Wednesday, Nov 1, 2023

صفحه نخست » رضا کیانیان از حکم اعدامش در دهه شصت می گوید

kianian.jpgتابناک - رضا کیانیان بچه محله خراسان تهران، جزو اعضای موثر گروه سیاسی-نظامی و مارکسیستی پیکار (انشعابی از سازمان مجاهدین خلق ایران) بود و در نهایت مسئول بخش خراسان این گروه شد.

این گروه رویکردی مائوئیستی و استالینیستی داشت و البته رویکردش با جریان‌هایی چون حزب رنجبران ایران که آن هم انشعابی مائوئیستی از حزب توده بود و مسعود فراستی سخنگویش بود، متفاوت بود.

کیانیان در نهایت در دهه شصت به واسطه این فعالیت‌‌ها دستگیر شد و حکم اعدامش نیز صادر شده بود. روایت تازه کیانیان را از زمانی که بند 209 اوین زیر حکم اعدام بود و آنچه در ادامه رخ داد را می‌بینید و می‌شنوید.

***Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy