شنبه 18 خرداد 1392

اسباب شرمندگیِ پزشکان! مسعود نقره‌کار

مسعود نقره‌کار
در برنامه‌ و شعارهای انتخاباتی دکترعلی‌اکبر ولايتی دو نکته‌ی حيرت‌انگيز به چشم می‌خورد، يکی "اخلاق‌مداری" ايشان و ديگری قول "درمان رايگان" به مردم. اين يادداشت مکث کوتاهی‌ست روی همين دو نکته

ويژه خبرنامه گويا


دکتر علی اکبر ولايتی، يکی از اصلی ترين مهره های " کابينه‌ی بيت رهبری" و کانديد يازدهمين دوره انتخابات رياست‌ جمهوریِ حکومت اسلامی، که مورد حمايت " حزب مؤتلفه اسلامی" (۱) و چندين حزب ودارو دسته ديگرنيزهست، پزشک متخصص اطفال، و دارای فوق تخصص بيماری های عفونی ِ اطفال از دانشگاه جان هاپکينز آمريکا ست . ولايتی پس ازانقلاب بهمن مدتی معاون وزارت بهداری شد. در دوره اول مجلس به نمايندگی از طرف مردم تهران انتخاب شد و سپس به مدت شانزده سال- در دوره های رياست جمهوری آيت الله خامنه ای و هاشمی رفسنجانی - وزير امور خارجه جمهوری اسلامی بود. ولايتی علاوه بر ده ها عنوان و مقام ريز و درشت در حکومت اسلامی ، از سال ۱۳۷۶ به عنوان مشاور خامنه ای در امور بين المللی بر گزيده شد. درصدر شعارها و برنامه‌ی انتخاباتی دکترعلی اکبر ولايتی دو نکته‌ی حيرت انگيز به چشم می خورد، يکی" اخلاق مداری" ايشان و ديگری قول " درمان رايگان" به مردم .(۲)

اخلاق‌مداری

اخلاق مداری از شعارهای اصلی انتخاباتی دکتر ولايتی ست، وی با طرح اينکه " نگاه ما با دو شعار و دو محور اخلاق مداری و ثبات در تصميم گيری و مديريت ها ست"، در باب اخلاق مورد نظرش گفته است: " مردم ما اخلاق حسنه را دوست دارند و اگر کسی از رقبا يا هواداران، اهانتی به ما بکنند ، اين اهانت بی پاسخ خواهند ماند"، "...حتی اگر ديگران به قصد تخريب درباره من مطالبی بگويند، من پاسخ نمی دهم و رفتار من ايجابی خواهد بود نه سلبی. بايد سازنده عمل کنيم، نه اينکه تخريب کنيم..." . دکتر ولايتی با چنين ژستی خواسته بگويد که صاحب صفت " منجيه" ی تساهل ورواداری ست تا به اين وسيله رقبای "بی اخلاق"ِ انتخاباتی‌ پس زند و به گونه‌ای اخلاقی به هدفش، که رئيس جمهور شدن است، برسد.

در حکومت اسلامی شگفت نيست " پرمدرک ترين و تحصيل کرده ترين سياستمدار"اش از اخلاق خُلق دروغگوئی و فريبکاری بهره برده باشد، ورذيلت و دگرانديشی ستيزی منشأ کردار زشت اش باشد، اخلاق مداری که به عنوان يک تروريست و جانی با اتهام مشارکت در چند قتل و ترور سياسی تحت پيگرد قانونی ست. و طبيعی ست وقتی امام و پيشوای حکومتی اهل خدعه و ريا، و دگرانديش ستيزی و دگرانديش کُشی باشد ، پيروان‌اش ازاين بهتر از آب در نخواهند آمد. ساليانی ست آشکارشده است که در دورانی که اين تحصيلکرده‌ی اخلاق مدارِ مسلمان مسؤليت وزارت امور خارجه را به عهده داشت، سفارت خانه های اش پايگاه های شکنجه و قتل و ترور دگرانديشان و مخالفان حکومت اسلامی در خارج از کشور بودند. اسناد و شواهد موجود در رابطه با کشتار ده ها تن ازدگرانديشان و مخالفان حکومت اسلامی در خارج از ايران، به ويژه قتل دکتر شاپور بختيار و همکارش سروش کتيبه در پاريس , ترور دکترعبدالرحمان قاسملو و همراهان اش در وين، کشتار ميکونوس ِ برلين و مثله کردن هنرمند گرانقدر فريدون فرخزاد درشهر بن، کمترين جای ترديد در نقش ولايتی و سفارت خانه های تحت مسؤليت اش در اين کشتارهای سبعانه باقی نگذاشته است. پس از آنکه دادگاه برلين، طی نزديک به ۴ سال بررسی مدارک و شواهد و شهادت ده‌ها نفر از کسانی که به انحاء محتلف در جريان قتل های کافه ميکونوس قراد داشتند، به اين نتيجه رسيد که فرمان قتل توسط سيد علی خامنه ای و هاشمی رفسنجانی صادرشده و علی فلاحيان وزير اطلاعات و امنيت و علی اکبر ولايتی وزير امور خارجه ماموراجرای آن بوده اند، " اخلاق مدار" صبور واهل مدارا به گونه ای اخلاقی جنايت اش توجيه و اسلاميزه کرده و می کند، وی " در جمع تظاهر کنندگان مشهدی که از توهين های وارده توسط دستگاه قضايی آلمان به مقدسات نظام اسلامی ايران ابراز انزجار می‌کردند"، اقدام متظاهرين را " نشانه شهامت دينی مردم و احترام آنان به شعائر اسلامی توصيف کرد". ولايتی، که مستند ومستدل نشان داده شده است در کشتار ميکونوس دست داشته است، و به جرم مشارکت در قتل تحت پيگرد قانونی ست ، گفته است: " ...ايران انتظار دارد مقامات آلمان برای جبران بی احترامی که به ايران شده، تلاش کنند...بی شک نفوذ صهيونيسم در پس پرده اين اقدام دادستان آلمان در اهانت به مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ايران، نهفته است".(۳)

اخلاق مدار صبور و اهل مدارا که در معرکه‌ی انتخاباتی تبليغ می کند :"بايد جاذبه حداکثری و دافعه حداقلی داشته باشيم"، با تشبث به دروغی شرم آور، در باره ی هزاران قربانی ِ کشتاربزرگ سال ۶۷ نيز گفته است:
«...در اين کشور کسانی که (اقدام به مبارزهٔ مسلحانه می‌کنند) بايد کشته شوند و اين قانون است... زندانيانی که در اين ماه‌های اخير اعدام شده‌اند مجاهدين خلق بوده‌اند که سعی داشتند به داخل ايران پيشروی کنند. ساير اعدام شدگان نيز به قتل شخصيت‌های سياسی اعتراف کرده بودند.» (۴)

ولايتی، اين " خاک پای رهبری "، علاوه بر مشارکت در جنايت عليه بشريت، قلم شکنی و دشمنی آشکار با آزادی انديشه و بيان و قلم نيز پيشه کرده است. برای نمونه می توان عملکرد ضد دموکراتيک او در انجمن قلم مسلمانان، به ويژه در رابطه با اخراج محمد نوری زاد عضو اين" انجمن قلم "، که انتقاد هائی به آيت الله خامنه ای و دولت احمدی نژاد داشت،اشاره کرد. ولايتی در مقام رئيس هیأت مديره اين انجمن گفته است:
"انجمن قلم در رابطه با مسائل عقيدتی خودش با هيچکس رو دربايستی ندارد و لذا وقتی يکی از اعضای ما که در هفته‌های اخير به خط انحراف رفت انجمن او را اخراج کرد و تعارف نداريم. ..."(۵) .محمد نوری زاد پس ازاخراج از اين انجمن قلم مسلمانان دستگير، زندانی و شکنجه شد.

"درمان رايگان"

دکتر ولايتی در اعلام برنامه‌هايش برای حل مشگلاتِ" نظام سلامت" قول داده است که با تصويب برنامه ششم توسعه، درمان را برای مردم رايگان خواهد کرد. حتی اگر اين امر محال پذيرفته شود که ولايتی بسانِ امام‌اش اهل خدعه و ريا، و وعده های " مجانی و رايگان" کردن های آن موجودِ به قول ولايتی " قله بيداری اسلامی" نيست، با توجه به واقعيت ها و شرايطی که ميهن ما به سر می برد، قول و وعده‌‌ی درمان رايگان غيرممکن وغيرعملی ست. چنين ادعا و قولی با توجه به وضعيت اقتصادی و اجتماعی جامعه و دولت، ساختمان اقتصادی و خدماتی ناهماهنگ ،فقدان ارتباط منطقی ميان بخش خصوصی و دولتی به ويژه در عرصه‌ی خدمات بهداشتی و درمانی و آموزش پزشکی ، و وضعيت اسفبار و ناهنجارِ توليد صنايع داروئی و وسائل پزشکی و واردات و توزيع دارو و کالا و وسائل مورد نياز بيمارستان ها و در مانگاه های خصوصی ، آشفتگی در نظام بهداشتی و درمانی و پزشکی، تحريم های اقتصادی و...غير واقعی و مردم فريبانه است. خودِ ولايتی در" مناظره های انتخاباتی " اش از دهان‌اش در رفته است که: ".... در حوزه سلامت برای کاهش هزينه های بيمار استفاده از فناوری اطلاعات يکی از اقدامات مهم زيربنايی خواهد بود. بر اساس اين برنامه شبکه سلامت در سراسر کشور، پزشک خانواده و سيستم ارجاع بايد تصويب شود و امکانات پزشکی در سراسر ايران ايجاد شود.....بيمه ای که من برای ايرانيان در نظر گرفته ام متکی به توسعه شبکه الکترونيکی خواهد بود و سلامت رايگان را برای ايرانيان به ارمغان می آورد.....هم اکنون دفترچه بيمه حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد هزينه بيماران تقبل می کند....مردم از جيبشان حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد هزينه بيماری خود را پرداخت می کنند اما اين ميزان بايد به ۳۰ درصد برسد....بيمه سلامت ايرانيان جايگزين بيمه های نيم بندی خواهد شد که هم اکنون وجود دارد. در اجلاس اخير تشخيص مصلحت نظام نيز طرحی برای اصلاح تعرفه ها عنوان شده است تا بتوانيم اين خدمات را طبق قانون به سمت خدمات رايگان پيش ببريم.... پرونده الکترونيکی سلامت می تواند به صورت يکپارچه تمامی اطلاعات آحاد جامعه را در اختيار نظام سلامت کشور قرار دهد....اين موضوع يکی از کارهای درازمدت است. در انتهای برنامه پنجم توسعه مقرر شده است پولی که مردم برای هزينه درمان پرداخت می‌کنند ۳۰ درصد باشد در حالی که اکنون ۶۵ تا ۷۰ درصد است.....طبق بندهای ۳۲ و ۳۸ برنامه پنجم توسعه بيمه يکپارچه سلامت بايد تاسيس و بيمه‌های ناقص جمع شود.....اگر در انتهای برنامه پنجم ما به جايی برسيم که ۳۰ درصد از هزينه‌های درمان را مردم پرداخت کنند، در برنامه‌های بعد اين درصد نيز به صفر خواهد رسيد."

يکبار ديگر اين متن را بخوانيد تا معنای به روز شده ی وعده های خمينی وار را دريابيد ، ولايتی وعده " بيمه ای متکی به شبکه الکترونيکی که سلامت رايگان به ارمغان می آورد" می دهد، "...که البته کار دراز مدتی ست که اگر در برنامه ی پنجم به جايی برسيم که ۳۰ درصد از هزينه‌های درمان را مردم پرداخت کنند در برنامه‌های بعد اين در صد نيز به صفر خواهد رسيد و...."

البته در کنار وعده و وعيدهای " خاک ِ پای رهبری"،حسينعلی شهرياری، نماينده مردم زاهدان و رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی معترضانه اعلام کرده است: " سهم پرداخت مردم از هزينه‌های درمان ۵۴ درصد است و بيمه‌ها فقط ۲۰ درصد هزينه‌ها را پرداخت می‌کنند. هزينه‌های درمانی بالا باعث کسری بودجه خانوار شده است و در بعضی مواقع به علت بی‌پولی جان مردم به خطر افتاده است. همچنين چندی پيش نيز وزير بهداشت و درمان از به دوش کشيدن ۷۰ درصد هزينه‌های درمان توسط مردم پرده برداشت. ...دولت تا به حال در تامين ارز برای داروهای وارداتی ناتوان بوده است و همچنين بودجه تخصيصی به بخش سلامت را در بودجه‌های عمرانی خرج کرده است. بودجه بيماريهای صعب‌العلاج نيز به اندازه ۵۰ درصد کاهش يافته است. هم‌اکنون بيمارستانهای سراسر کشور و مراکز درمانی بايستی خود به تهيه لوازم نگهداری از بيمار مبادرت ورزند. تهيه ملحفه، تخت و نگهداری ساختمان‌ها از جمله اين موارد است. همچنين دولت اعلام کرده است که حقوق پرسنل بيمارستان‌ها بايد از طريق محل درآمد بيمارستان‌ها پرداخت شود. طرح پزشک خانواده نيز به دليل کمبود بودجه و البته نظام بوروکراسی سخت و درگيری بيمه‌ها با وزارت بهداشت به داستان «شايد برای وقتی ديگر» تبديل شده. ....بنابر اعلام وزارت بهداشت، تاکنون ۱۳۰ ميليون دلار برای تامين داروهای وارداتی ارز تخصيص داده شده است که اين رقم با برآورد ۲ميليارد دلاری خود وزارت فاصله بسيار دارد، ضمن اينکه ۴ ماه به پايان سال بيشتر باقی نمانده است که اين موضوع شايان عدم برنامه‌ريزی مناسب در عرصه نيازهای دارويی است....."

با توجه به آنچه ها که حتی خودِ حضرات می گويند، پرسش اين خواهد بود که آيا مردمی که ۶۵ تا ۷۰ درصد هزينه ی درمانی خود را پرداخت می کنند و رنج زندگی در آن ديار می کشند، به وعده ‌ی "درمان رايگان" دکتر ولايتی اعتماد خواهند کرد و به اين شارلاتان رای خواهند داد؟ .دکتر ولايتی با اين دست ژست های اخلاق مدارانه و وعده های انتخاباتی به روشنی نشان داده است به انديشه و کردارِ امام‌اش- که "قله بيداری اسلامی" می پندارش-، يعنی به تجلی خدعه، دروغگويی و عوامفريبی نزديک تر شده است، و خلاف ادعای اش نه سياست را خوب فهم کرده و نه از زندگی و تاريخ درس گرفته است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع:
۱- حمايت حزب مؤتلفه از ولايتی در انتخابات رياست جمهوری/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920312000554
۲- پايگاه اطلاع رسانی ولايتی
http://velayati.ir
۳- کتاب بررسی روابط ايران و آلمان - مرکز تحقيقات استراتژيک
۴- روزنامه فرانسوی لوپوئن ۱۷ بهمن ۶۷
۵- تارنمای سردبير، ۱۳ دی ماه ۱۳۸۸
http://www.sardabir.com/?p=14068
- تابناک، دکتر علی‌اکبر ولايتی، در برنامه « دو قدم مانده به صبح»، خاطراتی از دوران دفاع مقدس و مسأله آزادی خرمشهر ،۴ خرداد ۱۳۸۹
- تارنمای " علی اکبر ولايتی ".
- مسعود، نقره کار، پزشک جنايتکار؟!/ http://news.gooya.com/politics/archives/2011/10/129569.php
- مسعود، نقره کار، جنايتکاران تحصيلکرده:
/http://news.gooya.com/politics/archives/2009/03/085710print.php
مسعود، نقره‌کار، پزشکان و سياست/ http://news.gooya.com/politics/archives/2010/11/113689print.php
مسعود، نقره‌کار، بحرالعلوم و" اصحاب قلم" / http://news.gooya.com/culture/archives/067586.php


Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2009 news.gooya.com
All rights reserved for the original source