پنجشنبه 20 تیر 1387

به سنگسار "کردستان عزيز"، دختر ۱۶ ساله کرد در عراق اعتراض کنيد، کميته گزارشگران حقوق بشر

از زمان قتل دعا خليل اسواد که کمی بيش از يک سال پيش رخ داد, شايد تعداد کمی از مردم هنوز نمی دانند که در کردستان حتا سنگ های روی زمين هم گواه وحشی گری و خشونت عليه زنان است.با وجود تمام توجهات بين المللی که به ترور مکرر و هميشگی زنان صورت می گيرد, تحت نفوذ دولت کردستان و عراق, قدرت در نهايت به قبايل که دارای فرهنگ وحشيانه قتل های ناموسی هستند سپرده شده است.
در کردستان تعداد کمی از قاتلين و شريکان جرم کشتن زنان مجازات می شوند. دختران و زنان بسياری به دليل اين که دولت و سياست مداران کرد که در مسند قدرتند به زندگی و مرگ زنان و دختران اهميتی نمی دهند, هر ماه کشته می شوند . که نتيجه‌اش دائمی شدن فرهنگ قتل های ناموسی ( سنگسار) و ناتوانی از محافظت تعداد زيادی ازافراد آسيب پذير جامعه است.
در آخرين قتل و يا شايد بتوان گفت آخرين قتلی که عموم مردم از آن با خبر شدند, کردستان عزيز ۱۶ ساله به همراه مردی که می دانست خانواده اش او را قبول نمی کنند فرار کرد و شجاعانه از سنت باستانی رادو کاتن پيروی کرد و مخفيانه به اربيل, پايتخت کردستان عراق فرار کرد. آنها می خواستند زندگی مشترکشان را آغاز کنند اما پدر وی خيال ديگری در سر داشت که شامل عشق, شادمانی و انتخاب برای کردستان عزيز نمی شد و تنها مرگ وی به دليل سرپيچی و شورش عليه اين دستور پدرسالارانه را در پی داشت.
اين دختر از خطر عمل خود آگاه بود بدين جهت در اربيل برای ياری جستن به پليس مراجعه کرد و آنها او را به اداره مبارزه با خشونتهای محلی فرستادند. وظيفه اين اداره حمايت از دخترانی مانند "کردستان" است ولی ثابت شده در مقابل دريافت رشوه, جويندگان کمک را به خانواده شان تحويل ميدهند، کاری که در مورد "کردستان عزيز" انجام دادند. هيچ کردی نمی تواند ادعا کند که از خطر برگرداندن زنان جوان با اين شرايط به پدرانشان آگاه نيست. به خصوص اداره ای که به صورت حرفه ای با اين مليت کار کرده است. فردی که رشوه را قبول کرده در واقع همدست در قتل ناموسی است.
کردستان عزيز به خانواده اش تحويل داده شد, آنها تصميم گرفتند که وی را در کوه هاوره سنگسار کنند. سازمان محلی زنان اين موضوع را به مقامات دولت سليمانيه خبر داد. مقامات شهری که از اتحاديه ميهنی کردستان هستند از دخالت در مسائل قبيله ای سر باز زدند و از سازمان زنان خواستند که جان خودشان را به خطر بياندازند و از کردستان عزيز عکس تهيه کنند. بدين ترتيب کردستان عزيز" بين ۱۷ تا ۱۸ مه کشته شد. او بوسيله خويشاوندان خود سنگسار شد و بصورت وحشيانه بدن وی با سنگ درهم شکست .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مرگ کردستان عزيز تنها قسمتی از تفکر وحشيانه و معمولی است که مرگ را برای محافظت از ناموس جامعه در برابر ننگی که به طور فرضی از طرف دختران و زنانی که جرات می کنند که زندگی خود را بسازند و تصميمات خود را بگيرند لازم می داند.اما در عشق و شجاعت کردستان عزيز هيچ ننگی وجود نداشت. ننگ واقعی در قلب و ذهن سياست مدارانی است که حقوق می گيرند تا از زنانی دفاع کنند که در واقعيت, در برابر رشوه آنها را می‌فروشند با وجودی که از نتيجه عمل خود آگاهند. ننگ در قلب های مردانی است که قادرند کودکی را با سنگسار به قتل رسانند تنها به اين دليل که او می خواست بر اساس انتخابش دوست بدارد و دوست داشته شود, و پدرش می خواست آبرويش را به عنوان مردی که زنان را به چشم حق و مالک می نگرد حفظ کند, زيرا در کردستان راستی ها دروغ گو هستند.
ما خوستاريم:
پليس بين الملل بايد هر چه سريع تر نسبت به توقيف پدر و تمام اعضای خانواده ی کردستان عزيز اقدام نمايد و آنها را به خاطر قتل مورد پی گرد قانونی قرار دهد.
پليس بين الملل بايد از اداره مبارزه با خشونت خانگی بازجويی کند و فرد مسئول برای دريافت رشوه را شناسايی کرده و وی را به جرم شراکت در قتل مجازات کند.
تمام کارمندان اداره مبارزه با خشونت خانگی بايد بازجويی شوند و هر کدام که اطلاعی نسبت به رشوه داشتند بايد از خدمت عزل گردند و در آينده نيز هيچ شغل مرتبط با خدمات اجتماعی به آنها محول نگردد. بايد خاطر نشان کرد که زنان هيچ اعتمادی به سازمانی که ثابت کرده رشوه می گيرد ندارند.
هيچ اداره رسمی نبايد تضمينی از پدر يا ديگر بستگان قبول کند که اگر فرد را تحويل خانواده بدهد بلايی سرش نخواهد آمد. اين نوع تضمين ها به هيچ وجه حافظ قربانی بلقوه نيستند و نخواهند بود.
اتحاديه ميهنی کردستان در سليمانيه به طور فاحش و بی شرمانه ای بی مسئوليت است. هرکسی که تصميم ناديده گرفتن سنگسار اين دختر جوان را گرفته است برای تصدی شغل رسمی اجتماعی نالايق است و بايد عزل شده و با جريمه های جنايی روبه رو گردد.
تمام اعضای اداره بايد در رابطه با مسئوليت ها و نتايج خيانت به اعتماد زنان داوطلب آموزش داده شوند. مقامات رسمی به هيچ وجه نبايد فردی را به خانواده و يا افراد محلی حتا با تضمين امنيت جانی وی تحويل دهند. اين تضمين هيچ امنيتی را شامل نمی شود و اين نبايد باعث فساد و تبانی مقامات شود.
تمام اين شکست ها بايد تجزيه و تحليل شوند تا مشخص شود که سيستم محافظت و حمايت چگونه می تواند بهتر شود, و بايد شامل واکنش جنايی و حرفه ای نسبت به تمام افرادی که زنان تحت ريسک خشونت را ناديده می گيرند يا به آنها خيانت می کنند, باشد.
آگاهی عمومی نياز دارد که از طريق رسانه سازمان يابد.
لطفا از اين کمپين حمايت کنيد: ما از شما می خواهيم که به دولت منطقه ای کردستان راجع به اهميت قتل کردستان عزيز بنويسيد يا فکس کنيد.


he Kurdistan Regional Government in Erbil Phone: 873-156-2753# Fax: 001-651-846-6051 Email: Mhacerbil@aol.comThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
KRG Representation in the United States* Office:202 776 7196 Fax: 202 887 9168 Email: KRG4USA@aol.comThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it Kurdistan Regional Government-Erbil USA Representation 1050 Seventeenth Street, NW, Suite 600 Washington, DC 20036
KRG Representation in the United Kingdom Phone: 020-7828-8616 Fax: 020-7828-8526 Email: krguk@aol.comThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it 7 Belgrave Road London SW1V 1QB
KRG-European Union Mission Phone: +32-2-513 72 28 Fax: +32-2-513 36 79 Email: krg.eu@skynet.beThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it rue le la Loi 221 1040 Brussels BELGIUM
KRG Representation in the Nordic Countries Phone: +46 8 442 0505 Fax: +46 8 442 0905 Email: krg.nordic@telia.comThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it Box 7127 SE-170 07 Solna Sweden
KRG Representation in Germany Phone: +49 30 7974 8491 Fax: +49 30 7974 8492 Email: KrgInGermany@netscape.netThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it Vertretung der Regionalregierung-Kurdistan Irak in Deutschland P.O. Box 150 101 D-10633 Berlin, Germany

KRG Office with UN & NGOs Phone: 0041- 22 732 1656 Fax: 0041- 22 732 1659 Email: unrep@krg.orgThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it 34 Rue du Moillelbeau 1209 Geneve, Switzerland
KRG Representation in France Phone: +33 1 42 65 18 45 Fax: +33 1 42 65 18 46 Email: krgfrance@wanadoo.frThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Iranian and Kurdish Women’s Rights Organisation


ترجمه: نيلوفر گلکار
کميته گزارشگران حقوق بشر

Komite.gozareshgar@gmail.com

Copyright: gooya.com 2016