Wednesday, Mar 1, 2017

صفحه نخست » شیدایی نرگس، شعری از ویدا فرهودی

( پیشکش شیردل زنان ایران زمین)

Vida_Farhoudi.jpg

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


تا پنجره ای بسته است آواز هراسان است
هر چند که آن سو تر پرواز بهاران است

از بال کلام آری آواز شود جاری
هر واژه که می جوشد سر چشمه ی طغیان است

دیروز اگر گم شد با حکم سکون اما
امروز ببین صد حرف در گردش میدان است

جامانده اگر مادر در گوشه ی تنهایی
فرزند به غربت هم، تا هست به عصیان است

شیدایی نرگس بین، آزاد زهر تمکین
می بالد و می تازد هرچند به زندان است

خاموشی او مشنو کین وِرد پر از جادو
گوید گه شقایق را آهنگِ بهاران است


ویدا فرهودی
مارس ۲۰۱۷
پر بیننده ترین هاCopyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy