Sunday, Oct 18, 2020

صفحه نخست » مکالمه باورنکردنی نوید افکاری با قاضی فاسد در بیدادگاه جمهوری اسلامی

نوید افکاری: در یک متری من به زندانی تعرض جنسی می کردند... قاضی: پس مواظب خودت باش

Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com