شنبه 16 آبان 1383

نسيم خاکسار، حسن حسام و گيل آوائي در بروکسل، پرسپوليس

انجمن فرهنگی اجتماعی وحقوق بشری پرسپولیس

49 Rue Général Henry–1040 Bruxelles –Belgique

شب شعر و ادبیات

نســـــیم خـــاکســـــــــــــــار : نویسنده و شاعر ،
حســــــن حســــــــــــــــــام : شاعر،
گیـــــل آوائــــــــــــــــــــــی : شاعر ،

به دعوت انـــجــمـــــــن پـــــــــــرسپــــــــــــــولیــــــــــــــس به بروکسل می آیند تا برای مشتاقان ادب و فرهنگ ایران زمین سخن
بگویند

ورود برای همگان آزاد است

زمان : ساعت پانزده، روزیکشنيه 28 ماه نوامبر2004
آدرس : دانشگاه آزاد بروکسل ULB - دانشکده علوم اجتماعی Faculté Sociologie
Jean BAUGNIET : سالن هم کف
44 Avenue Jeanne-1050 Bruxelles
بخش فرهنگی انجمن پــــــرسپــــولیـــــــس
GSM : 0475-71 69 25

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/14049

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نسيم خاکسار، حسن حسام و گيل آوائي در بروکسل، پرسپوليس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016