Wednesday, Aug 8, 2018

صفحه نخست » حماسه خاتمی در بیت الخلا، هادی خرسندی

Khatamif2.jpg

گفتگویی بین عباس و عطا

کرده در ایران و خارج سرصدا

مجری اخبار بی. بی. سی، جمال
پیش آورده مشخص یک سوال

پرسش‌اش اینکه رژیم بدنهاد
قاتل آدمکش غرق فساد

گفتگو با «یو. اس» آخر میکند؟
یا همینطوری قپی در میکند

گفت در پاسخ عطا، جان جمال
قهرمان است آن ولی بی مثال

نیست آمریکا به روی قول خویش
در کتابی خواندم این را روز پیش

داد میلانی جوابش را که نات!
نیست فعلن گفتگو از ممکنات

این حکومت با ترامپ و تیم او
در هراس افتد برای گفتگو

چونکه رهبر مثل لولوخورخوره
بر رئیس جمهور داده دلهره

آن وزیر اسبق آمد در جواب
گفت حیف از رهبر عالیجناب

او که بی یک لکه‌ی خاکستری
میکند آن مملکت را رهبری

با همان باد و بروت و آن غضب
میکشد در موقع لازم، عقب

قهرمانانه کند نرمش بسی
کو برای گفتگو اما کسی؟

پاسخش را ناگهان عباس خان
کرد با یک مستنداتی بیان

در پی آوردن چندین مثال
رد شده از سّد سانسور جمال!

گفت من این را نخواندم در کتاب
در خبرها بود‌ای عالیجناب:

شد پرزیدنت ایران ناگهان
در خلایی توی آمریکا نهان

بهر اجلاس «یو. ان» آمد طرف
پس خلای آن مکان گشتش هدف

تا کلینتون را نبیند توی راه
شده پناهنده به صحن مستراح

یک خلایی بود در آن حول و حوش
یک اِهِن گفت و به سرعت رفت توش

خادم آنجا به حال شستشو
غرق وحشت گشت از دیدار او

پیر آمریکایی از جایش پرید
تا که مردی با عبا عمامه دید

مدتی بگذشت تا آمد به خود
ترس او شد بر طرف آرام شد

دید آخوندی که آمد با شتاب
نیست او را هیچ قصد دس به آب

هم نهادی پای خود را لای در
تا که بیرون را بگیرد در نظر

او که آمد با چنان هول و ولا
حالیا علاف مانده در خلا

گفت خادم با زبان انگلیش
اکسکیوزمی، باااات جنتلمن بجیش

ترجمه: یعنی به او گفتا داداش
هولمان کردی، اقلن پس بشاش

رِست-روم است این و ویتینگ-روم نیست
معطلی در این مکان مرسوم نیست

نیست کافیشاپ اینجا‌ای فلان
شاش کن نوبت رسد بر دیگران

داد پاسخ خاتمی، ادرار نات
آی‌ام اینجا خیرِ مای هد، دیپلمات

من همان هستم که قبلن‌ای عمو
کرده بودم از تمدن گفتگو

لیک حالا گفتگو کردن خطاست
رهبری ناظر به هر رفتار ماست

با کلینتون گر که گردم روبرو
رهبری گوید که کردی گفتگو

خر بیار و باقالی را بار کن
هی غلط کردم، هی استغفار کن

من ندارم شاش، هستم در هراس
ده دقیقه در خلا، عمری خلاص

آمدم اینجا برای اختفا

ورنه هستم در توالت خودکِفا

کرده‌ام ادرار خود را پیش ازین
باورت ناید، بیا ایران ببین

***

Khatamif1.jpgشد پکر آقا عطا از این بیان
چون حقیقت بود در ذاتش عیان

زیر لب غرید آهسته که لیک
نیست این طرز سخن آکادمیک

با عطا فرمود شخصی بیطرف
نیست حرفت روی منطق، مع الاسف

اینهمه خواندی کتاب‌ای پهلوان
بیله دیگ بیله چغندر هم بخوان!

از تو میپرسم بگو جان عطا
دیپلماتیک است رفتن در خلا؟

دیپلماتیک‌ات چنان باشد اگر
بایدت آکادمیکی معتبر

این به آن در را ببین سابق وزیر
خرده از عباس میلانی نگیر

چون جوابی بشنوی دندان شکن
چند مدت دم فروبند از سخن

پس به سرعت رو به دندانساز کن
پیش او تنها دهان را باز کن

مطلب قبلی...
مطلب بعدی...


Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy