دوشنبه 27 بهمن 1382

مزرعه حيوانات (قسمت اول)


با توجه به سووالاتي كه ممكن است در ذهن هر موجودي شكل بگيرد، به بعضي از سووالاتي كه ممكن است در ذهن شما باشد جواب مي دهيم.

با توجه به سووالاتي كه ممكن است در ذهن هر موجودي شكل بگيرد، به بعضي از سووالاتي كه ممكن است در ذهن شما باشد جواب مي دهيم.

مگس و سماجت
سووال: از كجا مي فهميد كه يك مگس موجود سمجي است؟

جواب اول: چون هروقت سخنراني مي كند همان حرف هاي قديمي اش را تكرار مي كند.
جواب دوم: چون دائما وزوز مي كند و اعصاب شما را خرد مي كند‏، به گه عادت دارد و در آن زندگي مي كند‏، علاقه خاصي به خون آدم دارد و روي هر چيز شيريني كه داشته باشيد مي نشيند و آنرا كوفت تان مي كند.

ائتلاف با خرس
سووال: اگر يك روباه با يك خرس در انتخابات ائتلاف كنند‏، چه اتفاقي مي افتد؟

جواب اول: روباه تمام عقلش را به كار مي گيرد تا خرس انتخاب شود و بعد از انتخاب شدن روباه به جاي خرس قدرت را دردست مي گيرد.
جواب دوم: روباه از همه دعوت مي كند تا در يك انتخابات آزاد شركت كنند، بعد كه همه جمع شدند خرس با استفاده از زورش توي سر كساني كه جمع شدند مي زند و در نتيجه اكثريت قاطع به خرس راي مي دهند، اما روباه قدرت را در دست مي گيرد.
جواب سوم: چون ممكن است شير آنها را بخورد‏، روباه چنين مصلحت را تشخيص ميدهد كه خرس و روباه بايد به نفع شير از انتخابات كنار بروند.

سوسك هاي باهوش
سووال: چطور مي شود از بين سي سوسك كه در يك خانه هستند فهميد كدام شان باهوش ترند؟

جواب اول: يك دمپايي دست مان مي گيريم، تعدادي از سوسك ها اعلام جنگ مسلحانه مي كنند، وتعدادي از آنها فرار مي كنند و قايم مي شوند. سوسك هايي كه زنده بمانند باهوش ترند.
جواب دوم: انتخابات برگزار مي كنيم. 27 سوسك كانديدا مي شوند. با دمپايي آن سوسك ها را از بين مي بريم. ميان سه سوسك باقيمانده تست هوش مي گيريم، هركدام امتياز بيشتري آورد باهوش تر است.
جواب سوم: براي انتخاب باهوش ترين سوسك انتخابات برگزار مي كنيم و وقتي انتخابات برگزار مي شود با حشره كش خانه را سمپاشي و فضاي انتخابات را آلوده مي كنيم. سوسك هايي كه قايم مي شوند در انتخابات شركت نمي كنند و زنده مي مانند. باهوش ترين سوسك را از ميان آنها انتخاب مي كنيم.

معاون گرگ
سووال: اگر يك گرگ وزير بشود چطور معاونين خودش را انتخاب مي كند؟

جواب اول: يك گرگ هيچ وقت موجود خوشمزه يا بامزه اي را به عنوان معاون انتخاب نمي كند، چون يك گرگ خوب هرگز نبايد معاون خودش را بخورد.
جواب دوم: كانديداهاي معاونت در مراسم انتخاب معاون جمع مي شوند و گرگ با دقت آنها را نگاه مي كند و هركدام از آنها را كه براي رژيم او مناسب هستند، انتخاب كرده و آنها را در برنامه غذايي اش قرار مي دهد. بعد از ميان كساني كه براي خوردن مناسب نيستند يكي را به عنوان معاون انتخاب مي كند.

خرگوش ها در انتخابات
سووال: اگر گفتيد هزار خرگوش چطور انتخابات برگزار مي كنند؟

جواب: خرگوش ها چون موجودات تندرويي هستند هيچوقت در انتخابات شركت نمي كنند، به همين دليل در انتخابات هميشه يا خرس ها پيروز مي شوند يا لاك پشت ها و يا موجودات ديگري كه عادت ندارند زياد از جايشان تكان بخورند.

دشمن خرگوش
سووال: يك خرگوش چگونه دشمن خودش را تشخيص مي دهد؟

جواب اول: راديو را روشن مي كند و به سخنراني رهبرانش گوش مي كند، آنها در هر چند دقيقه يك بار دشمن را معرفي مي كنند.
جواب دوم: خرگوش با روباه تماس مي گيرد و از او مي خواهد كه دشمن را به او معرفي كند. روباه هم با دفتر كارگزاران تماس مي گيرد تا آنها دشمن را به او معرفي كنند.
جواب سوم: خرگوش به كساني كه ممكن است دشمنش باشند نگاه مي كند، هر كدام نگاهشان مهربان و دندانشان تيز بود دشمنش هستند.

زندگي سگي
سووال: اگر گفتيد بهترين موقعيت سياسي كه براي يك سگ پيش مي آيد چيست؟

جواب اول: وقتي كه مردم يك زندگي سگي دارند.
جواب دوم: وقتي همه دارند از ترس فرار مي كنند و سگ ها مي توانند دنبالشان بدوند.
جواب سوم: وقتي صاحب سگ از آن مي ترسد.
جواب چهارم: وقتي قصاب ها سرشان شلوغ است و دائما كشتار مي كنند.

مطالب ديگر:

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5338

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مزرعه حيوانات (قسمت اول)' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2008