جمعه 16 دي 1384

پنج دوبیتی از عبدالحسین آقابزرگی

کنی دربند تا کی پای بلبل؟ / ببری از ستم هم نای بلبل
چسان گویی گستان ست این دشت / که دیگر نیست زآن آوای بلبل

****************

در آغوشم شبان با کوکب عشق / همی سوزم زبوسه با لب عشق
بود در غبطه ام خورشید در روز / مرا گشته چنین روزوشب عشق

*****************

چرا اندر دل خم جوشی ای می / زچه بی تاب و بیهوشی ای می؟
نه دیاری ست دراین بوم کز تو / دهان و لب بود نوشی ای می

*****************

نماندم بیش ازاین تاب و توانی / دوانم چون پی ات در بیکرانی
که ترسم گر بگیرم دامنت را / مرا پاسخ شود با لن ترانی!

*****************

بسی زشت وکریه هست روی بیداد / بترزاین هاست برمن خوی بیداد
به فردوسش نمی خواهم حتی / بنوشم، آب هم از جوی بیداد!

عبدالحسین آقابزرگی .امریکا

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/28259

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پنج دوبیتی از عبدالحسین آقابزرگی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016