Monday, Jun 7, 2021

صفحه نخست » صلح می‌خواهم، حسن مکارمی

Hassan_Makaremi.jpgمن صلح می‌خواهم و سوختنی بدون درد،

جانم‌ پذیرای هجرانی دیگر نیست،
و فراق را به دورترین شاخه صنوبر،
حواله خواهم داد.
من صلح می‌خواهم و خوابی بدون‌جای،
روانم در آسودگی سن و سالم،
پر و بال می‌زند،
و تنم در همه عطر‌های میهنم،
به دنبال صبح می‌گردد.
من صلح می‌خواهم و فردایی پر نشاط و سازنده،
و زنان و مردانی که به چشمانم باور بیاورند:
که من صلح می‌خواهم و دانشی که جهان بسازد..
من صلح می‌خواهم،
صلح.

حسن مکارمی.
فرانسه بهار ۱۴۰۰Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy