دوشنبه 4 اسفند 1382

به استقبال روز جهانی زن برویم: بدون سنگ پایم هرگز (تک گویی های زنبورانه)، متن و بازی هایده ترابی، به همراه گروه موسيقي بانو، 5 مارس در دن هاخ

جمعه 5 مارس, به استقبال روز جهانی زن برویم

بدون سنگ پایم هرگز
(تک گویی های زنبورانه)

متن و بازی: هایده ترابی
متن و بازی: هایده ترابی

کابارۀ سلیطه
کابارۀ سلیطه هجویه ایست نمایشی بر اساس چهار سرودۀ طنزآمیز به نامهای تغییر جنسیت، تابو، تسخیر ماه، جنگ سلیطه با نسناس.
این سروده ها محصول تأملاتیست دربارۀ ریشه و معناهای چندگانه برخی دشنامها در زبان شیرین فارسی. نگاهیست دیگرگونه و خیال آمیز به این دشنامها، به فرهنگ و تاریخ نهفته در پس آن. . . حالا باز هم بگویید فارسی شکر نیست!

بدون سنگ پایم هرگز
در اینجا نخست با من روبرو می شوید... و اگر پس از آن، دور از جان، زهره ترک نشدید و یا خدای ناکرده سکته ناقص نکردید و یا... زبانم لال به حالت کما فرو نرفتید... با هم نگاهی به یکی از خوش تیپ ترین و سوزمانی ترین مردان ایرانی خواهیم انداخت...
در بخش دیگر به مجلس عیش و عشرت خاتمه می دهیم و پا به حوزه ی اندیشه خواهیم نهاد. در اینجا گشتی در کوچه باغهای آلترناتیوهای سیاسی خواهیم زد... قضیه ی سنگ پا هم می ماند که حضوری خدمتتان عرض خواهم کردم... تا که قبول افتد و که در نظر آید!

گروه بانو

گروه بانو
در ممالکي مثل ايران حضور زنان در عرصه هنر با مشکلات متعددي روبروست. اصل قبول حضور زن در صحنه فرهنگ و هنر، مصنوعي است که هنوز هم زنان برايش مبارزه ميکنند.
فشار مذهب و تعصب، قرنها موسيقي ايران را حتي براي مردان هم ممنوع کرد. بعدها اين موسيقي به صورت ناله و شکايت و جنگ سر از تعزيه بيرون آورد.
آواز زنان که شنيدنش براي مردان به هر حال ممنوع بود، در خانه، کنار گهواره، در جشنهاي زنانه، کنار دار قالي و در اعياد مذهبي و غيره شنيده ميشد.
گروه بانو تلاش ميکند اينگونه ترانهها را جمعآوري کرده و از زبان زنان اينبار روي صحنه بياورد و بگوش همگان برساند. ترانههايي که به گونهاي با زندگي زنان ارتباط دارند و بازگوي نيازها، خستگيها، درد دلها، شاديها و دلبستگيهاي آنان ميباشد.
صدا (آواز) عنصر اصلي اين اجراهاست، چرا که اين تنها و طبيعيترين وسيله ارتباط با بيرون و اظهار حالات روحي زن در زندگي بستهاش بود. از لالاييها و درد فراق تا شاديهاي زنانه در جشن عروسي و روي طشت کوبيدنها در پايان کار رخت شستن و ...
بعضي از اين ترانهها به عمد به صورت ابتدايي و با صداهاي تعليم نديده اجرا ميشود تا هر چه نزديکتر به خواستگاه اصليشان باشند.
گروه بانو در سال 2000 به سرپرستي مريم آخوندي تشکيل شده است.

گروه بانو


Theater Volksbuurtmuseum,
Hobbemastraat 120 Den Haag
Datum: 5 maart 2004 Aanvang 20:00 uur
Entree: Û 15,-
Reserveringen, Info: e-mail: pa22422@wxs.nl tel.: 06-24500134
Gereserveerde kaarten kunt u ophalen tot een half uur voor aanvang van de voorstelling.
Routebeschrijving: www.iotm.nl

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

Copyright: gooya.com 2016