پنجشنبه 29 دی 1384

محمدعلی فرزانه (م۰ ع۰ فرزانه) از فرزانگان آذربايجان ايران درگذشت! فرهنگسرای انديشه، آشوب

استاد محمدعلی فرزانه روز سه شنبه ۲۷ دی ۸۴ (۱۷ژانويه۲۰۰۶) در شهر گوتنبرگ (سوئد)در بيمارستان شهر جان باخت۰

استاد فرزانه متولد ۱۳۰۲ در تبريز است و در سالهای اخير در شهر گوتنبرگ(سوئد)با همسر هميشه همراهش (اخترخانم بدوستانی) بدور از فرزندانش می زيست۰

فرزانه از آغاز جوانی به جنبش دمکراتيک آذربايجان پيوست و در صف ياران پيشه وری درآمد و با سرکوب اين جنبش سالهای ۲۵ در سلطنت پهلويها، دستگير و از زندانی به زندان ديگر درگذر بود۰

استاد بانام های (م۰ع۰فرزانه)و (م۰ع۰قوسی) بر پای کتاب ها و نوشته های پرشمار خود امضاء می گذاشت۰

فرزانه در سالهای اختناق دهه ۴۰ و ۵۰ و سلطه ساواک، در هم آميزی با نسل جوان جنبش آذربايجان و نقد زندگی سياسی آن گذشته ها، به انتقال تجارب مبارزاتی خويش به جوانان آن سالها، همچون (بهروزدهقانی، صمد بهرنگی و خيل کسان) در باروری بذر سوسياليسم، زندگی پرثمرش رارقم زد!

استاد فرزانه عمر پرتلاش خود را صرف مقابله با ستم ملی و احقاق حق ملتهای تحت ستم در ايران خاصه خلق آذربايجان نمود! کاووشهای همه جانبه اش بر سر زبان وادبيات ترکی آذربايجانی، دستور زبان ترکی، باياتيلار، ده ده قورقود، ملانصرالدين و انتشار صدها مقاله در مجلات ترکی زبان و فارسی در امر دفاع از موجوديت فرهنگ و اعتلای زبان و آموزش آن از فرزانه چهره ای جاودان در ادبيات ملت ها باقی گذاشته است.

استاد فرزانه، همواره به آزادی، عدالت، دمکراسی و سوسياليسم و تفکيک ناپذيری اين همه از يکديگر و در راه بهسازی جهان انسانی باوری عميق داشت۰

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com  استاد فرزانه در هر شرايطی حتی در سالهای دشوار کهولت، زبان فروخفته مردم خود بود و در تدارک تجمعات فرهنگی – اجتماعی و راديوی آذری زبان که با همياری همسر گران جانش و ياران آذری، محفل جاندار فرهنگی و اجتماعی شب های شنبه شهر گوتنبرگ آذری زبانان را بدور از هيجانات جاری در جنبش ملی ترکان آذری در اين شهر سامان داده بود!

استاد محمدعلی فرزانه، به دفعات دعوت مرکز فرهنگی انديشه را برای شرکت در ميزگردها، مناظره ها، سخنرانيها و جلسات گراميداشت ياد صمد بهرنگی و صفرخان قهرمانيان پذيرفت و در اين نشست ها حضوری موثر داشت۰

فرهنگسرای انديشه ــ گوتنبرگ چون شما به سوگ نشسته چرا که يکی از ياران فرزانه خود را از دست داده است ۰
 ما نيز غم از دست دادن استاد فرزانه رابه همسر، فرزندان، برادران ارجمند و خانواده بزرگ استاد و همه بيشماران جنبش ملی ايران و باورمندان به آزادی، برابری و عدالت اجتماعی اعلام و خود را به همراه شما در غم از دست دادن استاد محمدعلی فرزانه سهيم می شناسيم!


هئيت مسئولين فرهنگسرای انديشه ــ گوتنبرگ (سوئد)
چهارشنبه ۲۸ دی ۱۳۸۴ برابر ۱۸ ژانويه ۲۰۰۶

در همين زمينه:

Copyright: gooya.com 2016