يكشنبه 27 خرداد 1386

ساحل عقل، شعری از شکوه ميرزادگی

شکوه ميرزادگی
تو را آموختم / در جوانی سرگردان / زير پنجره های ترديد / بر پلکان های تمام نشدنی / و در سراسر خيابان هايی که / سايه ی تعقيب / در آن موج می زد

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در کوچه های ساکت راه های شيری
از ميان سنگ ها و
ستون ها و
کلمات
و از پشت پنجره های مدام
سر می کشی و
زيبايی آفتابی ات جهان را زيبا می کند

تو را آموختم
در جوانی سرگردان
زير پنجره های ترديد
بر پلکان های تمام نشدنی
و در سراسر خيابان هايی که
سايه ی تعقيب
در آن موج می زد

گفتی: نترس!
هميشه کنار ستاره قطبی راه برو
از ميان حلقه های کوچک مهر بگذر
و از گياهان نور بنوش


تو را آموختم
وقتی که ستاره های رنگ پريده
بر شانه های حقير
می نشست
و چشمان هرزه ی مردان بی قلب
تنم را زخمی می کرد
آنگاه که می گذشتم
از دالان های جادو
در قرن های سياه
و آسمانم
زير آوار گم می شد


گفتی: نترس!
ستاره های دنباله دار دروغ می گويند
هيچ اتفاقی نخواهد افتاد
حرکت غبار
فقط لحظه ای
راه را تيره می کند
و آسمان و زمين
دوباره از دريا آبی خواهد شد


تو را آموختم
وقتی که چهره ی خورشيد را
با اورادی غريب می پوشاندند
و آواز بال های سفيد
به زندان می رفت


گفتی نترس
هيچ آوازی در پرواز گم نمی شود
و دستی که خورشيد را بپوشاند خواهد سوخت


تو را آموختم
در هراس و تنهايی و توفان
وقتی که کشتی
رد کبوتر را گم کرده بود و
زاغ
ما را
به بيراهه
می برد


گفتی: نترس
توفان با ما کاری ندارد
تنها آن که توفان را می سازد
در آن گم می شود
ساحل عقل
آنجا نشسته است
و گستره ی آغوشش تمامی ندارد
آفتابگردان ها را
بر دکل های کشتی بنشان و
بران!

تو را آموختم
درست در ميانه ی آتش
در شکوه ِ قله ای
که يخ را نمی شناخت
آنگاه که کشتی به قله نشست و
زمين آواز نت های سبز را شنيد
و لبانم
از گفتن نامت
معطر شد.

گفتی نگاه کن!
زندگی از رگ های آب می گذرد
عشق را آب ويران نمی کند
و دفينه هايت در آب گم نمی شود
يک لحظه بر دنده ی چپت بخواب
و ببين که هوشياری زمين
چگونه می رويد...


تو را می بينم و
خواب هايم
همه در سوره ی ماه بيدار می شوند
با پرندگان بازآمده
به کشتی،
دويدن های بی توقف آهوها
بر راه های باستانی
و تصوير يک گل نيلوفر
بر زمينی که از دل آب سر می کشد.چهاردهم جون ۲۰۰۷
دنور

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/33466

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ساحل عقل، شعری از شکوه ميرزادگی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016