چهارشنبه 19 اسفند 1383

کتاب "هزار تقلب ديگر از شجاع الدين شفا در تولدى ديگر" منتشر شد، ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۹ / ۱۲ / ۸۳
داخلى.فرهنگى.کتاب.
کتاب "هزار تقلب ديگر از شجاع الدين شفا در تولدى ديگر" توسط انتشارات
نامک منتشر شد.
به گزارش روزچهارشنبه خبرنگار گروه فرهنگى ايرنا، اين کتاب نوشته "مهدى
چهلتنى"و در۱۳ فصل است که در آن به نقد و بررسى مطالب کتاب "تولدى ديگر"
شجاع الدين شفا پرداخته است .
در مقدمه اين کتاب به قلم نويسنده آمده است : از ابتداى شهريور ماه سال
۸۲ يک بار و سپس براى بار دوم و سوم کتاب تولدى ديگر را با دقتى در حد
طاقت خواندم .
هر بار در اواخر کتاب بيش تر تعجب مىکردم که چه طور آقاى شفا در صفحه
۵۳۲ از تولدى ديگر نوشته اند : گفت و گوى ما تقريبا به پايان رسيده است در
اين گفت و گو من کوشيدم تا فشرده ايى از ارزيابىهاى سرشناس ترين انديشمندان
جهان نو را درباره تاريخ مذهب و واقعيت هاى مذهبى که بىگمان بخش اعظم آنها
برايت ناشناخته بوده است در اختيار تو قرار دهم .
اين که آقاى شفا نوشته اند : قسمت اعظم آن ناشناخته بوده است ، يک شکسته
نفسى اديبانه است و به حق تمامى اين کتاب و نوع تحقيقات و نثر مودبانه آن
وامانت دارى نويسنده آن و تحريف ها و دروغ هاى آن و غرور کاذب نويسنده آن
و اهانتى که به همه خوانندگان روا داشته اند، همگى از انواع بدايع کتاب
نويسى است .
چه کسى ديده يا شنيده است که نويسنده ايى مکرر از کتاب مقدس يعنى تورات
و انجيل نقل قول کند و پى در پى در "کمال امانت " جعلياتى از خود بر کلمات
اين دو کتاب بيفزايد يا از آن کم کند؟
چه کسى مىتواند "پولس " رسول را که در قرن اول ميلادى به سراى باقى رفته
است ، مقلد "مانى" که در قرن سوم ميلادى از مادر زاييده شده است ، بداند؟
در فصل اول اين کتاب عنوان هاى" جنس آگاهىهاى شجاع الدين شفا در تولدى
ديگر"،"اسطوره شناسىهاى آقاى شفا"،"تحريف و تبديل"،"خوارق عادت "، "جعل از
قرآن و کتاب مقدس "،"رياضيات آقاى شجاع الدين شفا"،"علم شناسى آقاى شفا" و
"پراکنده گويىهايى که يکى ديگرى را حذف مىکند" ارايه شده است .
"آغاز کتاب با يک دروغ بزرگ "،"اجداد ما ايرانيان و اسلام "، "ايرانيت و
اسلاميت "،"آداب دربار ساسانيان "،"کشتار در دربار شاهان "،"انوشيروان عادل"،
اعتبار سياسى و اجتماعىشاهان ساسانى"و"ايرانيان بدين دلايل اسلام آورده اند"
مطالب فصل دوم و سوم اين کتاب را شامل مىشود.
"دين و اعتقادات درايران باستان "،"زرتشت و تعاليم او"،"برخى از تعاليم ،
ازدواج با محارم "،"يکتاپرستى در دين زرتشتى"،"قدرت و نفوذ روحانيان
زرتشتى"،"نژادپرستى دينى"،"اگراسلام نيامده بود،مسيحيت جايگزين دين زرتشتى
بود"،"زرتشتى گرى تا چه اندازه ايرانى بوده است "،"عقايد دينى هنگام ظهور
اسلام "و"چرا ايرانيان اسلام آورده اند" عنوان هاى فصل چهارم اين کتاب است .
در فصل پنجم کتاب مذکور عنوان "سهم اديان ايرانى در کتب مقدس " و در
فصل ششم آن عنوان هاى "قرآن و کپيه بردارى از کتابهاى توراتى، مسيحى يا
زرتشتى" و "نمونه ايى از استنادات شفا" ديده مىشود.
در فصل هفتم اين کتاب نيز مطالب "قرآن و اساطير الاولين "،"افسانه خلقت
در معتقدات مزدايى"،"محاسن نوشته هاى آقاى شفا" و در فصل هشتم مطلب
"افسانه ها و توفان نوح " درج شده است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

"موسى (ع ) در تاريخ "،"امام زمان (ع )"،"حافظ، سعدى، مولوى، صائب"،
"دانشمندان و مغالطه کودکانه شفا در تولدى ديگر"،"ابن سينا بلخى، سرخسى،
رازى"،"تناقض در قرآن "،"ما هم چنان در اول وصف تو مانده ايم "و"اظهارنظرهاى
غريب" به ترتيب عنوان هاى فصل نهم تا سيزدهم اين کتاب را تشکيل مىدهد.
کتاب "هزار تقلب ديگر از شجاع الدين شفا" در شمارگان چهار هزار نسخه و
با قيمت ۱۲ هزار ريال به بازار عرضه شده است .

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19160

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'کتاب "هزار تقلب ديگر از شجاع الدين شفا در تولدى ديگر" منتشر شد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016