سه شنبه 27 آذر 1386

سازمان ديده بان حقوق بشر: فورا فعالان حقوق زنان را آزاد کنيد

دولت بايد همه اتهامات را رفع کند وبه آزار فعالان پايان دهد
(نيويورک، ۱۷ دسامبر، ۲۰۰۷) - سازمان ديده بان حقوق بشر امروز با انتشار بيانيه ايی اعلام کرد که ايران بايد فورا اتهاماتی را که با انگيزه های سياسی عليه فعالان حقوق زنان به دليل شرکت در يک تجمع مسالمت آميز مطرح شده واين هفته دادگاه آنها برگزار خواهد شد کناربگذارد. مقامات ايرانی همچنين بايد جلوه جواهری ومريم حسين خواه را نيز بدون تاخيرآزاد کنند. سازمان ديده بان حقوق بشر مطلع شد که مقامات دادگاه تاريخ ۱۸ و۱۹ دسامبر را برای دادگاهی کردن حسين خواه وجواهری به اتهام دخالت در گردهمايی مسالمت آميز چهارم مارس دراعتراض به تحت تعقيب قراردادن ديگر فعالان حقوق زنان درنظر گرفته اند. (http://hrw.org/english/docs/2007/03/07/iran15452.htm) اين دوتن درميان ۲۶ زنی بودند که در آن زمان دستگير شدند وبعد ازچند هفته از زندان آزاد شدند.

اگر چه مقامات حسين خواه وجواهری را به دليل اتهام های ديگر مربوط به فعاليت های مسالمت آميز آنها در کمپين يک ميليون امضا برای پايان دادن به تبعيض عليه زنان دربند سوم عمومی زنان زندان اوين به ترتيب از تاريخ ۱۷ نوامبر واول دسامبر تا کنون نگهداری کرده اند.

سارا لی وتيسون، مديربخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشر دراين زمينه گفت:" به نظر می رسد هيچ پايانی برای آزار واذيت فعالان حقوق زنان ايرانی توسط مقامات دولت ايرانی وجود ندارد. آنها اتهامات جديدی را عليه زنان مطرح می کنند پيش از آنکه بتوانند آنها را رسيدگی کنند."

درتاريخ ۱۷ نوامبر، حسين خواه درپاسخ به احضار رسمی برای حاضر شدن در يکی از شعب دادگاه انقلاب تهران دررابطه با فعاليت های ترويجی برای کمپين يک ميلون امضا به آنجا مراجعه کرد. مقامات رسمی او را به تشويش اذهان عمومی و نشر اکاذيب متهم کرده و وثيقه سنگين يک صد ميليون تومانی (حدود ۱۰۰ هزار دلار) را برای وی تعيين کردند. درنتيجه ناتوانی وی برای تهيه وثيقه، مقامات او را به زندان اوين منتقل کردند.

درتاريخ اول دسامبر، جواهری نيز در پاسخ به احضاريه رسمی برای حضور دريکی ازشعب دادگاه انقلاب در تهران دررابطه به فعاليت های کمپين يک ميليون امضا دردادگاه حاضر شد. دادگاه او را به تشويش اذهان عمومی وتبليغ عليه نظام و نشر اکاذيب ازطريق انتشار اخبار دروغ متهم و سپس به زندان اوين منتقل کرد. براساس مصاحبه با مادر جواهری، که درسايت کمپين يک ميليون امضا برای پايان تبعيض عليه زنان موجود است، دادگاه اول وثيقه ايی پنجاه ميليون تومانی (حدودا ۵۰ هزاردلار) تعييين کرده بود اما آن را به اين دليل که درمورد پرونده بايد تحقيقات بيشتری صورت بگيرد باطل کرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مشخص نيست که دادگاه های ۱۸ و۱۹ دسامبر همچنين اتهام های جديد عليه آنان را دربرخواهد گرفت يا نه. دو تن ديگر از فعالان حقوق زنان و کمپين يک ميليون امضا برای پايان دادن به تبعيض عليه زنان، روناک صفازاده وهانا عبدی هر دوب يست ويک ساله هنوز با اتهام "اقدام عليه امنيت ملی" در زندان به سر می برند. مقامات صفازاده را در تاريج ۲۵ سپتامبر وعبدی را درتاريخ ۲۳ اکتبر در سنندج، شهری درشمال غربی ايران، بازداشت و زندانی کردند("http://hrw.org/english/docs/2007/11/10/iran17302.htm">http://hrw.org/english/docs/2007/11/10/iran17302.htm)

ويتسون درهمين زمينه گفت:" دولت هيچ شواهدی در زمينه اينکه صفازاده و عبدی کاری غير از فعاليت های مسالمت آميز برای حقوق زنان ايرانی انجام داده اند را ارائه نکرده".

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سازمان ديده بان حقوق بشر: فورا فعالان حقوق زنان را آزاد کنيد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016