چهارشنبه 16 مهر 1382

پسامدرنيسم و مارکسيسم، فریدون فاطمی، شرق

فريدون فاطمى: تعداد كتاب هاي راجع به پسامدرنيسم در زبان فارسي كم كم زياد مي شود و از اين رو بعيد نيست كتابي با عنوان نقد پست مدرنيسم در نگاه نخست چندان جلب توجه نكند، اما شايد وضع قدري متفاوت باشد اگر بدانيم اسم اصلي كتاب اين نيست بلكه عبارت است از عليه پسامدرنيسم، يك نقد ماركسيستي. مترجم و ناشر كتاب شايد بنا به ملاحظاتي احتياطي به جاي اين عنوان رسا و مشخص آن عنوان كلي گويانه تا حدي مبهم را گذاشته باشند، اما اين احتياط چندان ضروري نمي نمايد. عنوان اصلي كتاب احتمالا خواننده هايي بيشتر - و نه كمتر - را هم جلب مي كرد چرا كه تكليف خواننده را از آغاز روشن مي كرد و ارتباط با مخاطبان اصلي كتاب، يعني كساني كه به اين مضمون خاص توجه دارند، زودتر برقرار مي شد. به هر رو، موضوع رابطه پسامدرنيسم و ماركسيسم مضمون جالب و مطرح و مهمي است كه درباره آن كتاب ها و مقاله هاي زيادي نوشته شده و مي شود و در زبان فارسي هم جز همين كتاب يك كتاب ديگر در همين مضمون هست و آن پسامدرنيسم در بوته نقد است كه ترجمه برخي از مقاله هاي مهم مربوط به اين موضوع با گزينش و ويرايش خسرو پارسا در آن گرد آمده است و البته در خلال كتاب هاي ديگر هم به طور پراكنده اشاره هايي به اين موضوع شده است.[ادامه در روزنامه شرق]

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/38

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پسامدرنيسم و مارکسيسم، فریدون فاطمی، شرق' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016