یکشنبه 20 فروردین 1385

توضيح مطبوعاتی احسان شريعتی به سايت "آفتاب" و روزنامه شرق

پنجشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۸۵

مسئولين محترم سايت وزين آفتاب نيوز (و روزنامه شرق)،

در سايت اينترنتی شما متن گفتگويی از اينجانب درج شده است که منبع آن ظاهرا گفتگويی دوستانه بود که در تابستان گذشته با دانشجويان ايسنا در ساختمان دانشکده ادبيات سابق و جهاد دانشگاهی کنونی مشهد صورت گرفت و اکنون بدون اطلاع بنده و بازبينی متن، با غلط هايی، در "سايت آفتاب نيوز" و سپس در روزنامه "شرق" منعکس شده است.
از اينرو، ذکر چند نکته ضروری می نمايد:
1. از آنجا که در اين گفتگو انتقادی شده بود از وضع آشفته مفاهيم و تعاريف در کشور ما و شوم بختی سرنوشت پاره ای از مقولات حقوقی و سياسی، مانند مشروطه و قانون اساسی، جامعه مدنی و دموکراسی سياسی و اجتماعی، زيبنده نيست که همين متن خود جلوه ای از چنان اغلاط املائی و انشايی فاحش باشد!
2. همچنين، درج کنونی اين بحث با توجه به فاصله زمانی با فضای اين تحليل در دوران پس از انتخابات، می تواند موجب سوءتفاهم گردد.
3. تأکيد بر دموکراسی سياسی و حقوق بشر، پس از پيروزی انقلاب، پاسخ به يک ضرورت تاريخی بود که البته، از نگاه ما، بدون داشتن يک پروژه عمومی توسعه و در نظر گرفتن عدالت و دموکراسی اجتماعی، و ملاحظات فرهنگی-عقيدتی عقيم می ماند. پس منظور نه تعويض شعار اصلی هر مرحله و نه هم-عرض نمودن و مطرح ساختن خواست ها و مطالبات هميشگی همچون استقلال و آزای و عدالت و توسعه در هر مقطعی است.
4. در خارج از کشور نيز، بجز پيگيری اخبار از راه اينترنت، ميتوان راه و کار و نقش مؤثرتری هم اتخاذ و ايفا نمود!
5. برای نمونه اغلاط تايپی، در نقل قول از هگل، اصل مطلب چنين است: « جشن های يونانيان جملگی جشن های دينی بودند... دين ملّی، برای توليد و تغذيه نمودن معتقدات بزرگ، بايد دست در دست آزادی گام بردارد.»
از "نوشته های يزدانشناسانه دوران جوانی هگل"، نشر و. ه. نوهل، توبينگن، 1907، ص.26
]« Die Volksfeste der Griechen waren wohl alle Religionsfeste…Volksreligion – die, große Gesinnungen erzeugt und nährt – geht Hand in Hand mit der Freiheit… » in Hegels theologische Jugendschriften, Hrsg. V. H. NOHL, Tübingen, 1907, S. 26 f. [
نقل درست واژه واژه اينگونه متون و اقوال فلسفی بر کسی پوشيده نيست و از آنجا اهميت دارد که در گذشته، سوء برداشتهای هولناکی در اين حمل و انتقال و ترجمه ها صورت گرفته ، که برای يک نمونه، همين واژه Gesinnung است که به "معتقدات" يا باور و طرز تفکر و رويکرد و ...، می توان ترجمه کرد. و يکی از مستشرقان آلمانی بنام هانس هاينريش شدر گفته بوده است که شرقيان (فيلسوفان مسلمان) از يونانيان تکنيک انديشه فلسفی را أخذ کرده اند و نه معتقدات و طرز تفکر آنها را، هرچند بعد ها با همين تکنيک نظام های برتر خاص خود را آفريده اند. و يکی از روشنفکران ايرانی، با نقل همين قول Gesinnung را "انديشيدن" ترجمه کرده و گفته است که ما اصولا انديشيدن را از يونانيان نيآموخته ايم و به دليل «دين خويی» مان، نمی توانسته ايم هم بيآموزيم!

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

6. لذا، از شما، و از ساير رسانه ها، خواهش می کنم که پيش از درج هر مطلبی از جانب امثال بنده، لطف کنيد و به خود گوينده يا نويسنده هم اطلاع دهيد تا سوء تفاهمی پيش نيايد و «اصلاحِ اصلاحات» از همين جا و همين جور شروع شود.

با سپاس از درج اين توضيح اصلاحی
و آرزوی سالی نو و پر بار و برکت

احسان شريعتی

http://www.aftabnews.ir/vdcaian49unyy.html
http://www.sharghnewspaper.ir/850117/html/polit.htm

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'توضيح مطبوعاتی احسان شريعتی به سايت "آفتاب" و روزنامه شرق' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016