شنبه 10 اسفند 1387

چهره پنهان امنيتی کيهان، شيرين کريمی، روز آنلاين

حسن شايانفر
تهيه مطالب متعدد تحت عنوان "نيمه پنهان" که بعدها به صورت کتاب منتشر شد و تاکنون بيشتر از سی جلد آن به بازار آمده و منبع تغذيه خبرهای ويژه کيهان است، توسط مرکز تحت نظارت حسن شايانفر تهيه می شود. اين خبرها، به تدريج تبديل به پرونده و سپس برای عملياتی شدن ـ دستگيری يا ترور ـ به سازمان های مربوطه، ارسال می شوند

طرح مساله ترور محمد خاتمی بار ديگر کيهان رادر مرکز توجه افکارعمومی قرار داد و عکس العمل گسترده ای را بين نيروهای سياسی دامن زد. معترضين به سياست های کيهان، حسين شريعتمداری، نماينده ولی فقيه درکيهان را بانی اين نوع از گفتمان ها می دانند، اماعده ديگری هستند که برای وی "شريک" ديگری نيز می شناسند: حسن شايانفر.

رضا ـ ج روزنامه نگاری که مدتی هم در روزنامه کيهان کار کرده است، درمعرفی حسن شايانفر که به «برادر حسن» هم شهرت دارد، چنين می گويد: "درکيهان همه او را «حاج آقا » صدا می زنند. همه می دانند که او بسيار به حسين شريعتمداری نزديک است، اما اطلاعات دقيقتری او در دست نيست. او هم مانند چهره های پنهانی که جمهوری اسلامی را می گردانند، نه عکس می گيرد و نه مصاحبه می کند. آدم هايی مثل او همه جاهستند و هيچ جا نيستند.. برخی چون مجتبی ثمره هاشمی پنهانند تا دولتشان مصدر قدرت شود. کسانی هم مانند اصغر حجازی منشی مخصوص رهبر جمهوری اسلامی و برادر حسن که نقش مهم امنيتی دارند، هميشه پنهانند."

نام برادر حسن در دوران قتلهای زنجيره ای و توسط اکبرگنجی مطرح و سپس فراموش شد. با اينکه بسياری از قربانيان پرونده های امنيتی مانند نيک آهنگ کوثر و شهرام رفيع زاده به فشارهای "برادر حسن" بر خود پس از آزادی از زندان نام برده اند، اما چهره او همچنان پنهان مانده است.

اکبر گنجی درسلسله مطلب خود در باره قتل های زنجيره ای نوشت که برادرحسن برای اولين باردر سال ۱۳۶۲ در زندان کميته مشترک وهنگام اعتراف گيری از سران حزب توده ديده شده است.

عفت کلهر، يک زندانی سياسی هم به ياد می آورد که برادر حسن را اولين باردرمقام رئيس بخش "عقيدتی" زندان قزلحصار ديده است.

خانم کلهر می گويد: "در زندان او را به نام « برادر معصومی» می شناختيم. همه می دانستند که باکيهان رابطه بسيار نزديک دارد. کاراو تواب سازی وشناسائی زندانيان بود. تک تک زندانيان در دفتر کا راو پرونده داشتند. همين پرونده ها بود که در دادگاه های قتل عام تابستان ۱۳۶۷ مورد استفاده قرار گرفت و عده زيادی را بالای دار فرستاد."

مازيار رادمنش می نويسد: "با روی کار آمدن مهدی نصيری ۲۵ ساله به عنوان سردبير کيهان و بحرانی که پس از او به وجود آمد، گروهی از دوستان سابق دفتر سياسی سپاه که بخشی از آنها مانند حسن شايانفر و حسين شريعتمداری مدتی را در بازجويی های اوين گذرانده بودند، به کيهان آمدند تا آن روزنامه را به روزنامه ای برای مواجهه با مخالفان حکومت بخصوص روشنفکران تبديل کنند. حسين شريعتمداری مدير مسوول کيهان شد، صفار هرندی معاون مدير مسوول و سردبير کيهان شد."

در اين مقطع بود که حسن شايانفر "مرکز پژوهش های کيهان" را تاسيس کرد. اين دفتر که در واقع "بخش اطلاعات ويژه روشنفکران" است؛ برای همه اهل فکر و قلم پرونده ای تدارک ديده است.

حسن شايانفر که در واقع وزير اطلاعات "دولت سايه" است، بااستفاده از مندرجات اين پرونده ها پروژه های مختلف را کليد می زند.

تهيه مطالب متعدد تحت عنوان "نيمه پنهان" که بعدها بصورت کتاب منتشر شد و تاکنون بيشتر از سی جلد آن به بازار آمده و منبع تغذيه خبرهای ويژه کيهان است، توسط مرکز تحت نظارت شايانفر تهيه می شود.اين خبرها، به تدريج تبديل به پرونده و سپس برای عملياتی شدن ـ دستگيری يا ترور ـ به سازمان های مربوطه، ارسال می شوند.

يک نويسنده سينمائی که از متهمين پرونده "منحرفين سينما" بود و اکنون در اروپا زندگی می کند، در همين زمينه می گويد: "بعد از دستگيری مرا به محل ناشناسی بردند. درآنجا صدای حسين شريعتمداری را شنيدم. حسن شايانفر هم از من بازجوئی کرد. چشم هايم بسته بود، اما صدای او را کاملا می شناختم."

يکی از متهمان پرونده سيامک پور زند هم می گويد: "وقتی مرابه دادگاه بردند، سعيد مرتضوی در مقابل من به حسن شايانفر تلفن زد و در مورد « وضع» سياسی واخلاقی ام نظر او را پرسيد."


Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2008 news.gooya.com
All rights reserved for the original source