دوشنبه 11 شهریور 1387

نامه هزار ايرانی به رئيس قوه قضائيه: به اعدام نوجوانان پايان دهيد، روز آنلاين


سارا مقدم - گروهی از داوطلبان اجتماعی در مخالفت با صدور و اجرای حکم اعدام برای افراد زير ۱۸ سال، با نوشتن نامه ای خطاب ‏به رئيس قوه قضائيه، و جمع آوری بيش از هزار امضا، خواستار پايان دادن به اعدام نوجوانان شدند.‏

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

فاطمه شاه نظری، فعال اجتماعی که داوطلبانه در جمع آوری امضا و ارسال آن به دفتر رئيس قوه قضاييه کمک کرده است ‏در باره اين نامه می گويد: "مساله ما انسانيت است. ما با کشتار انسانها به هر شيوه و با هر توجيهی مخالفيم و اعدام را يکی ‏از فجيع ترين انواع کشتار می دانيم." ‏

وی اقدام خود و دوستانش را کاملا داوطلبانه و نيکخواهانه و مستقل معرفی می کند و می گويد: "هميشه يک سری اسم و ‏امضای افراد معروف و شاخص در پای بيانيه ها و امضاهاست. ما به طور خودجوش سعی کرديم به سراغ مردم کوچه و ‏بازار برويم. در بين اين هزار امضا، کارگر نانوايی هست، فرهنگی و تحصيل کرده و فعال مدنی نيز هست."‏

در نامه ای که اين گروه نوشته اند به سن مسووليت کيفری دختران و پسران اشاره شده و آمده است که اين سن، بنا به ‏استناد سنی که در قانون مدنی ـ نه مسووليت کيفری- آمده، مشخص شده است. ‏

در اين نامه همچنين به امضای رئيس قوه قضائيه پای اين اعدام ها اشاره شده و آمده است: "در شرايطی که در اکثر ‏کشورهای جهان، اطفال عمومآ تا ۱۸ سالگی فاقد مسئوليت کيفری بوده و در صورت ارتکاب جرم مشمول اقدامات تربيتی، ‏آموزشی و ساير تدابير جايگزين با تمرکز بربازپذيری اجتماعی قرار می گيرند، گويا کشور ما تنها جايی است که در آن، ‏مبادرت به صدور حکم اعدام اطفالی می شود که سن آن ها کمتر از ۱۸ سال می باشد و در نهايت با جری تشريفات ‏دادرسی، حکم صادره با استيذان از آن مقام محترم در مواردی که نياز به استيذان باشد اجرا می شود."‏

دراين نامه به تعهدات بين المللی نيز اشاره شده است: "مقررات بين المللی مانند ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، ‏کنوانسيون حقوق کودک، مقررات پکن و غيره، اعمال مجازات هايی مانند اعدام يا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با ‏مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم عليه، نسبت به اطفال زير ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. ‏ايران در سال ۱۳۵۴ به ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ملحق گرديده و نمايندگان مجلس شورای اسلامی نيز در ‏جلسه ۱۸۲ خود به تاريخ ۱۹/۱۰/۱۳۷۲، با اکثريت آراء کنوانسيون حقوق کودک را تصويب نموده اند. شورای محترم ‏نگهبان نيز در نظريه شماره ۵۷۶۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۲ خود به مجلس، مشخصآ موارد مخالفت کنوانسيون مزبور با ‏موازين شرع را به اين شرح اعلام داشته اند: « بند ۱ماده ۱۲، بندهای ۱و۲ ماده ۱۳، بندهای ۱و۳ ماده ۱۴، بند ۲ ماده ‏‏۱۵، بند ۱ ماده ۱۶ و قسمت « دال » بند ۱ ماده ۲۹ مغاير موازين شرع شناخته شد». ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک، ‏صراحتآ مقرر داشته است که «... مجازات اعدام يا حبس ابد، بدون امکان آزادی، نبايد در مورد جرم هايی که اشخاص زير ‏‏۱۸ سال مرتکب می شوند اعمال گردد».بنابراين از آنجا که اين بند از کنوانسيون مورد ايراد شورای نگهبان قرار نگرفته، ‏در نتيجه در مواردی که حکم به مجازات اعدام يا حبس ابد برای مجرمی در نظر گرفته شده است، سن مسئوليت کيفری ‏اطفال همانند سن مسئوليت اجتماعی و حقوقی آنان ۱۸ سال بوده و لذا احکام مشابهی که دادگاهها در مورد اين دسته از ‏اشخاص صادر می نماييد نه تنها با تمام مقررات بين المللی و ضوابط پذيرفته شده در اکثر کشور های جهان در ‏تعارض و تباين بوده و از منظر علوم جنايی، به ويژه جرم شناسی و روان شناسی با قواعد و آموزه های علمی سنخيت ‏ندارد بلکه بر خلاف قانون و شرع نيز می باشد. بسياری از فقهاء و حقوقدانان معاصر نيز به اين امر تاکيد دارند."‏

در پايان اين نامه دو درخواست از رئيس قوه قضاييه مطرح شده است: "از حضرتعالی در خواست می نماييم اولآ - نسبت ‏به توقف اجرای احکام قصاص، اعدام و يا حبس ابد اطفالی که در زمان ارتکاب جرم، سنشان کمتر از ۱۸ سال بوده است، ‏دستور لازم را صادر و ثانيآ - با ارايه لايحه ای به مجلس شورای اسلامی جهت تعيين مسئوليت کيفری بر اساس سن بلوغ ‏عقلی که همانند سن مسئوليت اجتماعی می باشد و نه بلوغ جسمی بخش عظيمی از نوجوانان و جوانان کشور که عمدتآ ‏مرتکب جرايم اتفاقی عمدی می شوند، از دغدغه تحمل مجازات بزرگسالان برهانيد."‏

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نامه هزار ايرانی به رئيس قوه قضائيه: به اعدام نوجوانان پايان دهيد، روز آنلاين' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016