شنبه 30 ارديبهشت 1385

مروری بر زندگی و آثار نسيم خاکسار، جمشيد برزگر، بی بی سی

نسيم خاکسار
اگرچه هم از آغاز مضامين سياسی و اجتماعی، تم غالب آثار نسيم خاکسار بوده، اما کمتر نويسنده ايرانی، اين چنين حجم اصلی کارهای خود را به زندگی سال های غربت، تبعيد، مهاجرت و سرنوشت و وضعيت ايرانيان دور مانده از ميهن اختصاص داده است

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نسيم خاکسار، بيش از دو دهه ای می شود که به ناگزير از ايران خارج شده. او اکنون ساکن هلند است، اما همچنان به فارسی می نويسد و ايران و مسايلش، دغدغه اصلی او در نوشتن است.
اگرچه هم از آغاز مضامين سياسی و اجتماعی، تم غالب آثار نسيم خاکسار بوده، اما کمتر نويسنده ايرانی، اين چنين حجم اصلی کارهای خود را به زندگی سال های غربت، تبعيد، مهاجرت و سرنوشت و وضعيت ايرانيان دور مانده از ميهن اختصاص داده است.

داستان ها، رمان ها و نمايشنامه های نسيم خاکسار بخشی از داستان ايرانی در غربت هستند و آنچه اينجا می خوانيد مروری است بر زندگی و آثار او .


پرتاب شده بودم و بايد به زمين زير پايم نگاه می کردم
گفت و گو


زندگينامه و آثار
نسيم خاکسار از زبان خود


سيمای تبعيد؛ آينه ای پيش روی يک دوره
مروری بر آثار


نمونه اثر
فصلی از رمان بادنماها و شلاق ها


قتل پرنده باز
داستانی کوتاه


گذشته، هر تبعيدی را تمام عمر دنبال می کند
نقدی بر ترجمه هلندی رمان بادنماها و شلاق ها

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/30051

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مروری بر زندگی و آثار نسيم خاکسار، جمشيد برزگر، بی بی سی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016