پنجشنبه 6 اسفند 1383

درخواست شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران از کميسر حقوق بشر سازمان ملل متحد: برای تامين امنيت جانی و شغلی خانم شيرين عبادی اقدام کنيد

خانم ريتز هابر،
کميسر محترم حقوق بشر سازمان ملل متحد؛

همانگونه که در جريان مسئله قرار داريد خانم شيرين عبادی وکيل دادگستری و برنده جايزه صلح نوبل در ايران طی چند ماه اخير بارها تهديد شده و امنيت جانی و شغلی او در مخاطره قرار گرفته است. وی همچنين ظرف دو ماه گذشته دو بار بدون ذکر اتهام و به دلايل واهی به دادگاه احضار شده است. خانم عبادی خود در نامه ای خطاب به رئيس جمهوری اسلامی يادآور شده که در اين مدت به کرات تهديد به قتل شده و حتی حريم خانه شخصی او مورد تجاوز قرار گرفته و مشخصا طرح قتل او درکار بوده و افرادی نيز در اين رابطه دستگير اما بعدا آزاد شده اند.

از سوی ديگر کانون مدافعان حقوق بشر در ايران که به ابتکار و مسئوليت خانم عبادی تاسيس شده است مرتبا در معرض فشار و مراجعات و بازرسی های غير قانونی از سوی عوامل ظاهرا ناشناس است و ماه قبل سخنگوی اين کانون مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. علاوه بر اين منزل شخصی خانم عبادی که نزد دادگاه وثيقه يک پرونده مختومه ميباشد هنوز از قيد دادگاه آزاد نشده و به عنوان ابزار فشار عليه او بکار گرفته می شود. خانم عبادی خود برآنست که عده ای با ارعاب و تهديد و پرونده سازی قصد دارند مانع ادامه فعاليت های وی شوند.

ما توجه شما را به اين مسئله جلب می کنيم که فعاليت پی گيرانه خانم عبادی در دفاع از حقوق بشر و از جمله تقبل وکالت پرونده هائی که در ارتباط با قتل ها و ترورهای سياسی و از جمله قتل نويسندگان و مدافعان آزادی تحت عنوان قتل های زنجيره ای است، از دلايل اصلی اعمال فشار و تهديد عليه اوست. جالب است که اين حد از نقض آشکار حقوق بشر در مورد شهروندی از ايران صورت می گيرد که به دليل دريافت جايزه صلح نوبل مورد توجه افکار عمومی و نگاه ناظر بين المللی است و رئيس جمهور کشور نيز رسما تضمين امنيت او را برعهده گرفته است! با چنين وضعی می توان حدس زد که ابعاد نقض حقوق شهروندان عادی در ايران بويژه کودکان و زنان که قربانی تبعيض رسمی و قانونی نيز هستند، و نيز زندانيان سياسی، اهل قلم و دست اندرکاران فرهنگ و مطبوعات و دانشجويان و فعالان سياسی که وظيفه دفاع از آزادی انديشه و بيان را بر دوش دارند، تا چه پايه است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

کميسر محترم حقوق بشر،

همه شواهد نشان از آن دارد که سررشته اصلی اعمال تهديد و فشار عليه خانم شيرين عبادی همانند آخرين موارد مربوط به دستگيری و شکنجه وبلاگ نويسان و مدافعان حقوق بشر و وکلای آنها، در محافل قدرتمند هيئت حاکمه جمهوری اسلامی و دستگاه های امنيتی و قضائی غير قانونی آنها نهفته است. ما مصرانه از شما می خواهيم که برای تامين امنيت جانی و شغلی خانم عبادی مستقيما مداخله کنيد و مقامات مسئول جمهوری اسلامی را در اين رابطه تحت فشار قرار دهيد.
ما همچنين از شما می خواهيم که پرونده اين مسئله و نيز صدها مورد ديگر از نقش آشکار حقوق بشر طی يکسال گذشته در ايران را، برای بررسی به اجلاس سالانه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد که در ماه مارس آينده برگزار می شود ارائه کنيد و زمينه را برای تعيين مامور ويژه کميسيون برای نظارت مستقيم بر حقوق بشر در ايران فراهم سازيد.

با احترام
شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
فوريه 2005

گيرندگان:

آقای کوفی عنان، دبيرکل محترم سازمان ملل متحد
رياست محترم فدراسيون بين المللی جوامع دفاع از حقوق بشر
رياست محترم جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران

Copyright: gooya.com 2016