Monday, Feb 22, 2021

صفحه نخست » بعد از ماجرای شهاب حسینی، بنیامین بهادری مرزهای"افشاگری از دوستان" را جا به جا کرد

بنیامین بهادری در یک برنامه رادیویی در جواب این سوال که «شما که به آمریکا رفت و آمد داری چطور آنجا واکسن نزدید؟» واکنش جالبی داد و گفت: «یکی از هنرمندان درجه یک! خیلی اصرار کرد که همراهش بروم واکسن کرونا را بزنم!

بعد مشخص شد که مدارک پزشکی را جعل کردند و به نام کادر درمان می‌خواهند واکسن بزنند!»Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com