جمعه 3 خرداد 1387

"حسد"، دومين رمان مسعود کيميايی روانه ارشاد شد، مهر

"حسد" دومين رمان مسعود کيميايی توسط نشر ثالث و برای دريافت مجوز راهی وزارت ارشاد شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، درباره خلاصه اين رمان گفته شده است که ماجرای "حسد" در همدان و در زمان عين ‌القضات همدانی اتفاق می‌افتد و خود شخصيت عين‌ القضات نيز در آن حضور دارد.

عين القضات هـمدانی در حدود سال ۴۹۲ هجری در همدان متولد شد. او از عارفان و فاضلان عصر خود بوده است.

در بخشی از "حسد" می خوانيم: "قاضی: اين دادگاه از اين ساعت در فرمايش آن مرد است که هيهات او هم همدانی است، که غم عالم اين است ايرانی است آيا بار ديگر چشمهای من دو قله اروند را در همدان خواهد ديد؟

آنجا سرزمينی است که نهاد من روئيده. از سينه همه مادران وطنم شير نوشيده ام.
از صدای پرندگان سرزمينم به خواب رفته ام و از دست پدرم بر سرم از خواب بيدار شده ام.
هر خطی را بخواندم. هر دردی را دانسته ام. بيبادبان از اقيانوس گذشته ام.

هر ظلمی بر تنم آتش افروخته. به هر شادی در کناری تنها بوده ام. گريستن می دانم. عشق می دانم و دستم را به سايه دامان خداوند کشيده ام. اين کفر نيست. اين عروج من جا مانده است. در باغ من خار نيست. گلهای من در مرداب جنونم نيست. جنون من از توست، تو هيچ ساقه ای... تنه ای نمی خواهی، تو ريشه های مرا می خواهی.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آيا رواست که به جايی آمدوشد نکنم جز اينکه نگهبانی با من باشد؟ پيوسته چشم می گردانم و کسی را دوست نمی بينم. سعد سينه بشکافد نشان من در تن اوست، که جای من در تن دوست. اما کسانی که دشمناند و بيزارم در اين سرای فراوان اند آن مرد که لبخندش را از جهنم ربوده ابوالقاسم درگزينی خراج به شما به روز و ساعت می دهد و مرا از کسان شما می داند..."

کيميايی - فيلمساز - پيش از اين رمان سياسی تاريخی "جسدهای شيشه ای" را منتشر کرد که با واکنشهای متفاوتی همراه شد. او دفتر شعر "زخم عقل" را نيز در کارنامه دارد.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/37008

فهرست زير سايت هايي هستند که به '"حسد"، دومين رمان مسعود کيميايی روانه ارشاد شد، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016