پنجشنبه 26 ارديبهشت 1392

"قاليباف به خاطر تصريح در اعمال خشونت بايد به سياهه ناقضان حقوق بشر اضافه شود"

کمپين بين المللی حقوق بشر درايران امروز از جامعه بين المللی خواست که محمدباقرقاليباف، شهردار تهران و يکی از نامزدهای رياست جمهوری پيش روی ايران را به خاطر نقش گسترده در نقض حقوق بشر، شامل ممنوعيت سفر و مسدود کردن دارايی‌های احتمالی او در خارج ايران کند.

کمپين فايل صوتی دوساعته ای که به نظر می رسد به صورت مخفيانه ضبط شده را از يکی از سخنرانی های قاليباف به دست آورده که در آن او به جزييات نقش مستقيم و برجسته خود در سرکوبی که عليه دانشجويان در ۱۸ تيرماه ۱۳۷۸، تيرماه ۸۲ و همچنين تظاهرات بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ پرداخته است.

(فايل صوتی دوساعته)

هادی قائمی، مديرکمپين بين المللی حقوق بشردرايران گفت: «قاليباف در اين نوار خود را به عنوان فردی خشن و بی رحم و به عنوان کسی که نقش تعيين کننده در سرکوب سالهای اخير در ظرفيت های مختلف رسمی داشته مطرح کرده است. تحت مديريت او، با توجه به پذيرش خودش دراين فايل صوتی، وضعيت پريشان کننده حقوق بشر در ايران، اگر بدتر هم نشود، همچنان ادامه خواهد داشت.»

در اين فايل صوتی، قاليباف به صورت لجوجايه ای تلاش می کند که جزيياتی از دخالت خود را درسياست‌های سرکوب گرانه و اجرای آنها نشان دهد:

- حادثه سال ۷۸ که در کوی دانشگاه اتفاق افتاد، آن نامه ای که نوشته شد، بنده نوشتم. آقای سليمانی هم بود باهم…کف خيابان وقتی به سمت بيت رهبری راه افتادند، بنده فرمانده نيروی هوايی (سپاه پاسداران) بودم. عکس من روی موتور هزار با چوب هست. با حسين خالقی. واستادم کف خيابون، که کف خيابون اونجا رو جمع کنم. پس نگاه کنيد، اون جايی که لازم بشه بياييم کف خيابون چوب بزنيم، جزو چوب زناييم، افتخارمون هم هست….. اونجا می زديم جلوشون رو می گرفتيم….از اون روز ما اون جايی که لازم بوده چوب بزنيم، کف خيابون چوب می زديم. نگاه نکرديم من سردار فرمانده نيروی هوايی ام، تو رو چه به کف خيابون؟…

- من در جلسه شورای امنيت کشور محکم دعوا کردم و حرف های بسيار تندی زدم و شان جلسه را رعايت نکردم و گفتم که امشب هرکس بخواهد بيايد تو کوی و بخواهد اين کارها را انجام بدهد، من به عنوان فرمانده ناجا، له شون می کنم و جمعشان می کنم. اين عزيز جعفری شاهد است. حرف بقيه اين بود که اگر نيروی انتظامی می خواهد وارد کوی دانشگاه شود بايد مجوز شورای امنيت کشور را داشته باشد و مديران دانشگاه اين اجازه را بدهند. آقای معين و ظريفيان در آن جلسه بودند و با من مخالف بودند. من در آن جلسه با برخوردی که انجام دادم مجوز حضور نظامی و تيراندازی برای ناجا را در کوی دانشگاه از شورای امنيت کشور گرفتم.

- شهرداری يک نهادعمومی غيردولتی است يک دستگاه امنيتی نيست ولی وقتی عملکرددستگاه های مختلف رو بعد از فتنه بررسی کردند ارزيابی کردند، شهرداری تهران در زمره پنج دستگاه امنيتی و انتظامی کشور که کار می کردند، بين آنها شهرداری دستگاه سوم شد. نه بين دستگاه های دولتی و بقيه دواير بودند. پس نشان می دهد که شهرداری وسط ميدان بوده و کارش را در طراز کارهای امنيتی انجام می داده.

قاليباف اين اظهارات را در يک جمع خصوصی با دانشجويان بسيجی تندرو که براساس منبعی که نوار را دراختيار کمپين قرار داده در چند هفته اخير به آن دسترسی پيدا کرده اند، مطرح کرده است. آنچه از محتويات اين نوار بر می آيد آن است که او در اين جلسه تلاش می کند حضار را به خاطر عملکرد سختگيرانه اش و تاريخ افتخارآميزی که از اعمال خشونت برای سرکوب تجعات و همچنين مقابله با ناراضيان سياسی و اصلاح طلبان دارد، تحت تاثير قرار دهد.

روزچهارشنبه بخش هايی از سخنان و فايل صوتی قاليباف توسط وب سايت کلمه و هچنين بی.بی.سی فارسی منتشر شده بود.

کمپين از اتحاديه اروپا و آمريکا می خواهد که فورا قاليباف را شامل ليست ناقضان حقوق بشرو همچنين در ليست افرادی که از سفر به اين کشورها منع هستند قرار داده و دارايی های احتمالی او رادر اين کشورها مسدود کنند.


Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2009 news.gooya.com
All rights reserved for the original source