Thursday, Aug 12, 2021

صفحه نخست » فیلم هولناک از اجساد کرونایی در مشهد

فیلم هولناکی از تعداد زیادی جان باخته کرونایی در یکی از بیمارستان های مشهد منتشر شده است.Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy