پنجشنبه 23 مهر 1383

غفورى فرد : خاتمى برترين گزينه "آسيا" براى دبير کلى سازمان ملل است، ايرنا

شهرکرد،خبرگزارى جمهورى اسلامى ۲۳ / ۰۷ / ۸۳
داخلى.سياسى.احزاب
رييس خانه احزاب ايران گفت : خاتمى برترين گزينه در قاره آسيا براى
دبير کلى سازمان ملل است و اتفاق نظر احزاب سياسى کشور در اين امربازتاب
بسيار مثبتى در دنيا داشته است .
"محمد حسن غفورى فرد"روز پنجشنبه درحاشيه سفر به شهرکرد در گفت وگو با
ايرنا، افزود : کشورايران در ميان ساير کشورهاى آسيايى موقعيت سياسى
اجتماعى خوبى دارد.
وى ضمن تشکر ازاحزاب سياسى در حمايت از کانديداتورى خاتمى اضافه کرد : با
اين شرايط تبليغات سو عليه ايران در مورد رعايت نکردن قوانين بين المللى
که کشورهاى بيگانه مطرح مىکند کمرنگ تر خواهد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وى خاطر نشان کرد : اين اتفاق نظر نشانه خوبى از برقرارى امنيت سياسى
براى احزاب است و نشان مىدهد که همه احزاب سياسى ايران در اصول انقلاب هم
سو حرکت مىکنند.
وى در ادامه با اشاره به مشکلات مالى احزاب سياسى گفت : يارانه پرداخت
شده به اين گروه هاى سياسى غير قانونى نبوده و در چهارچوب قانون اساسى عمل
شده است .
غفورى فرد گفت : در سال گذشت۲۰ه ميليارد ريال اعتبار براى کمک به احزاب
سياسى و تشکلهاى غيرسياسى کشور پيش بينى شده بود که تنه۴۰ا درصد از اين
اعتبار به احزاب سياسى پرداخت شده است .

دنبالک:
http://akhbar.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/13112

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'غفورى فرد : خاتمى برترين گزينه "آسيا" براى دبير کلى سازمان ملل است، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016