يكشنبه 8 ارديبهشت 1392

دستگيری مداح تهرانی به دليل رابطه با زنی شوهردار

بازتاب ـ در سالهای اخير با دخالت گروهی از مداحان در سياست، تخلفات اقتصادی و اخلاقی در اين قشر به دليل احساس امنيت از داشتن مصونيت، به شدت افزايش يافته است

يک شاعر و مداح نسبتا مشهور تهرانی که تصاوير وی از تلويزيون نيز بارها پخش گرديده، به دليل ارتباط با زنی شوهردار بازداشت شده است.

به گزارش خبرنگار بازتاب، اين مداح که اقدام به برقراری رابطه نامشروع با زنی شوهردار کرده بود، اواخر هفته گذشته با شکايت شوهر اين خانم دستگير شده و هم اکنون بازداشت است.

همسر اين زن، مدارک رابطه نامشروع را ضميمه پرونده کرده است.

گفته می شود تعدادی از مشهورترين مداحان کشور در حال رايزنی و اعمال نفوذ برای آزاد کردن اين مداح هستند.

گفتنی است، بازتاب پيش از اين نسبت به بروز سونامی اخلاقی در ميان افراد متدين بويژه کسانی که ظاهرگرايی بيشتری دارند هشدار داده بود و در اين ميان به قشر مداح اشاره ويژه ای کرده بود.

در سالهای اخير با دخالت گروهی از مداحان در سياست، تخلفات اقتصادی و اخلاقی در اين قشر به دليل احساس امنيت از داشتن مصونيت، به شدت افزايش يافته است.


Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2009 news.gooya.com
All rights reserved for the original source