Tuesday, Feb 23, 2021

صفحه نخست » آقای گنجی! محمد پیامبر هست یا نیست، خب که چی؟!؛ ف. م. سخن

C2F84A34-BDA2-4F72-BB9B-CA281F4571ED.pngهر نویسنده ای حوزه ای برای کار خودش دارد و وزنی در آن حوزه.

یک زمانی خانم الهه بقراط برای من نوشت که آدم تکلیف اش با شما مشخص نیست چرا که معلوم نیست حرف تان طنز است یا جدی.

این تقریبا اوائل نوشتن من در اینترنت بود و حوزه های نوشتن ام برای خواننده ای که با طرز تفکر من آشنایی نداشت گاه قاطی پاطی می شد و مساله ساز.

ولی الان تقریبا جایگاه نوشتن من معلوم است. گاه به صورت جدی گاه به صورت طنز افکارم را می نویسم و تقریبا مشخص است که حرف حساب ام چیست. وزن نوشته های من هم معلوم است. گاه سنگین است برای افراد متفکر و گاه معمولی ست برای عامه ی مردم.

اما شما چی آقای گنجی؟

یک زمانی من شما را در حد کسی که می تواند حرکت اجتماعی مردم را رهبری کند می شناختم. این زمانی بود که در ایران بودید و در زندان و در بیمارستان بودید.

یک زمانی شما را به عنوان کسی که می تواند با متفکران جهان رابطه بر قرار کند و حرف مردم را به آن ها برساند می شناختم.

یک زمانی شما را کسی می دیدم که افسانه امام زمان را دانسته اید و به بچه های مذهبیِ گیر کرده در افکار نو و افکار سنتی حقیقت افسانه بودن این امام و پیش و پس اش را نشان می دهید.

بعد کم کم سیب روزگار گشت و شما هم با این سیب گشتید و از مبارزه با حکومت نکبت به مبارزه با اسراییل رسیدید. به مبارزه با دمکراسی امریکا رسیدید. به مبارزه با ترامپ و سیستم کشورداری امریکا رسیدید. به تنبان شاه و ترامپ و خاطرات علم و روابط شاه با زنان بند کردید.

هی سقوط کردید و هی سقوط کردید و جایگاه و وزن تان به صفر تمایل پیدا کرد. هر چه هم گفتیم نکنید، لج بازی کردید و کردید.

امروز آمده اید در باره محمد می نویسید؟

برای که می نویسید؟

دیگر جوانی نمانده که دنبال شما بخواهد بیاید. اگر جوانی مانده باشد می رود دنبال یاوه های دکتر سروش که خوش بیان تر و با سواد تر از شماست و البته او هم در حال گیج گیج زدن و سقوط آزاد به قعر بلاتکلیفی فکری است.

برای امثال من می نویسید؟ که دیگر اعتباری ندارید نزد ماها.

برای کسانی می نویسید که خودشان بهتر از شما می دانند محمد پیامبر نیست و اسلام دین رحمت نیست و اسلام جز بدبختی و فلاکت نیست.... خب این ها هم چه چیز از ادعا و مدعا و مدعی و غیره ی شما می توانند بگیرند که قبلا از بزرگانی که در این زمینه قلم زده اند نگرفته اند؟

نه جناب گنجی. شما سقوط کردید و بد جور سقوط کردید. محمد پیامبر هست یا پیامبر نیست شما را نجات نخواهد داد و به جایگاهی که داشتید و می توانستید داشته باشید، هرگز باز نخواهید گشت.

بروید دنبال مبارزه با اسراییل و امریکا و خانم بازی شاه دستکم ما کمی با نوشته های شما تفریح خواهیم کرد....Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com