دوشنبه 30 مرداد 1385

به ياد شهيد شـعبان بی مُـُخ، الف. رفيوجی

http://baaarzemazerat.blogspot.com

اين سند ِ جنايت آمريکاست!

شعبان هم رفت. يعنی بردندش. اين يکی را ديگرنمی شود گفت که کار انگليسی ها بود، چرا که شعبانعلی در آمريکا به شهادت رسيد. دولت امريکا خيلی وقت است که ازاين خوش رقصی ها برای توده ای ها و جمهوری خواهان و گنجی ها و دشمنان مشروطه خواهان می کند؛ قيام ملی ۲۸ مرداد را کوتاه می خواند و از جانب اعليحضرت فقيد وقيحانه عذر خواهی می کند. زهی بی شرمی! حالا هم خواسته است با اين عمل زشت به آنها بگويد که؛ " بفرما، ما همه مهره های اين قيام را مات کرديم. اين هم آخريش بود.

گويا اطرافيان استاد جعفری چند بار بش گفته بودند مواظب باش، اما تو مُخش نرفته بود که نرفته بود. جواب داده بود؛ " ا َکی؟....اين امريکاييا همه سوسولند." هميشه تو فکر ايران بود،...تو فکر اعليحضرت،.... تو فکر رضا يه وری، ممد سولاخ، تقی دوپشت، همه. هميشه در حالی که پنجه بوکس در دستش مثل تسبيح روان می گشت، از گذشته ياد می کرد. گاهی می گفت؛ " آخدا، قربون مرامت. يعنی می شه يه بار ِ ديگه ما.....". آنوقت اطرافيا تو حرفاش می پريدند و دلداريش می دادند و می گفتند, " بهلوون، چرا نمی شه؟ خدا ارحم الراحمينه. روی بنده هاشو زمين نمی ذاره."

يه شب تو اورنج کانتی به ياد سرپل ِ تجريش مست و پاتيل زده بود بيرون و سر به بيابون گذاشته بود و با صدای بلند توی های وی
( اتوبان امريکايی)، به ياد اعليجضرت زده بود زير آواز ِ سيما بينا:

مجنون نبودم، مجنونم کردی
سيخی ورداشتی، درکونم کردی

به پليس خبر داده بودند که يک پيرمرد سر به صحرا گذاشته. پليس که رسيده بود، شعبان عربده کشان به ياد گذشته " نفس کش" طلبيد ه بود. اون بی معرفتا هم که ديده بودند حريف اين پيرمرد نمی تونند بشند، شبانه برده بودندش ديوونه خونه. خواسته بودند سبک اش کنند. خدا رحم کرد که شعبان آن شب ضامن دارش را با خودش نبرده بود. اونجا تو ديوونه خونه از دکتر پرسيده بود؛
دکتر جون، مُخ من وضعش چطوره؟
دکتر: چطور مگه؟ مگه تو به مُخ خودت مشکوکی؟
شعبان: مشکوک چيه دکترجون، ملت يه عمره به من ميگن شعبون بی مُخ. ميخوام ببينم تحقيقات شما چی نشون داده.
دکتر: دستگاه راديوگرافی چيزی نشون نداد.
شعبان: ای بابا چطور نشون نداد؟ مگه می شه؟
دکتر: آره، آخه وضع بواسيرت خيلی خرابه. دستگاه همه امواج را از اونجا گرفته.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


عليرغم اين مشکلات، شعبان يک عمر عاشق اعليحضرت بود. خودش در مصاحبه ای که خانم هما سرشار با او کرده می گويد: ؛
" باورت ميشه خانوم، من تو زندگيم عاشق نشدم؟ تا امروز عاشق نشدم. يه اراده عجيبی داشتم برای سه تا چيز؛ عشق و سيگار و مشروب. يعنی خاطر خواه ميشدم ولی تا طرف لَغَت مينداخت، مام جفتک ميپرونديم!" ۱
يک عمر برای اعليحضرت جفتک پراند

==========================
۱. خاطرات شعبان جعفری، نوشته؛ هما سرشار، انتشارات آيفام، تهران ۱۳۸۵

در همين زمينه:

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'به ياد شهيد شـعبان بی مُـُخ، الف. رفيوجی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016