جمعه 25 ارديبهشت 1383

تعداد بازديدکنندگان از نمايشگاه کتاب تهران ۳۰ درصد رشد داشته است، ايرنا

معاون اول رييس جمهورى ايران ، در مراسم پاياني هفدهمين نمايشگاه
بين المللي کتاب و يازدهمين نمايشگاه مطبوعات ، با اشاره به رشد۳۰ درصدى
بازديدکنندگان از اين دو نمايشگاه ، گفت : حضور پررنگ مردم و رشد استقبال
آنها از محصولات فرهنگي ، مسووليت مضاعفي براى مسوولان خواهد داشت .
"محمدرضا عارف "، افزود : نخستين پيام اين دو نمايشگاه ، کيفيت و تنوع
کالاها و رضايت مردم از اين نمايشگاه است و حضور ناشران داخلي و خارجي و
رشد عناوين منتشر شده ، نشان دهنده اين استقبال است .
وى اظهارداشت : بيش از دو هزار و۱۷۰ ناشر داخلي و يک هزار و۲۰۰ ناشر
خارجي در نمايشگاه امسال حدود۱۷۳ هزار عنوان کتاب را عرضه کردند.
عارف گفت : با وجود کمبودها و برخوردهاى سليقه اى در حوزه فرهنگ ، فعاليت
دولت در توزيع نشر و فرهنگ کشور، قابل توجه است .
وى ، جايگاه کتاب و مطبوعات را در ميان مردم ، خوب ارزيابي کرد و گفت :
اشتياق آنها به حضور در اين نمايشگاه ها، تکليف مسوولان بخشهاى فرهنگي را
بيشتر مي کند تا کالاهاى بهترى را دراختيار مردم قرار دهند.
عارف افزود : دولت بايد پاسخگوى نياز فرهنگي کشور باشد و زمينه گسترده -
ترى را براى فعاليتهاى فرهنگي مهيا کند.
وى با اشاره به اينکه انقلاب اسلامي ، انقلاب فرهنگي بود، اظهارداشت : از
ابتداى انقلاب، جهتگيريهاى مناسبي براى اعتلاى فرهنگ در کشور صورت گرفته و
رشد کيفي و کمي فرهنگ در اين سالها قابل توجه است .
عارف افزود : در دوران دفاع مقدس ، زمينه رشد فرهنگي در کشور وجود نداشت
، اما پس از پايان جنگ ، تحول در اين بخش آغاز شده است .
وى با مقايسه رشد مطبوعات و کتاب در طول سالهاى ۷۰ و۸.، اظهارداشت :
در سال۱۳۷۰ هفت هزار و۵۴۹ عنوان کتاب منتشر شد که اين رقم در سال۸۰ به
هزار و۶۶۰ عنوان رسيد.
به گفته وى ، ميزان رشد انتشار کتاب در طول اين سالها۴ / ۱۵ درصد بوده ۳۱
است .
عارف با اشاره به شاخصهاى جمعيتي در اين سالها، گفت : به ازاى هر فرد
در سال۱۳۷۰ ، هفت دهم عنوان کتاب وجود داشت که در سال۸۰ به ۵ / ۲ عنوان
کتاب رسيد.
وى افزود : اين رقم براساس برنامه سوم توسعه بايد براى هر نفر به ۶ / ۱
عنوان کتاب مي رسيد که با۶۶ درصد افزايش ، فراتر از برنامه بوده است .
عارف گفت : تعداد نشريات در سال۱۳۷۰ ،۱۳۰ عنوان بوده که اين تعداد در
سال۸۰ به يک هزار و۳۰۰ عنوان رسيده است .
معاون اول رييس جمهورى افزود : در سال۱۳۷۰ ،۱۹۷ ميليون نسخه نشريه
منتشر شد که اين تعداد در سال۸۰ به ۹۳۲ ميليون نسخه رسيده است .
وى گفت : طبق برنامه ، بايد در سال۱۳۷۹ ، بيست هزار عنوان کتاب منتشر
مي شد که ميزان کتابهاى منتشر شده در اين سال، بيش از۲۳ هزار عنوان بود.
عارف افزود : شمارگان کتاب نيز طبق برنامه بايد۹۳ ميليون نسخه مي بود
که به ۱۱۸ ميليون نسخه رسيد.
معاون اول رييس جمهورى ايران ، اين شاخصها را نشانه تلاش و فعاليت دست -
اندرکاران فرهنگي و جهتگيرى دولت در بخش فرهنگ عنوان کرد.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود، تفکيک سازمان ميراث فرهنگي و گردشگرى
را از وزارت ارشاد، سبب کارآمدى بيشتر اين وزارتخانه برشمرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

عارف ، آيين نامه فروش و صدور محصولات فرهنگي ، حمايت از نويسندگان با
ايجاد صندوق حمايت نويسندگان و هنرمندان و گسترش مشارکت بخش غيردولتي
را از ديگر برنامه هاى مصوب برنامه سوم توسعه ذکر کرد.
وى بااشاره به اولويتهاى فرهنگي در برنامه چهارم توسعه ، گفت : ۲۱ ماده
برنامه چهارم مربوط به توسعه فرهنگي و۲۱ مواد به توسعه علمي کشور اشاره
دارد که در مجموع ۱۷ درصد از مواد لايحه برنامه چهارم براى اعتلاى اين بخش
است .
عارف افزود : دولت طبق برنامه چهارم موظف است تا نظام صنفي را در بخش -
هاى فرهنگي گسترش داده و امنيت شغلي را براى اين قشر فراهم کند.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/7608

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تعداد بازديدکنندگان از نمايشگاه کتاب تهران ۳۰ درصد رشد داشته است، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016