سه شنبه 18 تیر 1387

پرتاب شدگی تاريخ به گذشته: از بيستون تا ويل دورانت، سخنرانی شروين وکيلی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ۱۹ تير

گروه پژوهشی جامعه شناسی تاريخی (انجمن جامعه شناسی ايران) برگزار می کند:

پرتاب شدگی تاريخ به گذشته: از بيستون تا ويل دورانت
سخنران: دکتر شروين وکيلی

چهارشنبه ۱۹ تير از ساعت ۱۷ تا ۱۹
زير پل گيشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سالن انجمن جامعه شناسی

ورود برای همگان آزاد است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016