Saturday, Mar 2, 2024

صفحه نخست » سوال من از شاهزاده؛ ف. م. سخن

IMG_0368.pngشما می دانستید «منشور» قبلا در اختیار وزارت اطلاعات بوده و آن را امضا کرده اید یا...

آقای حجت کلاشی، یکی از مشاوران شاهزاده رضا پهلوی در گفت و گو با جناب آقای شهرام همایون، با قاطعیت اظهار داشتند که منشور همبستگی جورج تاون اولا در ایران تنظیم شده است و ثانیا از یک سال قبل تر در اختیار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده است.

هر دم از این باغ بری می رسد!

طرفداران شاهزاده معمولا از ایشان در این گونه موارد سوال نمی کنند چون هر کاری که ایشان انجام دهد را به صلاح ملک و مملکت می دانند و اگر به نظرشان نادرست بیاید آن را به نوعی توجیه می کنند.

مخالفان شاهزاده هم معمولا از ایشان سوال نمی کنند تا جوابی بگیرند بلکه به هر شیوه و روش غیر انسانی هم شده متوسل می شوند تا ایشان را در هم بکوبند.

این وسط می مانند کسانی مثل من که -اگر نگویم اصولا وجود ندارند- تعدادشان بسیار کم است که وسط این دو گروه قرار می گیرند و شاهزاده را مخاطب قرار می دهند و از او سوال می کنند و از او پاسخ می خواهند که تا این لحظه به هیچ یک از سوال های مطرح شده توسط من پاسخی داده نشده است جز یک مورد که دفتر ایشان به گفت و گوی من با ایشان پاسخ منفی داد و آن را موکول به عدم کرد.

باری دو سوال و فقط دو سوال واضح و روشن من در باره ی منشور کذایی و گروه هشت نفره جورج تاون از این قرار بوده و هست که تا پاسخی به این دو سوال داده نشود، هر بحث و صحبت دیگری بی مورد و بی فایده است و این دو سوال از این قرار است که:

-استارت جمع هشت نفره را چه کسی یا چه نهادی یا چه بنیادی یا چه سازمانی چه خارجی چه داخلی زد و با تک تک هشت نفر تماس گرفت و پیشنهاد کرد که دور هم جمع شوند و این جمع کذایی را به وجود آورند؟

-حالا که آقای حجت کلاشی -مشاور شاهزاده- رسما و علنا و صراحتا در گفت و گو با آقای شهرام همایون می گویند که وزارت اطلاعات یک سال قبل از جریان جورج تاون منشور را در اختیار داشته، آیا شاهزاده در زمان امضای این منشور و حضور در جمع هفت نفر دیگر، از این موضوع یعنی موضوع وزارت اطلاعات اطلاع داشته یا خیر و آقای کلاشی به عنوان مشاور ایشان به ایشان هشدار داده است یا خیر؟

البته می دانم ما قابل جواب داده شدن نیستیم و همیشه از ما بهتران هستند که شاهزاده به آن ها عنایت دارند ولی باز این سوال ها را به امید دریافت جواب مطرح می کنیم شاید که گشایشی در این کار فرو بسته افتد.Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy