یکشنبه 27 آذر 1384

سليمی نمين: سخنان احمدي نژاد حرفه دروغ پردازی در ميان يهوديان را برملا کرد، يهوديان در زمان خشايارشاه ۷۷ هزار ايرانی را قتل عام کردند، مهر

- اظهارات احمدی نژاد موجب بروز تناقضی بزرگ در عرصه ديپلماسی غرب شد
- از اين پس با دقتی دوچندان به تاريخ نگاری يهوديان نگريسته می شود


سليمی نمين گفت : اکنون می توان فهميد که اگر در غرب به خداوند و يا پيامبران توهين شود (همانند کتاب آيات شيطانی) يا نسبت به وجود آنها تشکيک شود، هيچ اعتراض رسمی صورت نمی گيرد اما در خصوص "هولوکاست"، اين کار ممنوع است.
مسئول دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر در گفت وگو با خبرنگار سياسی "مهر" با بيان اينکه موضع غرب در خصوص انکار داستان يهودی کشی، تهاجمی است اظهار داشت : نکته هايی که در سخنان رئيس جمهور به آنها اشاره شد می تواند به عنوان نقاط قوت ديپلماسی ما برای به چالش کشيدن غرب عنوان شود.

سليمی نمين افزود : بسياری از روشنفکران غربی نظرات دقيق و کارشناسانه ای دارند که به علت اقدامات سختگيرانه و مجازات های سنگين تعيين شده در خصوص يهودی کشی، مجبور به سکوت می شوند و به ندرت صاحب نظری پيدا می شود که اين سختی ها را به جان بخرد و بر ضد هولوکاست سخن بگويد .

اين صاحب نظر مسايل سياسی در ادامه گفت : احمدی نژاد به خوبی اين نقطه ضعف غرب را شناسايی کرد و با زبانی قابل فهم برای همه جهانيان در اين زمينه با آنها سخن گفت .

مسئول دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر دليل قابل فهم بودن سخنان رئيس جمهور را به خاطر ادبيات ساده و در عين حال منطقی و روان آن عنوان کرد.

وی با اشاره به نکاتی که رئيس جمهور در اظهارات خود بيان کرد، افزود : اکنون غرب با يک دوگانگی و تناقض در سخنان خود مواجه است . از يک سو اگر بخواهند در پاسخ به احمدی نژاد به مطالبی استناد کند که با خلاء وجود استدلال های متقن مواجه است چون اگر در اين زمينه دارای دلايل محکمی بود حتما تاکنون به آنها اشاره می کرد.

سليمی نمين تبعات اين موضوع را اينگونه دانست : ايجاد پايگاه های صهيونيستی در منطقه فقط با استناد به دلايل واهی و ساخته شده خودشان است و اگر پايه اين دلايل از بين برود تمام اقداماتی که بر اين اساس انجام داده اند نزد افکار عمومی جهان روشن می شود.

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر اضافه کرد : احمدی نژاد بر نکته ای انگشت گذاشت که غرب برای آن هيچ استدلالی ندارد و اين موضوع به گونه ای بيان شده است که حتی اجازه نداده اند کسی در مورد آمار يهوديان کشته شده هم ترديدی کند .

وی ترديدات "روژه گارودی" را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت : اين محقق فرانسوی در کتاب خود اين سوال را مطرح می کند که چگونه شش ميليون يهودی کشته شده اند و جمع زيادی نيز دست به اشغال سرزمينهای فلسطينی زده اند در حالی که جمعيت يهوديان اروپا در آن سالها بسيار کمتر از 6 ميليون بوده است .

سليمی نمين ديگر وجه تناقض غرب را در اين جريان مربوط به پذيرفتن سخنان احمدی نژاد از سوی غرب دانست و افزود : اگر اين کار صورت بگيرد (که بسيار غيرمحتمل است) تمامی جنجال های رسانه ای غرب از بين خواهند رفت.

کارشناس مسائل سياسی در ادامه گفت وگوی خود با "مهر" با مثبت توصيف کردن سخنان رئيس جمهور تاکيد کرد : اظهارات احمدی نژاد موجب بروز تناقضی بزرگ در عرصه ديپلماسی و تبليغاتی غرب شده است.

عباس سليمی نمين با انتقاد از نوع مواجه رسانه ای داخلی با اين سخنان گفت : توقع اين بود که اگر رسانه های کشور قبل از اظهارات رئيس جمهور کاری صورت نداده اند پس از آن با بحث های کارشناسی و تحقيق در اين زمينه موجبات روشنگری اذهان عمومی را در خصوص اين سخنان فراهم می ساختند تا اساس ديپلماسی خاورميانه آمريکا و انگليس زير سوال رود و باعث به وجود آمدن افتضاحات سياسی برای کشورهای اروپايی شود.

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر گام بعدی در جهت روشن شدن ماهيت صهيونيسم و يهود را افشای اسناد تاريخی مربوط به جنايات آنها دانست و افزود : هولوکاست واقعی را بايد در تاريخ ايران مشاهده کرد که در دوره خشايارشاه، برخی از سران يهود دست به قتل عام وسيع مردم ايران کردند که مستندات آن نيز در کتب تاريخی موجود است .

سليمی نمين در توضيح بيشتر اين واقعه به تورات (کتاب استر باب نهم) اشاره کرد و افزود : در اين مطلب به صراحت از قتل عام 77 هزار ايرانی ياد می کند که تنها جرم آنها مخالفت با يهود بوده است و پس از آن نيز دو روز به جشن و سرور پرداختند.

وی تاکيد کرد : اين جنايت در حالی صورت گرفت که در همدان و اصفهان کمتر از 200 خانوار سکونت داشتند و کشتار اين ميزان ايرانی مساوی با قتل عام يک کشور است.

رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر تصريح کرد : سخنان احمدی نژاد موجب برملا شدن حرفه دروغ پردازی در ميان يهوديان شده است چون عده ای جناياتی در اين حد را به اشتباه به مسلمانان نسبت دادند که باعث خواهد شد از اين پس با دقتی دوچندان به تاريخ نگاری يهوديان نگريسته شود.

اين روزنامه نگار ضمن رد اظهارات برخی سياستمداران مبنی بر انزوای ايران پس از سخنان رييس جمهور ، گفت : اکنون نوعی مرعوب بودن در ميان ديپلمات های کشور وجود دارد که اظهارات احمدی نژاد حتی اگر موجب شود ديپلماتهای کشورمان بفهمند که هر چيزی که در غرب اصالت دارد ريشه واقعی ندارد موجب می شود که پس از آن با روحيه ملی بهتری به دفاع از منافع مردم و کشور بپردازند که تاثير کمی نيست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مسئول دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر در ادامه اظهار داشت : اگر بر مواضع خود در اين زمينه پافشاری کنيم تبليغات غرب به علت نبود پايه های منطقی و عقلی موجب می شود تا افکار عمومی به سمت دلايل عقلی و تاريخی ما جلب شود .

وی ديگر تاثير مثبت اين موضوع را بر روشنفکران غرب زده دانست و گفت : آنها هم می فهمند که آزادی بيان در غرب به چه معناست و چگونه با انکار يک داستان برخورد می شود.

سليمی نمين اضافه کرد : حتی کشورهای عرب وابسته به غرب نيز از اين پس يک برگ برنده در مقابل فشارهای غرب دارا هستند و مردم و دولت های آنها نيز می فهمند که ما اهل فکر و استدلال هستيم و علت مخالفت غرب با ما نيز همين بيان فرهنگی و عقلی ماست .

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر در پايان خاطرنشان کرد : اکنون می توان فهميد که اگر در غرب به خداوند و يا پيامبران توهين شود (همانند کتاب آيات شيطانی) يا نسبت به وجود آنها تشکيک شود، هيچ اعتراض رسمی صورت نمی گيرد اما در خصوص "هولوکاست" اين کار ممنوع است و اين يعنی خدای واقعی جهان سرمايه داری، غرب صهيونيسم است.

Copyright: gooya.com 2016