبی/ نوينر جمال/ / نهايت حسن قادر/ نهرو احمد/ نهرو خدر حاجی/ نهرو علی محمد/ نه‌هيه‌ خوشکه‌لام/ نه‌وزاد به‌کر ته‌نه‌که‌چی/ نه‌وزاد قادر عثمان/ نيچير لطيف محمد/ نيره توحيدی/ نيروانا کبيری/ نيسان قادر نادر/ نيکی ايرانی/ نيگا لطيف علی/ نيما خسروی/ نينا محمد امين صالح/

وانجر سچايوی/ وحيد کمالی/ وحيده مولوی/ وريا رحمان/ وريا عمر صالح/ وسو بايز وسو/ وسو محمد وسو/ وشيار رحمان/ولات علی احمد/ وليد حمزه/ وليد حميد خليل/

هادی بووتيمار/ هادی صوفی زاده/ هادی قبادی/ هاژه احمد/ هاژه عبدالجبار/ هاژه فايق/ هاشم حسن/ هاشم قادر نژاد/ هاشم کاکای/ هاشم محمدی/ هانا فلاح حسين/ هانا محمود احمد/ هانيه اردلان/ هاوار بازيان/ هاوار کمال ميرزا/ هاوار فلاح حسين/ هاوار نوری/ هاوبش عبدالله حمد/ هاوبند هيمن محمد/ هاوبير ابراهيم عبدالله/ هاوبير بازيان/ هاوری ابراهيم محمد/ هاوڕێ باخه‌وان/ هاوری توفيق جمال/ هاوژين محمد فرج/ هاوکار احمد عبدالله/ هاوکار احمد وحيد/ هاوکار حسن/ هاوکار عبدالله حمد/ هاوکار عثمان حمه سعيد/ هاوکار علی نادر/ هاوکار عمر محمد/ هاوکار محمود حسين/ هاوکار طه کانی بردی/ هاوکار محمی عارف/ هاوکار واحد/ هاوناز حمد ابراهيم/ هاوناز خدر/ هاوناز عثمان/ هاوناز عثمان رشيد/ هاوناز عمر عزيز/ هَتاو علی احمد/ هَتاو نوزاد رفيق/ هدا امينيان/ هدايت جان/ هدايت عبدالکريم/ هردان ارسلان/ هردان هادی کريم/ هردی احمد درويش/ هردی احمد محمد/ هَردی امحد قادر/ هردی عين الدين/ هَردی محمدی/ هريز علی حسن/ هريم باقی/ هريم جليل محمد/ هريم حسن/ هريم عمر عبدالله/ هريم هادی حسين عبدول/ هژار جوانرودی/ هژار علی/ هژار غفور سعيد/ هژير برزان/ هستيار حمه نوری/ هستيار محمد حسين/ هفال محمدی/ هلاله صديق/ هلاله‌ قاضی/ هلکوت خسن محوی/ هلکوت مجيد مصطفی/ هلگورد سعيد محمد/ هلمت عبدالله حسن/ هلن عبدالهی/ هلن وزيری/ هَلو جبار محمد/ هَلويست خدر محمد صالح/ هلوی (عقاب) جلالی/ هما ميرنيا/ همايون کريمی/ همت وسو بايز/ همداد ابراهيم وسو/ همداد محمود حمه صالح/ هَمين وسو حمه د/ هنر عزيز محمد/ هنر محمد رشيد/ هنر محمد عبدالله/ هنگاو سليمان/ هَنگاو سواره علی/ هَوار ابراهيم حسن/ هوار حسين/ هواره رسول شيخه/ هور خيدير/ هَوراز عثمان حمه سعيد/ هورامان گايدن/ هوزان امين/ هوزان خليل عفرينی/ هوشنگ بکر محمود/ هوشنگ محمد صالح/ هوشيار عبدالقادر/ هوشيار عبدالله/ هوشيار عبدالله حمد/ هوشيار عزيز حمد/ هوگر آرام احمد/ هوگر جمال عبدالجبار/ هوگر حمه بايز/ هوگر محمد ابراهيم/ هونيا محمد عبدالله/ هيدی حمه بايز/ هيدی مامانی/ هيدی محمد/ هيرش بهرام/ هيرش حسن عزيز/ هيرش حسينی/ هيرش خاللد/ هيرش شريفی/ هيرش قادری/ هيرش قرداغی/ هيرش مجيد/ هيرش محمد/ هيرش محمد عبدالقادر/ هيرو افشين/ هيرو سعيد صابر/ هيرو عليزاده/ هيژا عبدالله اسماعيل/ هيشو عبدالله سعيد/ هيشو عمر ابراهيم/ هيفی عبدالله اسماعيل/ هيفين عمرهيمن احمد/ هيمن احمد محمد/ / هيمن خدر حاکم/ هيمن خليل/ هيمن دلشاد قره نی/ هيمن رئوف/ هيمن رسول حمد رسو/ هيمن صمدی/ هيمن عبدالله اسماعيل/ هيمن عبدالله حسن/ هيمن عبدالله محمد ويس/ هيمن عزيز محمد/ هيوا ابراهيم/ هيوا اميد/ هيوا جمال/ هيوا حسن قوچانی/ هيوا حسين محمد/ هيوا سامان/ هيوا سيد سليم/ هيوا عبدالله عبدالرحمان/ هيوا عثمان ابراهيم/ هيوا علی رشيد/ هيوا عبدی/ هيوا عزيز شريف/ هيوا محمد خضر/ هيوا وعدالله محمد/

ياد محمد سرا/ يادگار شوانی/ يادگار محمد رشيد/ ياسا اسماعيل عبدالله/ ياسين کريم عبدالله/ ياسين مصطفی/ يحيی محمدی/ يدالله رضوانی/ يوسف احمد/ يوسف حمد رسول/ يوسف کوتی/ يوسف ناصح سعيد/ يوسف هدايت محمد/ يونس سليمان احمد/

انجمن زنان ايرانی آلمانی- کلن/ انجمن شاعران استان ايلام/ دانشجويان دانشگاه‌ ايلام/ رابطة حقوق الانسان والمجتمع المدنی تتضامن مع المناضلة شيرين/ مرکز احياء السنة للدراسات الإسلامیة بقامشلو (مکتب شيخ الشهداء)/ وبلاگ تنگ تکاب/

امضاها ادامه دارد ...

برای امضای بيانيه به آدرس زير مراجعه کنيد
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEI2YV85UUxXWUMxWnBfNFlrd2lBbHc6MA&ifq