دوشنبه 17 مرداد 1384

گزارش تفصيلي و پاياني سمينار سراسري درباره کشتار زندانيان سياسي در ايران، بخش دوم

- براي مطالعه بخش اول اينجا را کليک نماييد.

روز يکشنبه: گزارش وضع کنوني و جمع¬بندي

صبح يکشنبه به مطالبي که گردهمايي براي نگاه به وضع کنوني و نيز نظرخواهي و جمع¬بندي درباره گردهمايي سراسري اختصاص داشت. متاسفانه، يکي از سخنرانان، فرخنده آشنا، به دليل مشکلات اجازه سفر (ويزا) قادر به حضور در برنامه¬ها نشد. به همين دليل تغييراتي در برنامه اين روز به وجود آمد.
اولين سخنران، مجيد آزادي، از کارگران پيشرو و زندانيان سياسي سابق، بود که سخنراني خود را تحت عنوان ما که هستيم؟ ارائه داد. او در اين سخنراني به صورت اشاره¬وار به ضرورت گذر از نگرش¬هاي سنتي در چپ در برخورد با مسئله زندان اشاره کرد.سپس بهرام قديمي، زنداني سياسي سابق و از فعالين انتشارات "پيکار و انديشه"، گفتار خود را تحت عنوان آيا چاقو دسته خود را هم مي¬برد؟ به شنوندگان ارائه کرد. به بيان سخنران
"هدف از اين بحث گشودن باب گفت و گو در مورد شيوه برخورد به اشخاصي که يا مغز متفکر و يا عامل شکنجه بوده¬اند. طبيعي است که در اين سخنراني به تمامي کساني که درگير ماجرا بوده¬اند، اشاره¬اي شود (از جمله به سازمان¬هاي غيردولتي حقوق بشر و احزاب انتخاباتي)."
يکي از نکات مهم در اين سخنراني به بيان بهرام قديمي: "برخورد به شعار "محاکمه سران جمهوري اسلامي در دادگاه¬هاي بين¬المللي" بود. چرا که بررسي چنين ديدگاهي، بررسي رابطهٌ "شمال و جنوب" را منعکس کرده و روي "حق به محکمه کشانيدن" مکث مي¬کند. بحث در اين مورد بيش از آن که بحثي حول شکنجه باشد، بر سر حقوق بين¬المللي است. با اين حال، بازهم برمي¬گردد به اين موضوع که چگونه حق قضاوت در مورد کشورهاي پيراموني به شخص يا جرياني که خود عامل شکنجه است و يا در اجراي آن سهيم، واگذار مي¬شود؟
يکي ديگر از مواردي که روي آن انديشه مي¬شود، تجربيات گروه¬ها و افرادي از کشورهاي ديگر، با سابقهٌ سرکوب مشابه خود ماست. اين بررسي از آن جهت اهميت دارد که مي¬توان با استفاده از آن تکرار راه رفته، در صورت بي¬ثمر بودن آن، خودداري نمود."
پس از سخنراني بهرام قديمي، براي حسن ختام بحث¬ها و گشايش قسمت ارائه نظر شرکت¬کنندگان، دو برنامه هنري که ارتباط هنر و مقاومت در زندان را بيان مي¬کرد، ارائه شد.
پس از آن، قسمت نظرها و پيشنهادات شرکت¬کنندگان بود که کميته برگزارکننده تمامي نکات مطرح شده توسط دوستان و رفقا را مورد پيگيري قرار داده و براي ارتقاي گردهمايي¬هاي آتي مورد توجه قرار مي¬دهد. از مواردي که در اين قسمت مطرح شد، به محورهاي زير مي¬توان اشاره کرد
(توجه! نکات زير، فقط انتقال نظر شرکت¬کنندگان است و به معناي تائيد يا رد نظرات مطرح شده نيست):
- تنظيم وقت ناعادلانه بود
- حجم برنامه¬ها زياد بود
- خواندن پيام ويدا حاجبي، با توجه به اين که زماني به اندازه يک سخنراني گرفت، الزامي نبود.
- بحث¬ها بسيار عام بود و پديده زندان و زنداني به طور خاص مورد بررسي کافي قرار نگرفت.
- نقش زندانبان در زندان به عنوان نماينده دولت در گردهمايي مطرح نشد.
- مي¬بايستي گروه¬هاي مختلف به سمينار دعوت مي¬شدند.
- به وجود آوردن گروه¬هاي کاري براي پيش¬برد بحث¬ها ضروري است.
- تعدادي پرسش در زمينه هدف، معيارهاي انتخاب و برنامه آينده سمينار مطرح شده است
که همان گونه که اشاره شد به تدريج به آن¬ها پرداخته خواهد شد.

تصويري از سرکوب در ايران امروز

به عنوان يکي از مواردي که تصوير شکنجه و زندان را در ايران امروز نشان مي¬دهد، استفان هاشمي، فرزند زيبا کاظمي، گزارشي از جريان پرونده قتل مادرش در زير شکنجه¬هاي وحشيانه زندانبانان جمهوري اسلامي ارائه داد. او سخنراني را به زبان انگليسي انجام داد و يکي از نزديکان استفان، محتواي سخنراني را به فارسي بيان مي¬کرد. براي بهبود کيفيت ترجمه به صورت مکتوب، متن انگليسي با ترجمه دوباره در روزهاي آتي انتشار خواهد يافت. استفان هاشمي در اين سخنراني تاکيد کرد که پيگيري مسئله قتل زيبا کاظمي را موضوعي فردي نمي¬بيند، بلکه نمونه¬اي از جنايات حکومتي مي¬داند که انسان¬هاي بي¬شماري را بي¬آنکه افکار عمومي از آن مطلع شود، شکنجه کرده و به قتل رسانده است. سخنراني صريح استفان با موضع¬گيري روشني که در افشاي سياست¬هاي دولت ايران و کانادا داشت، مورد استقبال شديد حضار قرار گرفت. سخنراني او، با نمايش اسلايدهايي از کارهاي زيبا کاظمي خاتمه يافت.

پيام¬هاي رسيده

تاکنون پيام¬هاي زيادي به سمينار سراسري درباره کشتار سراسري زندانيان سياسي رسيده است که در زير به برخي از آنان اشاره مي¬شود. با پوزش از تشکل¬ها و افرادي که نامشان در اين فهرست نيامده، فهرست تکميلي در اطلاعيه¬هاي بعدي ارائه خواهد شد (توجه مي¬دهيم که پيام¬ها به ترتيب زماني که پيام¬ها به ما رسيده، اعلام شده است):
پيام¬هاي بين¬المللي
موميا ابوجمال از زندانيان سياسي، آمريکا
کلنل آئورو از زندانيان سياسي، مکزيک
فعالين جنبش باسک
نهاد بين¬المللي حقوق بشر
ليندا اونز، زنداني سياسي، آمريکا
کارزار مبارزه براي لغو قوانين نابرابر و مجازات¬هاي اسلامي عليه زنان
حزب سوسياليست چپ، نروژ
حزب کمونيست انقلابي نروژ
کانون بين¬المللي زنان پيشرو

سازمان¬ها، گروه¬ها و تشکل¬هاي دمکراتيک
کانون نويسندگان ايران در تبعيد
سازمان زنان هشت مارس (ايراني - افغاني)
پيام کميته ولايتي کرج سازمان اتحاد فدائيان کمونيست
کميته خارج از کشور حزب کمونيست ايران
فرهنگسراي انديشه، گوتنبرگ، سوئد
چريک¬هاي فدايي خلق ايران
زندانيان سياسي سابق و خانواده جانباختگان حزب کمونيست م ل م
اتحاد انقلابي نيروهاي کمونيست و چپ
کميته مرکزي راه کارگر
کانون خاوران، کانادا
کانون تلاش، کلن، آلمان
کميته دفاع از زندانيان سياسي ايران، برلين، آلمان
کميته تعقيب¬شدگان و زندانيان سياسي، لايپزيک، آلمان
اتحاديه براي دموکراسي در ايران، استان ونتو، ايتاليا
کانون پناهندگان سياسي ايراني، برلين
کانون دفاع از زندانيان سياسي، فرانکفورت، آلمان
فريدون گيلاني، از اعضاي کانون نويسندگان
مجتبي شکيباپور تبريزي (جهان)،
از طرف کانون پناهندگان سياسي، مونستر، آلمان
سازمان اتحاد فدائيان کمونيست
حزب سوسياليست ايران

انتشار اسناد نخستين گردهمايي سراسري

کميته برگزارکننده در نظر دارد براي انتشار وسيع¬تر اسناد و آثار گردهمايي نخست از همه امکانات رسانه¬اي نظير اينترنت، کارهاي چاپي و نيز کارهاي صوتي و تصويري استفاده کند. تاکنون بخش کوچکي از اسناد سمينار در صفحه اينترنتي گفتگوهاي زندان http://www.dialogt.org انتشار يافته است و به تدريج اين اسناد تکميل خواهد شد. علاوه براين، در ستون "بازتاب" به انعکاس نظرات، پيشنهادات و انتقادات اختصاص داده شده است تا علاقمندان بتوانند ما را با نظرات خود در ارتقاي کارهاي بعدي ياري رسانند.
با گفتگو و هماهنگي¬اي که با سردبير محترم نشريه آرش شده است تا چند هفته ديگر، بخشي از سخنراني¬ها و مطالب مکتوب سمينار در ويژه¬نامه نشريه آرش (شماره 92) انتشار مي¬يابد. با هماهنگي با سخنرانان، متن کامل مقالات و اسناد به صورت کتاب (يا کتاب¬ها) انتشار خواهد يافت. در مورد انتشار فيلم و يا صداي سمينار، که مورد استفاده عموم قرار گيرد؛ نيز اقداماتي در دست انجام است که با توجه به مسئله توجه به کيفيت کارهاي هنري و نيز هماهنگي¬هاي فني و مالي، در اسرع وقت اقدام خواهد شد.

وضعيت مالي

همان گونه که در روزهاي برگزاري گردهمايي، شرکت¬کنندگان از کمبودهاي مالي سمينار باخبر شدند، به اطلاع مي¬رسانيم که با کمک¬هاي تک تک شما عزيزان، بخش مهمي از اين کمبودها برطرف شده است. با اين حال، براي برطرف ساختن باقي مانده کسري مالي، دوستان، رفقا و علاقمنداني که مايل هستند، مي¬توانند کمک¬هاي مالي خود را به حساب بانکي زير واريز کنند. لطفا در قسمت موضوع واريز، Seminar Sarasari نوشته شود.

M., Easd Sparkasse Leipzig BLZ: 860 555 92 Konto: 1800962521

International: (IBAN): DE 12 86055592 1800962521 (BIC): WELADE8LXXX

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

گردهمايي آتي

کميته برگزارکننده به اطلاع مي¬رساند که در مورد گردهمايي آتي، پس از رسيدن پيشنهادات و طرح¬هاي دوستان و رفقا از شهرها و کشورهاي مختلف، و تبادل نظر به منظور حفظ و ارتقاي کيفيت گردهمايي و نيز فضاي صميمي گردهمايي که بنيان ضروري براي چنين کاريست، اطلاعات و اخبار براي عموم انتشار خواهد يافت. تاکنون کميته برگزارکننده سه پيشنهاد از فعالين شهرها و کشورهاي مختلف دريافت کرده است و در همين جا از همه فعاليني که در شهر و يا کشور خود امکان برگذاري گردهمايي دوم را داردند، درخواست مي¬شود، پيشنهادات و طرح¬هاي خود را به صورت مکتوب به کميته برگزارکننده ارسال کنند. Email براي ارسال طرح ها: tondardialog@web.de

با تشکر مجدد از همه ياراني که در اين راه ما را ياري کرده و مي کنند.

کميته برگزارکننده سمينار سراسري درباره کشتار زندانيان سياسي در ايران


- براي مطالعه متن سخنراني ها، تصاوير و فيلم اينجا را کليک نماييد.

Copyright: gooya.com 2016