جمعه 28 بهمن 1384

حجت زماني: شهيد سرفراز مقاومت مدني براي آزادي و دموکراسي، علي سالاري

در خونخوارگي رژيمي که از پستان دين شير دنيا را مي دوشد، جاي ترديدي نيست، ولي شهادت مظلومانهً حجت زماني پيامي متفاوت را در خود دارد. براستي اين سئوال در برابر تمام فعالان سياسي و روشنفکران متعهد قرار مي گيرد، که حجت زماني به چه گناهي کشته شد؟ آيا او هم در درگيري مسلحانه و عمليات براندازي دستگير شده بود؟ مگر نه اينکه سازمان مجاهدين خلق در داخل و خارج از کشور به مبارزات مسالمت آميز روي آورده است؟ پس حاکمان ضد شرع و سران رژيم ولايي چه توجيهي براي اعدام او مي توانند سرهم کنند؟ نه اينکه او فقط يک فعال و مجاهد مبارزه و مقاومت مدني بود که در سازماندهي اعتصابات زندان فعال بوده است (اي کاش زندگي نامهً حجت بزودي منتشرشوده و سرمشقي براي همه جوانان ميهن گردد). او بدرستي حجت مبارزاني زمانه خود در سراسر ايران و در ميان تمام فعالين و گروههاي سياسي مي باشد. او شهيد مقاومت مدني مردم ايران براي آزادي و دموکراسي است.

مقاومت در مقابل رژيمي نامشروع فقط با زبان گلوله نيست. اين ساده ترين و در عين حال گرانبارترين گزينه بوده است. بدرستي عنصر آگاهي (در گزينش کارآترين روش مبارزاتي) و اراده (مقاومت و تسليم ناپذيري در مقابل ظلم و بيداد آخوندي) آنهم بشکل مقاومت مدني، بسيا پيچيده تر، بغرنچ تر و لاجرم مثمر ثمر تر است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وانگهي، خون دادن بخودي خود نيزگواه حقانيت نيست، ولي خون بناحق ريختن گناهي است که تا ابد نابخشودنيست. اي بسا دليل حقانيت حسين (ع) و حلاج وگلسرخي ها و حجت زماني ها خون پاکشان نيست، بلگه آن ارزشهاي انساني است که آنرا پاس داشتند و پيام رهايي بخشي است که تا پاي جان برآن استوار ماندند. آنها مرگ را بر نگزيدند بلکه اين حاکمان سيه روي و تبه کار زمانشان بودند که فناي خود را در ادامهً حيات رهايي بخش آنان مي ديدند. اين خونهاي بناحق ريخته شده، همان خون جاري دورانها، خون خدا، در شريان قلب تپندهً تاريخ است که پويايي و تکامل حيات اجتماعي بشر را تضمين مي کند. بي شک جوانان ميهن، اين منبع بيکران انرژي، رشد و تعالي جامعه، پرچم مقاومت حجت را، بيش از پيش، بر خواهند افراشت.

مردم ايران براي تحقق آزادي و رهايي، به مقاومت و ايثار بسيار، کما اينکه به حجت هاي مقاوم بي شمار، نيازمندند.

بر روح پاکش، و ارادهً خلل ناپذير او، هزاران سلام باد!

‏جمعه‏، 2006‏/02‏/17

(قابل توجه دوستان، مي توانيد نوشته هاي مرا در وبلاگ "گذار به دموکراسي" به آدرس: http://www.gozarbedemocracy.blogspot.com دنبال کنيد و در بخش کامنت نظرات موافق و مخالف خود را بيفزاييد.)

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حجت زماني: شهيد سرفراز مقاومت مدني براي آزادي و دموکراسي، علي سالاري' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016