دوشنبه 19 شهریور 1386

سعيد قاسمی نژاد دانشجوی دانشگاه تهران به ۲ سال حبس تعليقی محکوم شد، کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر

سعيد قاسمی نژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه تهران به حکم دادگاه انقلاب به دو سال حبس محکوم شد.

قاسمی نژاد در تاريخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۲از سوی حفاظت اطلاعات زندان دستگير و مدت ۲۰ روز را در بند ۳۲۵ زندان اوين در سلول انفرادی بسر برده است. اتهامات وی در آن زمان تحريک به اغتشاش و اخلال در نظم عمومی عنوان شده است.

وی حدود يک ماه پيش از طريق تلفن به شعبه ۱۵ دادسرای انقلاب احضار شده است. دادگاه صبح ديروز، ۱۷ شهريورماه جاری به رياست قاضی صلواتی تشکيل جلسه داده، وی را از اتهام اخلال در نظم تبرئه و به جرم اقدام عليه امنيت ملی از طريق تحريک به اغتشاش به دو سال حبس محکوم کرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حکم صادره از زمان صدور به مدت ۵ سال به تعليق درخواهد آمد. احکام اخير فعالان دانشجويی در حالی صادر ميگردد که بسياری از حقوق مدنی افراد در زمان بازداشت به صراحت نقض شده و بازداشت شدگان در سلول انفرادی که از مصاديق شکنجه تلقی شده نگهداری شده اند و اعترافات تحت فشارهای روحی از آنان اخذ شده است.

کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر

Copyright: gooya.com 2016