چهارشنبه 15 شهريور 1385

راز کتيبه، شعری از شکوه ميرزادگی

Shokooh Mirzadegi.gif
در قلب اولين زمينی که در آتشفشان فرو رفت و ذوب شد، ـ و در ميان خاکستر عظيم آن جزيره گم شده ـ تنها يک کتيبه باقی ماند و تو.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

با تو بود
که از سال های يخ،
از بلور قامت جنگل های ابر،
و از گدازه های منجمد دريای ماه
گذشتم
تا در ميان نُت های سرخ
و کلماتی که
هنوز
در آتش می درخشند
عکس زنجيرهای شکسته را
بر آن کتيبه ی با شکوه
تماشا کنم.
***
می پرسم:
«ساعت طلوع جزيره کجاست؟»

روبرويم ايستاده ای
ـ خورشيد وار و تابناک ـ
و نگاهم می کنی
وقتی که بر سنگ ها و ستون ها
می دوم،
می رقصم،
و می نويسم،
و در انديشه ی کفش های آفتابی ام
تاريکی نيست.
***
می پرسم:
«ساعت طلوع آن جزيره افسانه ای
کجاست؟
شبنم آفتابگردان
چه روزی
بر لب آهو می نشيند؟
شکٌر نور
کی از خاکستر و سنگ می تراود؟
و من کجا
راز آتشفشان را
در حافظه ی اين کتيبه ی خاموش
پيدا خواهم کرد؟»

روبرويم ايستاده ای و
در سکوت مهر وارت
نگاهم می کنی.

* به همه ی کاوشگران تنگه بلاغی، کاشفان رازهای زمين

سی و يکم آگوست 2006
www.shokoohmirzadegi@gmail.com

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/31444

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'راز کتيبه، شعری از شکوه ميرزادگی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016