پنجشنبه 8 تیر 1385

جنايتی که هرگز فراموش نخواهد شد، جنبش مسلمانان مبارز

به نام خدا

۱۹ سال پيش روز هفتم تير سال ۱۳۶۶ ملت ايران شاهد وقوع جنايتی هولناک و ضد بشری از سوی رژيم خودکامه و متجاوز حاکم بر عراق بر ضد هموطنان کُرد خويش در سردشت و برخی ديگر از نقاط کردستان بودند. جنايتی که هزاران کشته و مصدوم بر جای گذاشت و خاطره دردناک آن در حافظه مردم ايران برای هميشه نقش بست.

هموطنان دلير و شرافتمند کردستان
اهالی غيور سردشت!
درست است که جنايت تاريخی مزبور هزاران تن از هموطنان را با مرگی دردناک از ما ربود و زندگی بازماندگان فاجعه را با مصيبت و اندوه و تلخکامی همراه کرد وملت ايران را داغدار فرزندان سلحشور خود نمود، امّا سنت الهی جنايتکاران را رها نساخت و جز رسوايی و مرگ همراه با ذلت نصيبشان نگشت.
در مقابل شما مردم به رغم تحمل رنجها و ستم ها و مصائب بسيار، سرافراز از ايستادگی در برابر تجاوزها و ستمگريها و ابراز شرف و رشادت ، در سرزمين و موطن خود پايدار به زندگی ادامه می دهيد و از ميراث فرهنگی و افتخارات قومی و ملی خويش پاسداری می نماييد. جای بسی تأسف است که قربانيان آن جنايت شيميائی از مصدومين و بازماندگان شهدا ، آن گونه که شايسته شأن انسانی و شدت مظلوميتشان بوده و هست ، مورد مراقبت و محبت قرار نگرفته اند و در کاستن درد ها و رنج ها و رفع محروميت و نگرانی هايشان اقدامات موثری به عمل نيامده است . از آن ميان زنان با شرف و غيور و مصيبت زده آن سرزمين ، به مراتب بيشتر مورد بی مهری و تضييع حقوق انسانی خويش قرار گرفته اند.آنچه آثار مخرب فجايعی از اين نوع را تشديد و طولانی مدت می کند ، شرايط دشوار زندگی و محروميت های اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی است که در اثر اعمال سياستهای اقتدار گرايانه و تبعيض آميز بر ما، شما و ميليون ها هموطنان ديگر مان در جای جای ميهن تحميل شده و می شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


نابرابری های شديد در توزيع فرصتها و امکانات مادی و فرهنگی اجتماعی و تضييع مهم ترين حقوق انسانی و اجتماعی اکثريت مردم بويژه اقوام و زنان را از فرصت برخورداری از يک زندگی آزاد، امن و شرافتمندانه انسانی و تحقق رشد و شکفتگی قابليتهای وجودی و اعتلای معنوی و فرهنگی و عدالت و آزادی محروم نگاه داشته است. ترديدی نيست که غلبه بر اين دشواری ها و رفع تبعيض ها و ستمهای مضاعف و فراهم کردن شرايط يک زيست سالم ، آزاد و صلح آميز و پر نشاط جزء با اتحاد و همبستگی همه ستمديدگان و تلاش مداوم و خستگی ناپذير در راه هدف و تکيه بر نيروهای عقلانی و اخلاقی و ديگر ارزشهای الهی و انسانی حاصل نخواهد شد .

جنبش مسلمانان مبارز
۷/۴/۸۵

در همين زمينه:

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'جنايتی که هرگز فراموش نخواهد شد، جنبش مسلمانان مبارز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016