Saturday, Dec 24, 2022

صفحه نخست » بابانوئل آلمانی با شعار زن زندگی آزادی موهایش را قیچی کرد

یک مرد آلمانی با لباس بابانوئل، رو به دوربین «زن زندگی آزادی» را به فارسی می‌گوید و سپس برای همبستگی با خیزش انقلابی ایرانیان موهایش را قیچی می‌کندCopyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy