چهارشنبه 11 مهر 1386

دو شعر مهرگانی از دکتر شاهين سپنتا

جشن مهرگان

فروز آتش بهی ، فراز نور و روشنی

که این جشن روشنی ست ، بهین جشن مهرگان

قیام کاوه پاس دار ، پیام کاوه یاد دار

که این جشن میهنی ست ، بهین جشن مهرگان

برید دست تازیان ، گسست بند بندگی

که این جشن همرهی ست ، بهین جشن مهرگان

شکست یوغ بردگی ، گذشت سرسپردگی

که این جشن سروری ست ، بهین جشن مهرگان

نهال دین پا گرفت ، شکفت غنچه بهی

که این جشن خرمی ست ، بهین جشن مهرگان

سپاس اورمزد پاک ، به ما داد فرهی

که این جشن فرهی ست ، بهین جشن مهرگان

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مهرگانِ میهن


بار دیگر مهرگان از ره رسید

یادمان کاویان از ره رسید

مهرگان دُردانه دیرین ماست

مهرگان پیشینه شیرین ماست

مهرگان آغاز راه کاوه بود

کاوه یک ایرانی آزاده بود

کاوه پولادین و نیک اندیش بود

پور پاک دودمان خویش بود

با تلاش و کوشش آن رادمرد

کاوه ی آهنگر ِ آزاد مرد

خاک پاک سرزمین آریا

سرزمین مردمانِ پارسا

با درفش کاویان از بند رست

اژدر ضحاک را در هم شکست

کشور از چنگال آن تازی رهید

روزگار نیک پیروزی رسید

آن قیام کاویانی یاد باد

خانه ی ایرانیان آزاد باد

www.savepasargad.com

در همين زمينه:

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/34383

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دو شعر مهرگانی از دکتر شاهين سپنتا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016