دوشنبه 18 اردیبهشت 1385

خطر ناشی از جمهوری اسلامی، "نه افراط بلکه تفریط" شده است! مهرداد خوانساری

انجمن «اینتلیجنس اسکوئر» یا «اطلاعات به توان دو»، یکی از انجمن‌های مباحثه در لندن است که سالانه چندین موضوع مهم روز را به بحث می‌گذارد و از حدود 750 شرکت کننده نظر پرسی می‌کند. آخرین موضوع بحث این انجمن در تاریخ 25 آوریل تحت عنوان «آیا تهدید از سوی ایران مبالغه آمیز و غلو شده است؟» با شرکت دو پانل سه نفره در محل انستیتوی سلطنتی جغرافیای بریتانیا انجام گردید. در پایان بحث اکثریت موافق با این نظر بودند که تهدیدات ناشی از ایران اغراق آمیز جلوه داده می‌شود. دکتر مهرداد خوانساری، از مخالفان حکومت ایران، پتریک کلاوسن، معاون موسسه تحقیقات خاورنزدیک واشنگتن و روئی گیلاد وزیر مختار سفارت اسرائیل در لندن مخالف فرض موضوع بحث بودند. اما ایرج باقرزاده مدیر عامل موسسه انتشاراتی «آی بی توروس»، دکترعلی انصاری، استاد دانشگاه سنت اندروز و مارتین وولکات، نویسنده و خبرنگار روزنامه دست چپی گاردین، با موضوع بحث موافق بودند. ولی رای گیری در ارتباط با همین پرسش در اینترنت که با شرکت داوطلبانه کسانیکه به سایت انجمن «اینتلیجنس اسکوئر» مراجعه کرده بودند به نتیجه معکوسی منتج گردیده شد. ترجمه فارسی متن اظهارات دکتر مهرداد خوانساری در زیر انتشار یافته است.

درگذشته نوع تهديدهائيكه مردم كشورهاي غربي بهنگام سخن گفتن از ايران، احساس ميكردند عموماً به مشکلات و دشواری های روزگارمدرن،‌مانند پديدارشدن اسلام «سياسي و ستيزه گر»و تروريزم بين المللي، مربوط مي شده است. اين پديده ها، بدنامي همزمان خود را پس از انقلاب خميني، كه ايران را به صورت گهواره و تكيه گاه اسلام واپسگراي روزگار مدرن در آورده، به دست آورده اند. اخيراً در اثر پافشاري لجوجانه رهبران اسلامي در به دست آوردن سلاح هاي هسته اي، اين تهديد ها به سوي جامعه بين المللي شديد ترو افزون تر احساس مي شود.
به باور من، اگر تهديدي را كه از سوي ديكتاتوري مذهبي ايران وجود دارد ناچيز بشماريم و دست كم بگيريم مرتکب اشتباه بزرگی می شویم، زيرا:
• 1. اين تهديد، يك تهديد واقعي است چرا كه جمهوري اسلامي به عنوان يك حكومت ديني كه در عصري مدرن و پيشرفته دريك كشوربزرگ و ثروتمند مستقر شده، توانسته است منابع گسترده مالي ايران را براي تقويت دارودسته ها و عوامل مذهبي گوناگون راديكال، در سراسر جهان، بكار گيرد و همزمان برداشت خود رژيم اسلامي ازاسلام ستيزه گر را درجهان گسترش دهد.
• 2. اين تهديد،واقعي است زيرا رژيم اسلامي تهران مانع عمده اي است، در ازميان برداشتن بحراني كه دنياي اسلام بنیادگرا در روياروئي با اعتقادات مهم امروزين مانند روشنگري و مدرنيته با آن روبرو مي باشد. پشتيباني آشكار رژيم اسلامي برعليه شرايط موجود، هدف هاي قشريون دوآتشه در سراسر جهان اسلام و اسلام گرايان آشتي ناپذير از قبیل جهادي ها و استشهادیون دركشورهائي مانند افغانستان، عراق، لبنان، و فلسطين، شاهد اين ادعا است.
• 3. اين تهديد،واقعي است زيرا چه در تقويت اسلام بنيادگرا با تعقيب كردن منافع متحجرانه خود – چيزي كه كاملاً با منافع ملي ايرانيان مغايراست-رژيم اسلامي رفتار توهين آميزخود را عليه معيارها و آداب جا افتاده در رفتار بين المللي نشان داده است كه مي توان به عنوان نمونه، به اشغال سفارت آمريكا در تهران و گروگان گرفتن ديپلمات هاي آمريكائي و ناديده گرفتن خواسته هاي سازمان هاي بين المللي مانند شوراي امنيت سازمان ملل متحد يا آژانس بين المللي انرژي اتمي و یا تهدید به نابودی کشور اسرائیل که یک عضو شناخته شده جامعه بین المللی می باشد اشاره كرد.
• 4. اين تهديد،واقعي است زيرا عليرغم اظهارات مداوم مقامات رژيم جمهوري اسلامي و اطمينان هائي كه مي دهند، در ذهن هيچكس كوچكترين ترديدي وجود ندارد كه رژيم اسلامي در پي آن است كه براي بقاي خود، به سلاح هاي كشتار جمعي، به ويژه سلاح اتمي و وسايل فرستادن آنها روي هدف هائي كه بيرون از حيطه امنيت ملي تاريخي ايران است، دست يابد.
• 5. اين تهديد،واقعي است زيرا دروراي گفتار و تعاليم دستگاه حكومتي اسلامي نشانه هاي آشكاري از تفاوت واقعي ميان تفسير و برداشت آنها از اسلام خودساخته اشان با اسلام سنتي و معتدل درديگر كشورها وجود دارد. افزون براين، در برخورد ميان تمدن ها، حكومت اسلامي عمداً عليه هر برداشت غير ديني از پيشرفت، آزادي، ارزش های شناخته شده و متمدنانه و ديدگاه هاي مرتبط با آنهاعمل ميكند. همچنین عليرغم برنامه هاي روابط عمومي رژيم، مانند پروژه بي سرانجام و رياكارانه«گفتگوي تمدن ها»، در عمل «برخورد ميان تمدن ها» را در ميان پیروان گوناگون جهان اسلام كه نفوذي روي آنها دارند، تشديد مي كند.
• 6. اين تهديد،واقعي است زيرا رژيم اسلامي در داخل كشور از هر وسيلة ممكن براي سركوب خواست هاي مردمي كه نخستين قربانيان بی توجهی، بی مسئولیتی و بي لياقتي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي رژيم اسلامي بوده اند، استفاده می جوید. در اين زمينه،رژيم اسلامي در 27 سال گذشته هزاران ايراني را در داخل زنداني، شكنجه، و اعدام كرده و چند میلیون ايراني را از وطن آواره و بسياري را در خارج كشور ترور كرده است، تنها به اين سبب كه از تسليم شدن در برابر سيستم «آپارتايد اسلامي» كه اعتقاداتي مانند، دموكراسي و حاكميت ملي را به مسخره ميگيرد، خودداري كرده اند. اين اقدامات اكنون ملت ايران را به لبة پرتگاهي كشانده است كه نشانه هاي مقاومت آشكار و خشونت آميز در ميان اقوام ايراني بخصوص در خوزستان، بلوچستان و كردستان پديدار شده است. مهم است يادآوري شود كه نا آرامي ها در اين مناطق، خطربزرگي نه تنها براي ثبات و تماميت ارضي ايران، بلكه براي همسايگان ايران و كل منطقه در بر دارد.
دشوار است كه سابقه رفتارخونين رژيم جمهوري اسلامي در زمينه تحقير و بي اعتنائي به حقوق بشر، شايستگي وآزادي های فردي مردم ايران و به ويژه بانوان و جوانان را بيش ازآنچه كه هست نشان داد. هدف اصلي رژيم اسلامي كه اعتماد اوليه مردم ايران را بر باد داده است اكنون اين است كه به هر بهائي كه باشد بر سر قدرت باقي بماند. سران رژيم جمهوري اسلامي بابهره بردن از ثروت ملي ايرانيان و درآمد روزافزون نفت، در پشت ديوار ناپيدائي كه بين خودشان و مردم ايران ساخته اند پنهان شده اند. استراتژي سران رژيم براي نجات و بقاي خودشان اين است: در همان حال كه مردم ايران را در داخل كشور مرعوب و ددمنشانه سركوب ميكنند، از دنياي خارج نیز با تهدید باج بگيرند و كارهاي آنها را عقيم سازند. براي دستيابي به اين هدف، آنها ازانجام هيچكاري دريغ نخواهند داشت.
در اين زمينه رئيس جمهور تازة رژيم اسلامي حتي آشكارا از اعتقاد خود به بازگشت ناجي موعود شيعيان، امام دوازدهم كه به مهدي شهرت دارد، سخن ميگويد كه بنا بر اعتقاد شيعيان تنها هنگامي باز مي گردد كه دنیا را فساد، جنگ و خونریزی تماماٌ در بر گرفته است. هر چند آسان است كه اينگونه نظرات را مسخره كرد و ناديده گرفت، اما مهم اين است كه اين سخنان پیرو 27 سال گذشته، فعلا به وسيله يك فرد واپسگرا گفته مي شود كه حكومت او، همزمان كه هر صداي مخالفي را در داخل خفه ميكند، متهم به اين است كه براي دست يافتن به سلاح هاي هسته اي كوشش ميكند. سلاحی كه بكار بردن آن در زمينه اي مانند نابود كردن اسرائيل، مي تواند با توجه به گفته هاي احمدي نژاد به خوبي در خدمت سرعت بخشیدن و ایجاد شرایط مصنوعی در جهت بازگشت مهدي قرار گیرد.
بعنوان يك ايراني نگران ازسرنوشت آينده كشورم، من به ويژه نگران تهديد ملموسي هستم كه اين رژيم نسبت به حقوق اساسي و آيندة همة ايرانيان،‌به ويژه زنان و جوانان سرزمين من در بردارد.
من به شما اطمينان مي دهم كه درباره اين تهديدهاي هرروز، هيچ اغراق گوئي نمي شود. آمار بالاي اعدام ها، زنداني كردن ها و شكنجه سيستماتيك هركس كه جرأت در افتادن با انديشه هاي فريبكارانه و مستبدانه «دموكراسي اسلامي» داشته باشد و ترور شمار بزرگي از شخصيت هاي اپوزيسيون كه برخي از آنها ازنزديك ترين دوستان و همرزمان من بوده اند، شاهد واقعی بودن اين اظهارات من است.
در گذشته نه چندان دور، مردم جزيره بريتانيا (و بطور كلي جهان دموكراتيك آن روز)، تهديدي را كه به وسيله هيتلر و نظریه «ناسيونال سوسياليزم» او وجود داشت دست كم گرفتند. نخبگانی بودند كه نظر صاحب نظرانی را كه، خواستار توجه و مقابله فوري به خطر هيتلر بودند را رد ميكردند و باور داشتند كه انگلستان نبايد عكس العمل بيش از اندازه اي در برابر او نشان دهد. تاريخ ثابت كرد كه آنها اشتباه ميكردند. باور من اين است كه دست كم گرفتن خطري كه از سوي رژيم بنیادگرای اسلامی که به دنبال نظریة «حکومت جهانی اسلام» - آنهم به رهبری خودشان – است و اكنون در تهران قدرت را در دست دارد، دقیقا به همان اندازه خطرناك و گمراه كننده است.
بویژه آنکه جهان متمدن هرگز به دو مطلب اساسی که بنیان این حکومت بر آن اساس قرار دارد، را تاکنون تقریبا نمی شناسد:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

 الف: فرمان آیت الله خمینی در اولین سخنرانی پس از به قدرت رسیدن در مراسم بعثت پیغمبر اسلام مبنی بر اینکه «نبرد اسلام با غیر مسلمان باید تا پیروزی نهائی اسلام ادامه یابد و در این راه باید از هر سلاحی بهره گرفت و از هیچ قربانی و تلفاتی روی گردان نشد.»
 ب: بکار گیری مستمر «اصل تقییه» که همان دروغ مصلحتی گفتن به منظور پیشبرد اهداف خودشان می باشد.


مقالات | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالاي صفحه 
در همين زمينه:

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'خطر ناشی از جمهوری اسلامی، "نه افراط بلکه تفریط" شده است! مهرداد خوانساری' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016