Tuesday, Dec 20, 2022

صفحه نخست » حمایت همراه کارمند دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن از زن زندگی آزادی

سام رجبی نوشت: در ویدیوهای گرفته شده ایجاد شرمساری تیم منوچهر جعفرزداه کارمند دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن شناسایی شد. هرچند خود او در ویدیوها اظهار نظری نداشت اما همراه او از زن زندگی آزادی حمایت کرد و همراه انقلاب ایران شد!

***



Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy