يكشنبه 23 دي 1386

وب سايت دينگ دانگ فعاليت ادبی خود را آغاز کرد، سعيد سلطانی طارمی


وب - سايت دينگ دانگ با آدرس اينترنتی www.dingdaang.com که نخستين رسانه تخصصی شعر آزاد نيمايی و جايگاهی ويژه برای انتشار شعرها و نوشته هايی در اين حوزه است، با هدف بازشناساندن، از نو رواج دادن و گسترش بخشيدن شعر آزاد نيمايی و تقويت اين گفتمان در شعر امروز فارسی، فعاليت ادبی- پژوهشی خود را آغاز کرد.
اين وب- سايت آمادگی خود را برای درج شعرها و نوشته های نويسندگان و شاعران و صاحب نظران

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حوزه شعر آزاد نيمايی اعلام می دارد و اميدوار است که از اين طريق بتواند به بالندگی هرچه بيشتر اين پربارترين شاخه از شعر نوين و در عين حال اصيل فارسی ياری رساند.

سعيد سلطانی طارمی

در همين زمينه:

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/35613

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'وب سايت دينگ دانگ فعاليت ادبی خود را آغاز کرد، سعيد سلطانی طارمی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016