جمعه 4 فروردین 1385

توضیحی در زمینهء توضیح ِ سوسیالیست ها و غیر ِسوسیالیست های مصدقی دربارهء "اطلاعیهء توضیحی ِ علی افشاری و اکبر عطری، کامران شفا

از سوی سوسیالیست های مصدقی و با امضای آقای اسماعیل شبان، توضیحی در بارهء اطلاعیهء توضیحی ِ علی افشاری و اکبر عطری منتشر شده که خواندنی ست.
سوسیالیست های مصدقی، بد جوری پتهء افشاری و عطری را روی آب ریخته اند. آنان که خوشبختانه هم سوسیالیست اند و هم مصدقی و نشان از دو سو دارند، بروشنی نشان داده اند که بنیادی که از این دو دانشجو برای سخنرانی در ساختمان کنگرهء آمریکا دعوت نموده، آشیانهء وابستگان به "سیا" و "اف بی آی" و "طرفداران ِ بایکوت ایران" است.

از آنجائی که بهر حال هر کاری که در رابطه با آمریکا صورت گیرد و با هر مقام ِ صاحب نفوذی در این کشور تماس گرفته شود، سر ِ نخ، نهایتاً به سازمان "سیا" و "اف بی آی" خواهد رسید، پیشنهاد می شود که سوسیالیست های مصدقی ِ ما، همراه با سوسیالیست های غیر مصدقی و مصدقی های غیر ِ سوسیالیست که مانند ِ سوسیالیست های مصدقی می اندیشند، به افکار ِ عمومی توضیح دهند که حتی اندیشهء برچیده شدن ِ نظام اسلامی را به زمانی پس از سرنگونی ِ رژیم ِ آمریکا، موکول کرده اند زیرا هرگونه گفتگو با هر کس و هر مقام و هر شخصیت حقیقی یا حقوقی در آمریکا بر خلاف مصالح ملی ِ ایران بوده و کار ِ درست همان کار ِ سوسیالیستی ِ احمدی نژاد است که به پیروی از امام ِ راحل اعلام داشته و می دارد که "آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند". البته ایرادی ندارد که از کلینتون و خانم آلبرایت بخاطر معذرت خواهی شان از کودتای 28 مرداد تجلیل شود. همچنان که می دانیم این دو نفر تنها کسانی اند که با "سیا" و "اف بی آی" رابطه ای ندارند.

به آقایان ِ افشاری و عطری هم توصیه می شود که از هرگونه ابتکاری تا زمانی که با سوسیالیست های مصدقی و مصدقی های غیر ِ سوسیالیست مشاوره نکرده اند خودداری کرده، از صبح تا شب و در هر حال و شرایطی از ذکر ِ مصیبت ِ 28 مرداد غفلت نکنند که غفلت موجب ِ پشیمانی ست.
خدا رحمت کند مرحوم دکتر مصدق را که امروز، ابزار ِ سوء استفادهء چه کسانی ست و چه عقبه ای از خود باقی گذارده. شنیده بودیم که:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


"نویسندگانی وجود دارند كه بخاطر هوادارانشان، می توانند برای انسان تحمل ناپذیر باشند".

دریغ که ظاهراً مسأله می رود که دامن سیاستمداران و چهره های پاک ِ ملی و خدمتگزار، مانند زنده یاد دکتر مصدق را هم بگیرد.

در همين زمينه:

Copyright: gooya.com 2016