جمعه 12 فروردين 1384

گفتگو با شادی، اثر "لیانید ِدر ِبه ِنو" ترانه سرای مشهور شوروی، ترجمه همنشین بهار

گفتگو با شادی
رازگاوُر ــ سا ــ شاس تی یم
اثر« لیانید ِدر ِبه ِنو » ترانه سرای مشهور شوروی
ترجمه همنشین بهار
Hamneshine_bahar@yahoo.com

Разговор со счастьем

َهمه جا َسرد و ساکت بود که ناگهان شادی از َگرد ِ راه رسيد و دَر زد. نمي دونم باور کنم يا نه!
سلام ... سلام شادی ــ ای ُغنچه آزادی ــ آيا تو واقعاً برای من اومدی ؟ . . . اين همه سال کجا بودی ؟
بارها و بارها بر زمين برف نشست، تو نبودی ، بارها و بارها باران های پائيزی نم نم باريدند ، تو نبودی. بارها و بارها شب شد و ُصبح شد، اما... اما تو نبودی ــ ُمنتظر مانده چشمان َترم، در اين سياهی، تا تو بيائی ــ اين همه سال کجا بودی؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انگار افسانه به حقيقت پيوسته! َدر َبر پاشنه خويش چرخيده و همه چيز (مثل روز) روشن شده است.
شادی جون! برای اينکه به تو برسم، سال ها و سال ها با سرنوشت دَر افتادم، به کوه و بيابان و آب و آتش زدم و دَربدری ها کشيدم و البته اين نه بيهوده بود و نه بی دليل. هيچ چيز در اين دنيا بی دليل و بيهوده نيست
شادی جون، تو از راه رسيدی و اومدی... آه من بدون تو چگونه دوام آوردم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آن ها که رنج راه را َبر جان می خرند و صبوری پيشه می کنند، حتی اگر از آسمان و زمین َبلا ببارد، استوار می مانند... کافيست بدانيم که هيچ چيز َعَبث و بيهوده نيست . . . هيچ چيز

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Разговор со счастьем
Л. Дербенев
Счастье вдруг в тишине
Постучало в двери
Неужель ты ко мне,
Верю и не верю
Падал снег, плыл рассвет,
Осень моросила
Столько лет, столько лет
Где тебя носило?

Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь
Все мне стало ясно теперь
Столько лет я спорил с судьбой
Ради этой встречи с тобой
Мерз я где-то, плыл за моря
Знаю - это было не зря
Все на свете было не зря
Не напрасно было.

Ты пришло, ты сбылось
И не жди ответа
Без тебя как жилось
Мне на свете этом
Тот, кто ждет, все снесет,
Как бы жизнь не била
Лишь бы все, это все
Не напрасно было

توضیح :
ــ نقاشی زیبای «ای بهار، بنماي رخ كه باغ و گلستانم آرزوست
بگشاي لب كه قند فراونم آرزوست» کار «هانیبال الخاص» ست .

ــ ترانه «گفتگو با شادی» را می توان در این آدرس شنید:

http://dl.zvuki.ru/2/3390/14/8.ra

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20016

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گفتگو با شادی، اثر "لیانید ِدر ِبه ِنو" ترانه سرای مشهور شوروی، ترجمه همنشین بهار' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016