دوشنبه 13 آذر 1385

سخنرانی مهرداد درويش پور و حمزه واعظی درباره الگوهای رفتاری خانواده های مهاجر در رويارويی با دشواری ها، گوتنبورگ، ۹ دسامبر

انجمن پناهندگان افغانی در شهر گوتنبورگ با همکاری سازمان ABF کنفرانسی در باره

الگوهای رفتاری خانواده های مهاجر در رويارويی با دشواری های فرهنگی و اجتماعی در سوئد برگزار مينمايند

سخنرانان:

دکتر مهرداد درويش پور استاد جامعه شناسی دانشگاه استکهلم

آقای حمزه واعظی نويسنده و پژوهشگر افغانی از نروژ

درپايان سخنرانيها سخنرانان به پرسشهای شرکت کنندگان پاسخ خواهند داد. بدين وسيله ازافغانهای عزيز مقيم يتو بوری و اطراف آن، دوستان ايرانی و سايرفارسی زبانان و علاقمندان، صميمانه تقاضا ميگردد تا با شرکت فعال وگسترده شان در کنفرانس ما را ممنون گردانيده و خود نيز در چگونکی حل چنين پرابلمهايی درخانواده ها و محيط زندگی شان بهره ببرند.

زمان: شنبه ۹ دسامبر ۲۰۰۶
ساعت: ۱۶ بعد از ظهر

مکان:- فولکيت هيوس، واقع در يرن توريت شهر گوتنبورگ

(Folket huset, Järntorget, Göteborg)

تلفن های تماس:
۰۷۶۲۲۶۶۰۳۳ / ۰۷۰۵۷۴۳۱۳۹

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

Copyright: gooya.com 2016